Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Kohtaaminen ja arvostava vuorovaikutus –koulutuksen tavoitteena on auttaa lisäämään vanhuksen/hoidettavan elämänlaatua ja mielekkään elämän kokemusta riippumatta hänen voimistaan ja toimintakyvystään. Koulutuksessa pohditaan miten toteuttaa mielekästä ja tarkoituksellista viestintää, hoitotyön käytäntöjä ja perusasennoitumista arkisessa työssä. Koulutukseen osallistuminen nostaa hoitoalan ammattilaisten uskoa omaan työhönsä ja sen arvostusta logoterapeuttisen kohtaamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen keinoin, löytää työyhteisöihin jatkuvan kehittymisen intoa, vahvistaa työmotivaatiota ja ammattiosaamista, kykyä yhteistyöhön sekä työniloa ja lisää kunkin osallistujan kykyä vapaisiin ja vastuullisiin valintoihin työssä ja työyhteisössä.

Aika ja paikka
13.9. ja 12.12.2017 klo 9-16, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. krs, Imatra

Kohderyhmä
Kaikki vanhusten kanssa työskentelevät 

Sisältö
Arvostava kohtaaminen ja dialogitaidot: kuuleminen, ymmärtäminen, vastaaminen. Oman viestin selkiinnyttäminen ja keinot silloinkin, kun tarvitaan nonverbaalista viestintää.

Koulutuksen viitekehyksenä on prof. Viktor E. Franklin luoma ja hänen oppilaittensa edelleen kehittämä arvo- ja tarkoituskeskeinen, logoterapian ihmiskäsitykselle pohjautuva lähestymistapa työn hoitofilosofiana sekä sen soveltaminen omaan konkreettiseen hoitotyöhön. Se ei korvaa muuta hoitoalan ammattiosaamista, vaan tuo siihen syvyyttä ja laajuutta aiemman lisäksi. Koulutus on osa pitkäkestoista Vanhustyöntekijä LTI® -koulutusta.

Ohjelma                            
13.9. klo 9-16
klo 9.00 – 11.15

Mitä logoterapia on? Logoterapian ihmiskäsitys kohtaamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen mahdollistajana
Kuuleminen, ymmärtäminen, vastaaminen, nonverbaali viestintä
klo 11.15 - 12.15
Ruokatauko
klo 12.15 – 14.30
Pienryhmätyöskentelyä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen Case-esimerkkien parissa ja ryhmätöiden purku
klo 14.30 – 15.15
Kahvitauko
klo 15.15 – 16.00
Palautekeskustelua ensimmäisestä päivästä, toiveita toiseen koulutuspäivään ja välitehtävän ohjeistus sekä verkkotyöskentelyn ohjeistus

12.12.2017 klo 9- 16
klo 9.00 – 11.15

Kuulumiskierros osallistujien kesken, välitehtävän purku
klo 11.15 – 12.15
Ruokatauko
klo 12.15 – 14.30
Logoterapeuttisen kohtaamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen osaamisen syventäminen, Case-esimerkkejä
klo 14.30 – 15.15
Kahvitauko
klo 15.15 – 16.00
Päivien arviointi, palautteen anto, kehittämisideat; mitä jäi mukaan vietäväksi omaan elämään ja työhön
Todistukset

Toteutus ja työtavat
Koulutus toteutetaan lähiopetuksen (2 päivää/14 h) ja välitehtävän sekä verkkokeskustelun keinoin.

Kouluttaja                          
YTM, opettaja, sairaanhoitaja, logoterapeutti LIF® Liisa Eitakari

Tiedustelut
mari.smolander@kesyli.net tai p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
250 euroa

Ilmoittautuminen              
viimeistään 29.8.2017 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2017
Hinta 250,00 €


Kehitä myönteisiä voimavaroja ja mielen tasapainoa arjen haasteisiin. Osallistu suosittuun koulutukseen lähelläsi. Säästät näin aikaa sekä matka- ja majoituskustannuksissa. 
Mindfulness-harjoittelu hyödyttää monilla aloilla ja monenlaisissa pyrkimyksissä olevia ihmisiä, sillä harjoittelu edistää henkistä vahvistumista sekä lisää harkintakykyä ja stressinsietokykyä. Mindfulness-MBSR-menetelmän kehittäjä professori Jon Kabat-Zinn sanoo: Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ei ole herkkähermoisia varten. Tulet kohtaamaan itsesi, et ketään muuta. Sen aidon itsesi, jota olet ehkä onnistunut pakenemaan vuosikymmenten ajan. Tämä on ensimmäinen osa Mindfulness-ohjaaja CFM -koulutusta.

Aika ja paikka: 28.9.2017 - 24.5.2018, Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11. Hiljaisuuden retriitti järjestetään kesäyliopiston ulkopuolisessa tilassa (paikka varmistuu myöhemmin).
1. tapaaminen to - pe 28.-29.9.2017
2. tapaaminen to - pw 23.-24.11.2017
3. tapaaminen to - pe 25.-26.1.2018
4. tapaaminen pe - su 23.-25.3.2018 Hiljaisuuden retriitti
5. tapaaminen ke - to 23.-24.5.2018
Tapaamisten ensimmäinen päivä klo 10.00 - 17.00, toinen päivä klo 9.30 - 15.30

Koulutus soveltuu sinulle, joka
  * olet kiinnostunut kehittämään hyväksyvän tietoisen läsnäolon (=Mindfulness) kykyä
  * haluat oppia elämään tasapainossa monimuotoisten haasteiden ympäristössä
  * haluat kehittää hyväksyvää ja itseäsi arvostavaa asennetta elämässäsi
  * haluat lisätä ja säilyttää elinvoimaasi sekä vähentää stressin aiheuttamaa voimien ehtymistä
  * olet kiinnostunut oppimaan ja tutustumaan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)- tai Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)-         menetelmien perusharjoitteisiin sekä soveltamaan menetelmien käyttöä työssä ja vapaalla
  * haluat oppia läsnäolevan kuuntelun ja kommunikaation taidon

Kohderyhmä:
   * sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä toimivat henkilöt, mm. terapiatyössä olevat
   * kasvatus- ja opetusalan henkilöt, esim. opettajat, koulukuraattorit, koulupsykologit
   * urheilijat sekä urheiluvalmentajat
   * sopii myös kaikille kiinnostuneille, ei vaadi esitietoja mindfulnessista

Tavoite:
MBSR-menetelmän vaikutuksista tieteellisissä tutkimuksissa ja osallistujien palautteissa on todettu mm. seuraavaa:
   * stressinhallintakyvyn lisääntyminen
   * rentoutumiskyvyn lisääntyminen
   * itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen
   * elämänilon voimistuminen
   * fyysisten tai psyykkisten oireiden lieventyminen tai häviäminen
   * parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita kroonisia oireita

Tämä auttaa mm.
   * asioiden priorisoinnissa kiireen keskellä ja lisää luovuutta elämän eri osa-alueilla
   * selviämään vaihtelevissa ja haastavissa työtilanteissa, esim. esimiestehtävissä
   * kehittämään uusia toimintatapoja reaktiivisuuden sijaan
   * keskittymään yhteen asiaan kerrallaan häiriöistä huolimatta
   * selkeyttämään oman työn ja vapaa-ajan suhdetta
   * voimistamaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä
   * lisäämään ja ylläpitämään myönteisiä voimavaroja
   * parantamaan työssäjaksamista, työhyvinvointia ja ehkäisemään uupumusta
Lisäksi menetelmä on auttanut lukuisia ihmisiä kivun hallinnassa, erilaisissa paniikki-, pelko- ja ahditustiloissa. MBCT:tä käytetään tehokkaasti masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä.

Sisältö: Kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen Mindfulnessin näkökulmasta
MBSR ja siihen pohjautuva MBCT ovat tieteellisesti tutkittuja ja erittäin tehokkaita menetelmiä työkyvyn ylläpitämisessä, rentoutumisen oppimisessa ja stressinhallinnassa. Pääharjoituksina ovat menetelmien muodolliset meditaatio- ja joogaharjoitukset, joilla hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan arkipäivässä.
   * Miksi oma harjoittaminen arjessa on tärkeää? Menetelmän muodollisiin ja epämuodollisiin harjoituksiin perehtyminen, jotta menetelmää voi tuloksellisesti käyttää työssään ja omassa elämässään
   * Miten kehittää hyväksyvää tietoista läsnäoloa arjessa?
   * Rakastavan asenteen- eli myötätuntomeditaation harjoittaminen ja merkitys keho-mielen hyvinvointiin
   * Mistä tiedän eteneväni harjoittelussa? Miten huomaan ei-läsnäolon, miltä se tuntuu kehossa?
   * Omien kokemusten (tunteiden, kehon tuntemusten ja ajatusten) kohtaaminen läsnäolevasti ja ymmärtävästi
   * Harjoittamisen esteiden huomaaminen, kohtaaminen ja vapautuminen
   * Stressin vaikutus kehossa ja mielessä, stressin ja loppuun palamisen ennaltaehkäiseminen
   * Hyväksyvä, tietoinen vuorovaikutus: läsnäolevan kuuntelun kehittäminen erilaisin meditaatioharjoittein
   * Läsnäolevan kuuntelun ja läsnäolevan sanoittamisen/kertomisen harjoittaminen


Toteutus ja työtavat:
Opetusmenetelmä
: Mindfulness-MBSR-menetelmä on professori Kabat-Zinnin kehittämä tapa opettaa ja soveltaa Mindfulness-kykyä arjessa. Tästä on yli 35 vuoden kokemus ja erinomaiset oppimistulokset. Oppiminen on kokemuksellista, jossa painotetaan muodollisten harjoitusten soveltamista arkipäivään. Sen perustan muodostavat henkilökohtaisen harjoittamisen kautta syntyvät oivallukset, jotka auttavat ymmärtämään syvällisemmin Mindfulness-kyvyn hyödyntämistä omassa elämässä.

Koulutuspäivinä harjoitamme ja syvennämme MBSR/MBCT-meditaatioharjoitteita. Tätä kautta tutustumme menetelmän teoreettiseen viitekehykseen. Tärkeä osa koulutusta on myös läsnäolevan kuuntelun ja puhumisen harjoittaminen. Jon Kabat-Zinn ja MBCT:n kehittäjät professorit Mark Williams ja John Teasdale painottavat, että menetelmää voidaan soveltaa tuloksellisesti vain oman harjoittamisen tuoman kokemuksen perusteella.
Jokainen etenee koulutuksessa omassa tahdissaan. Keskeisintä on hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen arkipäivässä sekä siitä seuraavien muutosten sisällyttäminen osaksi arkea.

Kouluttajat: Pääkouluttaja on Leena Pennanen, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, Mindfulness-MBSR –kouluttaja ja jooga-opettaja (EYU/BDY). Leenalla on pitkä kokemus keho-mieliyhteydestä terapiatyössä. Hänellä on Hakomi kehopsykoterapiakoulutus ja European Certifi cate of Psychotherapy (ECP).
Osassa koulutuspäiviä on Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n kouluttama/ia Mindfulness-ohjaajia CFM.

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy on kouluttanut menestyksekkäästi suomalaisia Mindfulness-MBSR -menetelmään jo lähes 15 vuoden ajan. Leena Pennanen on Suomen mindfulness-pioneeri ja ainoa sertifoitu MBSR-opettaja Suomessa. Hän toi MBSR- ja MBCT-menetelmät Suomeen saatuaan hyviä kokemuksia menetelmien käytöstä Saksassa. 

Hinta: Hinta määräytyy maksajan mukaan. Ammatinharjoittajille, yrityksille ja julkisyhteisöille esim. kunnat normaali hinta 2.890 €, yksityishenkilöille normaali hinta 2.690 €. Mikäli työnantaja maksaa osan koulutuksen hinnasta ko. osa laskutetaan yrityshinnasta. 
Ennakkovaraajan etu: Viimeistään 16.6.2017 ilmoittautuneet saavat 200 euron alennuksen koulutuksen hinnasta (alennushinta 2.690 € tai 2.490 €).

Hinta sisältää 11 koulutuspäivää viidessä osajaksossa, koulutusmateriaalin (audio- sekä kirjallinen materiaali), omatoimisen harjoittamisen ohjaamisen sekä henkilökohtaisen tuen sähköpostitse. Osallistujat maksavat itse majoituksen, matkat ja ruokailut. Kesäyliopistolla on osallistujien käytettävissä keittiö omatoimista kahvinkeittoa ja eväsruokien lämmittämistä varten.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen viimeistään 14.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2017
Hinta 2890,00 €

Sherborne-liikunta: oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena -peruskurssi

Veronica Sherbornen kehittelemä liikunnallinen harjoitusohjelma, SDM (Sherborne Developmental Movement) on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.
Sherborne-peruskurssilla saa valmiudet ryhmän toiminnan aloittamiseen ja menetelmän käyttöön omassa työssä. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia.


Huom! Molempina päivinä sisäliikuntavarustus, ei jalkineita

Aika ja paikka: pe  - la 13.-14.10.2017, pe klo 12.00 - 19.00, la klo 8.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: koulutus soveltuu mm. varhaiskasvattajille, fysio- ja toimintaterapeuteille, erityisopettajille, luokanopettajille ja koulunkäynninohjaajille sekä liikuntaae erilaisissa toimintaympäristöissä ohjaaville, erityisesti soveltavan liikunnan ohjaajille.

Tavoite

Sisältö: Koulutus tarjoaa tietoa oppimisen edellytyksistä ja valmiuksia käyttää Sherborne-harjoituksia motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin harjoitteluun. Koulutus on hyvin käytännönläheinen.
Peruskurssi sisältää
  * Sherboren-harjoitusten teoreettiset perusteet
  * käytännön harjoituksia kehon ja tilan hahmotukseen, voimankäytön hallintaan sekä sosiaalisiin tilanteisiin ja aktivaatiotason säätelyyn
  * kurssimateriaalin ja todistuksen

Ohjelma
Perjantai 13.10.2017

 12.00        Tervetuloa kurssille
                 Kehosta liikkeeseen - kehontuntemuksen ja liiketuntemuksen harjoituksia
                 Osallistujien lähtökohdat
14.15         Tarinan taustaa - mitä löytyy onnistumisten takaa?
16.30         Tauko
17.15 - 19.00 Missä mennään ja miten - liiketuntemuksen ja tilanhahmotuksen harjoituksia

Lauantai 14.10.2017

8.30           Yksin ja yhdessä - kokemuksia kontakteista
                  Yhdessä yllättäen - sosiaalisia luovuusharjoituksia
10.00          Sherborne-liikunnan perusteemat
11.30          Lounas
12.30          Sherbornea in action. Katsomme videolta
                  Onnistunut ohjaaminen
14.00          Kahvit
14.30 - 16.00 Tuumasta toimeen - opitus soveltaminen omalle ryhmälle
                   Palautekeskustelu

Kouluttaja SDM-koulutusvastaava Susa Miettunen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 250 €

Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 250,00 €

Aika ja paikka: 28.4.2017 klo 13.00 - 17.15 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: Hammaslääkärit, suuhygienistit

Sisältö:
Parodontiitin hoito diagnoosista ylläpitoon
  * potilaan tutkiminen
  * hoidon aikataulutus
  * hoidon välineet, ultraäänen ja jauhepuhdistimien sekä antibioottien käyttö hoidon tukena
  * ylläpitohoito

Peri-implantologiaa
  * implanttien tutkiminen ja ylläpito
  * peri-implantiitin hoito 

Kouluttaja: Erikoishammaslääkäri, HLT Juha Talonpoika

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 150 €, Plusterveys-jäsenet 95 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.4.2017

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.4.2017
Hinta 150,00 €

Akuuttihoito ja päivystys olohuoneessa – ensihoidon uudet suuntaukset

10. - 11.5.2017 Holiday Club Saimaa

Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää ensihoidon uusia suuntauksia esittelevän seminaarin Lappeenrannassa 10. - 11.5.2017.  Akuuttihoito ja päivystys olohuoneessa –seminaarissa kuullaan luentoja akuuttihoidon uusista suuntauksista, esitellään Eksoten Päivystys olohuoneessa –hanketta sekä työskennellään erilaisissa työpajoissa. Seminaari on suunniteltu yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa.

Ensimmäisenä seminaaripäivänä erikoislääkäri Niko Neuvonen kertoo ensihoidon uusista tuulista teemalla massiivivuodon hoito kentällä ja elvytyksen aikainen diagnostiikka ja hoito. Päivystys olohuoneessa –hankkeen vastuulääkäri Pekka Korvenoja alustaa aiheesta turvallinen X-tehtävä. Luentojen jälkeen seuraa työpajatyöskentelyä.

Toisena seminaaripäivänä projektipäällikkö Katri Länsivuori esittelee Päivystys olohuoneessa –hanketta ja siitä saatuja kokemuksia. Väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee entisestään. Päivystyksen seinät pullistelevat eikä raha kasva puissa. Jokaisella kansalaisella on oikeus hyvään hoitoon ja omannäköiseen elämään. Täysin uudenlaisten toimintamallien kehittämisen edellytys on henkilökunnan sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja kehittämistyöhön. Yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön tarkoituksena on, että päivystyksellinen hoito viedään mahdollisimman pitkälti potilaan kotiin. Potilas voi myös kotiutua sairaalasta nopeammin, kun esimerkiksi toimenpiteen jälkeen tehtävä hoito voidaan suorittaa kotona. Yhteys etälääkäriin onkin tämän vuoksi palvelussa myös keskeistä. Eksote on toiminnan suunnittelun ja koulutuksen edelläkävijä.

Työpajat jatkuvat myös toisena seminaaripäivänä. Työpajoissa työskentelyyn on n. 40 minuuttia ja työpajojen sisällöt toistuvat samoina molempina päivinä. Voit valita työpajoista viisi eniten sinua kiinnostavaa.

Työpajojen aiheet ovat:

1. Uudet elvytysohjeet, lehtori Tuomo Nyyssönen, Saimaan ammattikorkeakoulu     

2. Kirurginen ilmatie työpaja siankauloilla, anestesiologiaan erikoistuva lääkäri Ville Niemelä, Eksote

3. Noninvasiivinen ventilaatio ensihoidossa, ylilääkäri Heimo Niemelä, Eksote

4. Ultra-äänen käyttö ensihoidossa, päivystyksen osastonylilääkäri Pekka Korvenoja, Eksote                     

5. EKG-tunnistustyöpaja, lehtori Antti Kosonen, Saimaan ammattikorkeakoulu

6. Vammapotilas ja tukeminen, ortopedi Kari Manninen, Eksote

Laita ilmoittautumiseesi numerot, mihin työpajoihin haluat osallistua

OHJELMA

ke 10.5.2017 Ensimmäinen seminaaripäivä
Puheenjohtaja Pekka Korvenoja

09.45 - 10.15    Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi
10.15 - 10.30    Avaussanat: toimitusjohtaja Pentti Itkonen, Eksote
10.30 - 11.30    Massiivivuodon hoito kentällä ja elvytyksen aikainen diagnostiikka ja hoito: erikoislääkäri Niko Neuvonen, HUS
11.30 - 12.15    Turvallinen x-tehtävä: päivystyksen osastonylilääkäri Pekka Korvenoja, Eksote
12.15 - 13.15    Lounas
13.15 - 14.00    Työpajat
14.00 - 14.45    Työpajat
14.45 - 15.15    Kahvi
15.15 - 16.00    Työpajat
16.00 - 16.30    Yhteenveto päivän sisällöstä

to 11.5.2017 Toinen seminaaripäivä
Puheenjohtajana Heimo Niemelä

 9.00 - 10.15     Akuuttihoito ja päivystys olohuoneessa: projektipäällikkö Katri Länsivuori, Eksote
10.15 - 11.00    Sosiaaliset hätätilanteet: vuoden 2016 ensihoitaja Juhani Seppälä, Xamk
11.00 - 12.00    Lounas
12.00 - 12.45    Työpajat
12.45 - 13.30    Työpajat
13.30 - 14.00    Kahvi
14.00 - 15.00    Vieritestaaminen: ensihoitaja Erkki Tanskanen,  Esshp
15.00 - 15.15    Päätössanat: rehtori Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu

Hinta: 280 € Hinta sisältää materiaalin ja ohjelmaan merkityt ruokailut.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p. 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Ilmoittautuminen viimeistään 26.4.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Seminaarivahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

MAJOITUS:
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Holiday Club Saimaalta on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, 1hh 108 €/vrk. puh. 030 686 1000 tai hotellimyynti.saimaa@holidayclub.fi. Majoituskiintiö on voimassa 10.4. asti. Majoitusta varatessasi kerro koodi "akuutti"

Ilmoittautuminen päättyy 27.4.2017
Hinta 280,00 €

OPISKELIJAVALINNAT ON TEHTY. 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 25. - 26.8.2016, 29. - 30.9.2016, 25. - 26.10.2016 ja 22. - 23.11.2016.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo 50 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyi 13.5.2016
Lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsuttiin soveltuvuushaastatteluun, joka järjestettiin ti 31.5.2016.

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 6900,00 €