Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot (25 op) UEF 2018 - 2019

Koulutukset > Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot (25 op) UEF 2018 - 2019
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot (25 op) UEF 2018 - 2019

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Aika ja paikka Aloitus Imatralla 5.10.2018 klo 16 - 18

Kohderyhmä Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoite Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psyko-sosiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Sisältö
Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op)
AY7020902 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op)
AY7020903 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op)  
AY7020904 Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op)

AY7020905 Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op)

Ohjelma

Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
 - Ajankohta

* Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
 - Opetus- ja suoritustavat: ac-luento 2 tuntia
 - Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
* Johdantoluento välitetään Kuopiosta ac-luentona

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op) - AY7020901
- Opetus- ja suoritustavat:
  Verkkovälitteiset luennot 5.-6.10.2018, pe klo 17-20 ja la klo 9-15 (8 t ) ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)
 - Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi
- Ajankohta: 
- Oppimateriaali:
* 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768). Sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus
* 2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
* 3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
* 4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
* Oheiskirjallisuus:
* 5. Kaltiala-Heino, R. ym.:
Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim 2010; 126(17): 2033-9. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
* 6. Pesonen, A-K.: Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen kehityksen edellytys. Duodecim 2010; 126: 115-20.
* 7. Honkanen, M. ym.: Luokanopettaja lapsen mielenterveydenedistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 126(3): 277-82.
* 8. Hermanson, E.: Kotineuvola, terveys syntymästä kouluikään. Duodecim, 2012 tai aiempi painos 2007 (nimellä Lapsiperheen oma kirja – terveys syntymästä kouluikään).
* 9. Kalland, M. & Sinkkonen, J.: Varhaislapsuuden tunnesiteet. Sanoma Pro, 2011.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op) - AY7020902
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Verkko-opintojen ajankohta: 
- Opettajat: YTL Mikko Saastamoinen ja YTM Mervi Issakainen
- Oppimateriaali:
* 1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
* 2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011.
* 3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. 
* 4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
* 5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
* 6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
* 7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
* 8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op) - AY7020903
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkovälitteiset luennot 18.-19.1.2019, pe klo 17-20  ja la klo 9-15.8 t, verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee
- Ajankohta
- Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi  ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Marja Darth

Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op) - AY7020904
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Ajankohta: 
- Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
Oppimateriaali:
 * 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
* 2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
* 3. Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
* 4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
* 5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
Oheiskirjallisuus:
* 6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim, 2010;126(22):2671-7 
* 7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta. Tampere University Press, 2008. 
* 8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
* 9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
* 10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi34040
* 11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.: Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
* 12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-8. 
* 13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
* 14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010 http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/  
* 15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
* 16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103. Tampereen yliopistopaino, 2012.
 * 17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8. 
* 18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
* 19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida. Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
* 20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä. Vastapaino, 2014.
* 21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi

Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op) - AY7020905
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee
- Verkko-opintojen ajankohta:
- Opettaja: Emeritaprof. Pirjo Pölkki
- Oppimateriaali:
1. Lastensuojelulaki 417/2007
2. Terveydenhuoltolaki 1326/2010
3. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
4. Lastensuojelun käsikirja. THL. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
5. Armanto, A. & Koistinen, P. (toim.): Neuvolatyön käsikirja. Tammi, 2009.
6. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2013. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
7. Forsberg, H. ym. (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 2006.
8. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.).: Perhepiirissä. Kela, 2010 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
9. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.
10. Paavilainen, E. & Pösö, T. (toim.).: Lapset, perhe ja väkivaltatyö. WSOY 2003.
Oheiskirjallisuus:
11. Vuori, J. & Nätkin, R. (toim.): Perhetyön tieto. Vastapaino, 2007.
12. Helminen J. (toim.): Elämä koettelee, tuki kannattelee. Sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa. PS-kustannus, 2006.
13. Perälä, M-L. & Halme, N. & Nykänen, S.: Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteen sovittava johtaminen. THL, 2012.
14. Roivainen, I. ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus, 2009.
15. Laakso, R.: Mistä koti huostaan otetulle lapselle? Kunnallisalan kehittämissäätiö 2013.

Opintokokonaisuuden toteutus ja työtavat luennot, verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely ja oppimistehtävät, luentotentti
Kouluttaja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at) kesyli.net

Hintatiedot 395 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.
Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.2018 osoitteessa www.kesyli.ne

Ilmoittautuminen päättyy 04.10.2018
Hinta 395,00 €