Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Logoterapian perusopinnot 25 op

Koulutukset > Logoterapian perusopinnot 25 op
Logoterapian perusopinnot 25 op

Logoterapia - Mielekkyyttä ja voimavaroja elämään
Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille ja toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Logoterapia tarjoaa uutta näkökulmaa omassa työssä ja elämässä jaksamiseen. 

Mitä logoterapia on?
Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905 – 1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.
Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Sitä voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Logoterapian ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi henkinen ulottuvuus. Henkisiä ominaisuuksia ovat mm. tahto tarkoitukseen, tahdon vapaus ja vastuullisuus, aito omatunto, huumori, luovuus ja rakkaus. Henkisyytensä avulla ihminen voi ottaa etäisyyttä itseensä ja tilanteeseensa ja suuntautua eteenpäin.

Tavoitteet
Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutoksen tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Koulutus sopii ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opetus- ja kasvatustyöhön, vanhustyöhön sekä työelämän asiantuntijoille. Koulutus antaa myös jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® ja logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.  

Koulutuksen toteutus
Perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatti, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta. 

Kouluttajat 
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LIF® Tuula Katainen.

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt 
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa perjantaista sunnuntaihin. Perjantaina koulutusta on klo 16-20.30, lauantaina klo 9-16  ja sunnuntaina klo 9-16.
26. - 28.4.2019               Orientaatio. Viktor E. Franklin elämäntyö. Mitä logoterapia on?
24. - 26.5.2019                Logoterapian ihmiskäsitys
14. - 16.6.2019                Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
16. - 18.8.2019                Elämän tarkoitus ja arvot
13. - 15.9.2019                Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.         
11. - 13.10.2019              Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
08. - 10.11.2019              Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
13. - 15.12.2019              Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
10. - 12.1.2020                Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
07. - 09.2.2020                Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjät ja koulutuspaikka 

Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Imatran Tietäjäntalolla, osoitteessa Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros.
 
Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 2100 euroa. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä.

Hakeminen
Koulutukseen haku tapahtuu seuraavasti:

1. Ilmoittaudu kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeella.
2. Ilmoittautumisen jälkeen kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin. Hakemus lähetetään osoitteeseen imatra@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra. Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen.
Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli hyväksyttäviä osallistujia tulee vähintään 12. Hakeutuminen opintoihin on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Jos hakijaa ei hyväksytä koulutukseen, maksuvelvoite peruuntuu. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoa koulutuksesta antavat
Suomen Logoterapiainstituutti / kouluttaja Tuula Katainen, puh. 050 340 5740, tuula.katainen@pp2.inet.fi

Etelä-Karjalan kesäyliopisto / rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451, mari.smolander@kesyli.net
Ilmoittautuminen päättyy 12.4.2019
Hinta 2100,00 €

PERUSOPINTOJEN JÄLKEEN
Perusopintojen jälkeen voit jatkaa halutessasi logoterapiaopintoja. Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LIT® -opinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista oman ammatillisen osaamisen lisäksi. Se ei ole tutkinto. Koulutus noudattaa FLP-EU:n (Logoterapia-ammattilaisten eurooppalainen liitto) vaatimuksia.

Opiskele logoterapiaohjaajaksi
Logoterapiaohjaajan LTI® erikoistumisopinnot (60 op) sisältävät logoterapian perusopinnot
(1. teoriavuosi), syventävät opinnot (2. teoriavuosi) sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin. Yhteensä opinnot kestävät noin 2,5 vuotta.
Logoterapiaohjaajasta logoterapeutiksi
Logoterapeutin LTI® erikoistumisopinnot (100 op) sisältävät eurooppalaisen mallin mukaisen 4,5 vuoden mittaisen koulutuksen. Se muodostuu edellä kuvatusta logoterapiaohjaajan koulutuksesta sekä kahdesta seuraavasta opintokokonaisuudesta: soveltavaa logoterapiaa (20 op), joka toteutetaan ryhmätyönohjauksilla menetelmillä ja jonka aikana syvennetään teoriaa ja sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja omaan työhön, työyhteisöön ja elämänpiiriin sekä autobiografia eli logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op), jossa ryhmässä pohditaan ohjatusti omaa elämää logoterapian viitekehyksessä. 
Logoterapiaohjaajan LTI® ja logoterapeutin LTI® sertifikaatit myönnetään vain koulutetuille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen koulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus. Oikeus voidaan saavuttaa myös muulla koulutuksella sekä pitkällä työkokemuksella. Logoterapeutti LIF® -lisenssi ja Logotherapeut FLP Europa® myönnetään vain logoterapeutti LTI®:lle, jolla on LTI:n lisäksi 200 tuntia logoterapeuttista täydennyskoulutusta. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.04.2019
Hinta 2100,00 €