Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Gerontologian perusopinnot 26 op JY 2019-20

Koulutukset > Gerontologian perusopinnot 26 op JY 2019-20
Gerontologian perusopinnot 26 op JY 2019-20

GERONTOLOGIAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 26 op
RYHMÄNOHJAUSMALLI lv 2019-20

Ikääntyvien määrä lisääntyy ja aktiivisia vanhuksia on aikaisempaa enemmän. Toisaalta yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu yksin. Ikärakenteen muutos näkyy myös työelämässä. Työurat pidentyvät ja eri-ikäisten ihmisten työssä jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Gerontologiassa tarkastellaan vanhenemista terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta sekä työikäisenä että eläkkeellä ollessa.
Toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen mahdollistaa ikääntyvien ihmisten elämisen, asumisen ja harrastamisen omien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvän toiminta- ja liikkumiskyvyn on todettu vaikuttavan ikääntyvien elämänlaatuun myönteisesti. Myös ravitsemuksella on merkitystä elämänlaadun parantamisessa. Gerontologian perusopintokokonaisuudessa tarkastellaan ihmisen vanhenemista monipuolisesti erilaisista näkökulmista.
Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Aika ja paikka:
aloitus 24.9.2019 klo 17.00 - 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila 

Tavoite: 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  * osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
  * ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
  * osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
  * ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Opintokokonaisuuden sisältö:
TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II  4 op
TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta  3 op
TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op

OHJELMA

TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops (1 op)
  * Lähitapaaminen tiistaina 24.9.2019 klo 17.00 - 20.00
  * opintojen sisältö, hopsin kirjoittaminen
Suoritustapa: HOPSin laatiminen; palautus Koppaan.

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I (4 op)
Sisältö
  * 
Gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
  * Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
  * Iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Opetus- ja työmuodot: itsenäiset johdantoluennot 12 tuntia, luentopäiväkirja, oppimistehtävä, itsereflektio
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävillä, joissa opiskelijan itsereflektio tehtävän aihealueesta ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Luentopäiväkirjan vaihtoehtona: 2-3 hengen ryhmässä kirjoitettu luentopäiväkirja (sama ohje kuin yksin kirjoitetulla tehtävällä, mutta sivumäärä laajempi) sekä itsenäinen oppimistehtävä Gerontologia-teoksesta.
Lähitapaaminen tiistaina 15.10.2019 klo 17.00 - 20.00

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II (4 op)
Osaamistavoitteet         
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää iäkkäiden ihmisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  * osaa kuvata yleisimmät geriatriset sairaudet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät; vanhuuden sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Opetus- ja työmuodot: Oppimistehtävät, itsereflektio (itsenäinen työskentely). Ryhmässä voidaan työstää yhdessä tehtäviä, jotka voidaan tehdä parityöskentelynä tai yksilösuorituksena.
Lähitapaaminen tiistaina 5.11.2019 klo 17.00 - 20.00 

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen (4 op)
Sisältö: Ympäristöteoriat ja -käsitteet, ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö, yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa, ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa, ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn
Opetus- ja työmuodot: Itsenäiset johdantoluennot 8 tuntia, itsenäinen työskentely
Suoritustapa: Luento- ja oppimistehtävä sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta.
Lähitapaaminen tiistaina 10.12.2019 klo 17.00 - 20.30

TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
Sisältö: Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa, teknologia ja ikääntyminen, ikääntynyt ihminen tutkimuksen kohteena                    
Opetus- ja työmuodot: Ryhmätyöskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio
Lähitapaaminen tiistaina 7.4.2020 klo 17.00 - 20.00, seminaarit lauantaina 9.5.2020 klo 10.00 - 17.00

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta 3 op
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten liikunta, terveysliikunta, liikkumiskyky, liikunnan vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn, ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
Lähitapaaminen tiistaina 14.1.2020 klo 17.00 - 20.00, seminaari lauantaina 1.2.2020 klo 10.00 - 17.00

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
Sisältö: Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset, ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys, vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Opetus- ja työmuodot: Itsenäisesti katsottavat johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, käytännön tehtävä (ohjeistus Kopassa)
Suoritustapa: Luento- ja oppimistehtävät sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
Lähitapaaminen tiistaina 11.2.2020 klo 17.00 - 20.00

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi, mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa, tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Suoritustapa: Oppimistehtävät, itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
Lähitapaaminen lauantaina 14.3.2020 klo 10.00 - 17.00

Päätöstapaaminen keväällä 2020 myöhemmin sovittavana ajankohtana
  * palautekeskustelu, opintojen tilanne

Kouluttaja: TTM Kaarina Soininen

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot:
430 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröinti- sekä tehtävänkorjausmaksun 180 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 10.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopisto-opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: 1.8.2019 - 31.7.2020 (kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien).

Ilmoittautuminen päättyy 10.09.2019
Hinta 430,00 €