Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Suomen opettaminen toisena / vieraana kielenä 30 op 2019-20 UEF

Koulutukset > Suomen opettaminen toisena / vieraana kielenä 30 op 2019-20 UEF
Suomen opettaminen toisena / vieraana kielenä 30 op 2019-20 UEF
SUOMEN OPETTAMINEN TOISENA / VIERAANA KIELENÄ 30 op  2019-2020
Aika ja paikka
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)                                                     
Tavoitteet
Opinnot suoritettuaan opiskelija
• tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
• osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
• tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
• on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
 
Kohderyhmä:
Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.
 
Opintojaksot:
AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
AY2121112 Lauseoppi I 5 op
AY2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
AY2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
AY2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
AY2121509 Harjoittelu 5 op
 
Tenttiminen Avoimen yliopiston yleisiä tenttipäiviä järjestetään lukuvuoden (1.8.2019 – 31.7.2020) aikana 11 kertaa.                        

Luennot:
Äänne- ja muoto-oppi 5 op sekä Lauseoppi 5 op -jaksojen lähiopetus järjestetään seuraavasti:
  * pe - la 27.-28.9.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
  * pe - la 25.-26.10.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
  * pe la 8.-9.11.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
                               

Opintojaksojen sisällöt ja suoritustavat:

AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee
• fonetiikan perusteet ja suomen kielen fonologisen ja morfologisen rakenteen
• osaa kuvata suomen äänteiden luokituksen ääntymäpaikan ja ääntymätavan suhteen
• tietää miten tunnistetaan nominien ja verbien erilaiset vartalot
• osaa analysoida sanojen taivutuksessa ilmeneviä morfofonologisia vaihteluita
• osaa jakaa suomen kielen taivutusmuodot morfeemeiksi ja muodostaa erilaisia taivutus-muotoja
• hallitsee sujuvasti suomen taivutusmorfologiaan liittyvän terminologian
Opintojakso kehittää oppiainekohtaisia työelämätaitoja: Ymmärrys suomen äänne- ja muotorakenteen erityispiirteistä. Äänne- ja muotorakenteen kuvauksen peruskäsitteiden hallinta ja soveltaminen kielenainesten analyysissa.
Sisältö: Artikulatorisen fonetiikan perusteet, suomen kielen äännerakenteen erikoispiirteet ja kuvaus, sanaluokat, nominien ja verbien vartalot, morfofonologiset vaihtelut, paradigmatyypit, nominien ja verbien taivutuskategoriat.
Suoritustavat: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.
Arvosteluperusteet: Luentotentti 0–5
Opettaja: Yliopistonlehtori Juha Leskinen
 
AY2121112 Lauseoppi I 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee syntaksin peruskäsitteet
• osaa analysoida suomen kielen keskeisiä rakenteita
• osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
• ymmärtää rakenteiden hierarkkisen luonteen tunnistaa lausekkeiden ja lauseenjäsenten alalajit
• ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena, että erilaisina tapoina kuvata kie-len rakennetta.
Opintojakso kehittää seuraavia työelämätaitoja: analyyttisyys, ymmärrys ilmaisujen rakenteellisten vaihtoehtojen vaikutuksista teksteihin, ymmärrys kielen tilannesidonnaisuudesta, käsitys suomen erityispiirteistä monikielisessä yhteisössä.
Sisältö: Sanaluokat syntaksin näkökulmasta, verbin valenssi, lauseiden ja lauseenjäsenten prototyypit, sijamuotojen syntaktinen käyttö, lauseenjäsenten rakenteellinen kirjo, moniosaiset predikaatit, lausekkeet. Suoritustavat: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.
Arvosteluperusteet: Luentotentti 0–5.
Opettaja: Yliopistonlehtori Juha Leskinen
 
AY2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmän sekä niiden opettamiseksi luodut pe-dagogiset sovellukset
• tietää, mitä kielen muotoja ja rakenteita S2-oppijan tulee omaksua sekä mitä haasteita ja vaikeuksia oppimisprosessiin liittyy
• osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin
• (lähiopetuskurssilla) osaa kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi ja kykenee arvioimaan valmista opetusmateriaalia
Sisältö: Kirjoitus- ja äännejärjestelmän haasteet opetuksessa; nominien kategoriat, taivutus ja käyttö; verbien kategoriat, taivutus ja käyttö; sanaston kartuttaminen ja sananmuodostus; kielioppiasioiden opettamisen järjestys; esimerkkien ja harjoitusten arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; suomen kielen variaatio.
Suoritustavat: 1) Lähiopetuskurssi (luentoja ja harjoituksia yhteensä 24 t, kirjallinen työ, oppimistehtäviä ja muuta itsenäistä työskentelyä 111 t) TAI
2)Verkkokurssi (itsenäistä työskentelyä 135 t) Oppimateriaalit:1) Luennoilla jaettava materiaali 2) Verkkokurssilla mainittu kirjallisuus Arvosteluperusteet: Lähiopetuskurssi: aktiivinen läsnäolo hyl-hyv, välitestit hyl-hyv, oppimistehtävät hyl-hyv, kirjallinen työ 0–5
Verkkokurssi: oppimistehtävät hylätty - hyväksytty, kirjallinen työ 0–5
Opettajat: Maria Kok
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat halutessaan osallistua yliopiston lähiopetukseen
 
AY2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä
• osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet
• osaa kuvata oppimistulosten arvioinnin periaatteet
• tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset
Sisältö: Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset, opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.
Suoritustavat: Oppimistehtävät
Oppimateriaalit: Oppimistehtävissä mainittu kirjallisuus.
Arvosteluperusteet: Oppimistehtävien vastaukset 0–5
Opettajat: Maria Kok
 
AY2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen kou-lun erityislaadun osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua
• osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuu-riseen sopeutumiseen
• osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta
• pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkaile-maan suomalaista kulttuuria kriittisesti
Sisältö: Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin
Suoritustavat: Sähköinen tentti TAI kirjallisuustentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä TAI oppimistehtävät verkossa
Oppimateriaalit:
KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31 (http://www.oph.fi/download/46518_maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf)
LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170
VARIS, MARKKU (toim.) 2011: Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus (jultika.oulu.fi/files/isbn9789514294693.pdf)
TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111 Lisäksi artikkelipaketti (Moodle-ympäristö)
Arvosteluperusteet: 1. Kirjallisuustentin vastaukset 0–5 2. Oppimistehtävien vastaukset 0–5
Opettajat: Irja Alho
 
AY2121509 Harjoittelu (suomi toisena tai vieraana kielenä) 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa eritellä seuraamiaan oppitunteja
• osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin sekä kuvata ja arvioida omaa opetustyötään
Sisältö: S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu, pitäminen ja arvioiminen
Suoritustavat: S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista harjoittelupaikoissa, jotka opiskelija itse järjestää. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös muista suoritustavoista. Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.
Toteutustavat: Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan.
Oppimateriaalit: Ohjeet ja suorituslomake
Arvosteluperusteet: Suorituslomake ja raportti.
Opettajat: Irja Alho
Toteutus ja työtavat: 
Lähiopetus, tentit, oppimistehtävät, opetuksen seuraaminen ja toteuttaminen harjoittelupaikassa             

Kouluttaja: 
yliopistonlehtori Juha Leskinen, avoimen yliopiston opettajat                                    

Tiedustelut: 
koulutustuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                        

Koulutuksen hinta: 
670 €  (hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €)

Ilmoittautuminen 
viimeistään 13.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.09.2019
Hinta 670,00 €