Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot (25 op) UEF 2019 - 2020

Koulutukset > Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot (25 op) UEF 2019 - 2020
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot (25 op) UEF 2019 - 2020

 

 

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Aika ja paikka: Aloitus Imatralla 4.10.  klo 16 - 17 luennot klo 17 - 20

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen: 30.9.-10.11.2019
Luennot 4.10 klo 17-20 ja 5.10.2019 klo 9-15

Perusopintokokonaisuuden info klo 16-17

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

 Koulutuksen sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Suoritustapa: Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, aikataulutetut oppimistehtävä ja verkkotentti)

Kirjallisuus:

1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.20-90, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-391, 405-425, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768.

2. Aro T. & Laakso M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti.

3. Pihko H.2014. Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 14; 130(24): 2437-2441.

4. Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.

 Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

 Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 30.9.-10.11.2019.

Verkkovälitteiset luennot Imatralla 4.-5.10.2019 Luennot myös tallennetaan ja ne ovat katsottavissa verkko-oppismisympäristössä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

 Koulutuksen sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Kirjallisuus:

1. Korkiamäki R. 2013. Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?...

2. Oppimistehtävien yhteydessä ilmoitettu materiaali

 Opettaja: YTT Mervi Issakainen

 Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 28.10.-31.12.2019.

 

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

 Koulutuksen sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (luentotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee.

Kirjallisuus:

1. Anttila P. Lapseen kohdistuva väkivalta - paraneeko tunnistaminen ja viranomaistyö? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12267

2. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270

3. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s. 91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.

4. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.

5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268

6. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080

7. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269

8. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271

9. Muu verkossa ilmoitettava materiaali

 Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

 Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 13.1.-15.3.2020. Verkkovälitteiset luennot 17.-18.1.2020 Imatralla, Luennot myös tallennetaan verkko-oppimisympäristöön.

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

 Koulutuksen sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suoma-laisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työ-ryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061

2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duode-cim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf

3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypähoito -suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. http://ww.kaypahoito.fi/web/kh/suosi-tukset/suositus?id=hoi50085

4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkay.... Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.

5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.

6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus. 2018. Suomalaisen Lääkäriseu-ran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdis-tyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työ-ryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118

7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempain-liitto http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf

8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyk-siä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempain-liitto.

https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barome...

9. Mikkonen K., Nikander K. & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot op-pimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.

10. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395

11. Nuorten mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

12. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntiky-vyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120

13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja van-hemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.

14.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.

15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

 Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 17.2.-12.4.2020.

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

 Koulutuksen sisältö: Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

Kirjallisuus:

1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.

2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.

3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.

5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet 

7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja 

8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja 

9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.

 

 Opettaja: Professori emerita Pirjo Pölkki

 Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 6.4.-24.5.2020.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at) kesyli.net

Hintatiedot 400 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.
Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2019

Ilmoittautuminen päättyy 20.09.2019
Hinta 400,00 €