Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Oppiminen ja ohjaus osa 2, 2 op JYU

Koulutukset > Oppiminen ja ohjaus osa 2, 2 op JYU
Oppiminen ja ohjaus osa 2, 2 op JYU

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:

- Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
- Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
- Erilaiset oppimis- ja kasvuympäristöt
- Yksilölliset erot oppimisessa, oppijatuntemus ja opetuksen eriyttäminen
- Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Osaamistavoitteet:
- tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
- eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
- nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
- tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
- jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
- käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä

Opetuksen aika: lähiryhmätyöskentely ma 9.9.2019 klo 16.00 - 18.15 ja ryhmäsuoritus ma 30.9.2019 klo 16.00 - 20.15
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452Koulutuksen hinta: 150 €
Tuutor: Minna Miikki
Koulutuksen hinta: 150 €

Ilmoittautuminen viimeistään 26.8.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Kirjallisuus:     

Rauste-von Wright, L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut: Language Development, Language Diversity and Immigrant Education, Culture and Diversity, Behavioral Views of Learning, Cognitive Views of Learning ja The Learning Sciences and Constructivism.) (Woolfolk saatavilla e-kirjana)

JA

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana)

TAI

Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana)

Ilmoittautuminen päättyy 26.08.2019
Hinta 150,00 €