Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Fasilitoinnin tehopäivä - voimaa osallistamisesta

Koulutukset > Fasilitoinnin tehopäivä - voimaa osallistamisesta
Fasilitoinnin tehopäivä - voimaa osallistamisesta
Tuloksellista ideointia, yhteistä ajattelua, tehokasta oppimista ja parempia kokouksia!

Ha­lu­at­ko käy­tän­nön­lä­hei­siä työ­ka­lu­ja, joi­ta voit käyt­tää eri­lai­sis­sa ryh­mä­ti­lan­teis­sa? Oh­jaat­ko työs­sä­si haas­ta­via ryh­mä­ti­lan­tei­ta, ja toi­voi­sit konk­reet­ti­sia me­ne­tel­miä, joi­den avul­la saat kes­kus­te­lun ete­ne­mään? Ha­lu­ai­sit­ko sel­lai­sia apu­vä­li­nei­tä, joi­den avul­la saat kaik­ki työ­yh­tei­sön jä­se­net – myös ne arat ja hil­jai­set -osal­lis­tu­maan yh­tei­seen ide­oin­tiin? Tai toi­voi­sit­ko pi­ris­tys­tä ko­kous­käy­tän­töi­hin?

Fa­si­li­toin­nil­la au­tat ryh­mää saa­vut­ta­maan tie­tyn ta­voit­teen. Hyvä fa­si­li­toi­ja saa ryh­män toi­mi­maan yh­teis­työs­sä yh­tei­sen ta­voit­teen eteen ja pää­se­mään pää­mää­riin­sä. Eri­lai­set fa­si­li­toin­ti­me­ne­tel­mät toi­mi­vat fa­si­li­toi­jan apu­na. Fa­si­li­toin­ti tuo mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua ja osal­lis­taa.

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan fa­si­li­toin­nin pe­rus­tei­siin ja ko­keil­laan eri­lai­sia me­ne­tel­miä ja fa­si­li­toin­nin työ­ka­lu­ja. Työkalut soveltuvat hyvin kokouskäyttöön.

Aika ja paikka:
10.3.2020 klo 10.00 - 16.00
Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5
 
Kohderyhmä:
Kaikki kokouksia ja tiimejä ohjaavat
 
Kouluttaja:
Nii­na Suu­ro­nen, YTM, on yri­tys­ten ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja, jon­ka eri­tyis­o­saa­mis­ta ovat laa­dun ja yri­tys­vas­tuun ke­hit­tä­mi­nen
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 195 €
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 25.2.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 25.02.2020
Hinta 195,00 €