Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaalityön aineopinnot 35 op 2020-22 UEF

Sosiaalityön aineopinnot 35 op 2020-22 UEF

Sosiaalityön aineopinnot 35 op 2020-22 UEF

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Koulutuksen sisältö:
Opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet.

Aika ja paikka:
aloitus syksyllä 2020 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) 

Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Opintojaksot:

  * Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5 op), syksy 2020
  * Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), syksy 2020 ja kevät 2021
  * Sosiaalityön käytännön työmenetelmät/Social Work Practice Methods ( 5 op), syksy 2020
   *Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), syksy 2020
  * Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op), syksy 2020 ja kevät 2021
  * Sosiaalityön etiikka (5 op), kevät 2021
  * Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi ( 2 op), kevät 2021
  * Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op), kevät 2021
  * Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa (5 op) kevät 2021                                   

Opintojaksot, suoritustavat ja aikataulu   

AY5513312 Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina, 5 op
   * 
Ajankohta: Syksy 2020
   * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus
   * Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu (4 t), oppimistehtävät, osallistuminen opetukseen. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.
   * Toteutustavat: Monimuoto-opetus, jossa 8 h seminaaria ja 36 h verkkotyöskentelyä ja oppimistehtäviä.
   * Kirjallisuustentti:
     * 
1) Milner Judith, Myers Steve & O´Byrne Patrick. Assessment in Social Work. London: Palgrave. 2015. (fourth edition)
     * 2) Midgley James & Conley Amy (eds.): Social Work and Social Develop-ment. Theories and Skills for Developmental Social Work. Oxford University press. 2010.
   * Oheismateriaali:
     * 
1. Parton N. & O’Byrne: Constructive social work. Towards a new practice. Macmillan, 2000.
     * 2. Richmond, Mary: What is social case work? An introductory description. Russell Sage Foundation, 1922 (tai myöhempi painos).
     * 3. Trevithick, P. Social Work Skills: a Practice Handbook. Open University Press, 2005.
   * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
   * Opetuksen aika ja paikka:  Verkko-opintojakso syksyllä 2020 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Seminaarin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
   * Kirjallisuustentit: 11.11.2019, 13.1.2020 ja 6.4.2020 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).
   * Opettaja: yliopistonlehtori, YTT Riitta-Liisa Kinni.

AY5010102J  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 3 op
   * 
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
   * Opettaja: YTT Timo Tammi
   * Suoritustapa: Verkkotentti
   * Kirjallisuus: Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.
   * Arviointi Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
   * Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät: ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Sosiaalityön käytännön työmenetelmät, 5 op
   * 
Koulutus alkaa: syksy 2020
   * Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu, Monimuoto-opetus
   * Suoritustapa: Ryhmäessee ja aktiivinen työskentely verkkoympäristössä sekä kirjallisuustentti
   * Oppimateriaali:
     * 
Tentittävä kirjallisuus:
     * 
1. Thompson, N. 2018. Social Work Theory and Methods. The Essentials. New York: Routledge.
     * 2. Healy, K. 2012. Social work methods and skills: the essential foundations of practice. New York: Palgrave Macmillan
   * Oheiskirjallisuus:
     
* Adams, R., Dominelli, L. & Payne, M. 2009. Critical practice in social work. New York: Palgrave Macmillan   * Stepney, P. & Ford, D. 2012. Social work models, methods and theories. A framework for practice. Dorset: Russell House Publishing.
     * Brett A. Seabury, B.A., Seabury, B.H. & Garvin, C. D. 2011. Foundations of interpersonal practice in social work: promoting competence in generalist practice. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications
     * Folgheraiter, F. 2004. Relational social work: toward networking and societal practices. New York: Jessica Kingsley Publishers
     * Slater, L.K. & Finck, K. R. 2012. Social work practice and the law. New York: Springer
     * Teater, B. 2014. An introduction to applying social work theories and methods. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education
     * Teater, B. 2014. Contemporary Social Work Practice: a Handbook for Students. Maidenhead: McGraw-Hill Education
     * Thompson, N. 2009. Practicing social work. New York: Palgrave Macmillan
     * Thompson, N. 2010. Theorizing social work practice. New York: Palgrave Macmillan
     * Trevithick, P. 2012. Social work skills: a practice handbook, 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education
   *Arviointi Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.
   * Opetuksen aika ja paikka Verkko-opintojakso syksyllä 2020 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
   * Kirjallisuustenttipäivät lukuvuonna yleisinä tenttipäivinä, tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin.

AY5010103K Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille, 3 op
  * 
Koulutuksen ajankohta: syksy 2020 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
  * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
  * Suoritustapa: Verkko-opintojakso. Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristön (moodle) ja videoluentojen tuella.
  * Verkkotentti.
  * 
Oppimateriaali:
     
* Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, 2005 (tai uudempi painos).
     * Muu opintojaksolla erikseen ilmoitettava materiaali.
  * Arviointi Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
  * Opetuksen aika ja paikka: Verkkototeutus (oppimistehtävät verkossa) syksyllä 2020. Verkkotentit: joulukuu, helmi- tai maaliskuu ja huhtikuu (päivämäärät selviävät lähempänä opintojakson aloitusta, yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).
  * Opintojakson opettaja: ma. professori Sanna Laulainen.

AY5513304 Sosiaalioikeus sosiaalityössä, kevät 2021, 5 op
   * 
Koulutus alkaa: Kevät 2021
   * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
   * Kirjallisuus:
     
* Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.
     * Husa, Jaakko – Pohjolainen, Teuvo 2014. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet.
     * Kulla, Heikki – Koskinen, Seppo 2016 Virkamiesoikeuden perusteet.
     * Mäenpää, Olli 2016. Julkisuusperiaate.
     * Araneva, Mirjam 2016. Lapsen suojelu.
     * Kirjallisuus löydettävissä Alma Talentin verkkokirjahyllystä.
     * 
Aiheen kannalta relevantti sääntely esitöineen.
   * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
    * Opetuksen aika ja paikka Ajankohta: kevät 2021
   * Opettaja: OTM Oskari Korhonen

AY5513314 Sosiaalityön etiikka, 5 op
   * 
Koulutuksen ajankohta: kevät 2021 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
   * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
   * Suoritustapa: Työskentely koostuu pienryhmätapaamisesta, luento-osuuksista, työskentelystä verkossa ja seminaarityöstä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista seminaariin
   * Kirjallisuus:
     * Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012.
     * Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali ja terveysalalla. Gaudeamus.
     * Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.
   * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
   * Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso keväällä 2021 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
   * Luennot: kevät 2021. Luennot tallennetaan.
   * Opettaja: YTT Raija Väisänen
   * Lisätietoja: Jos Sosiaalityön etiikka -opintojakso on suoritettu jo perusopinnoissa, jakson tilalla suoritetaan perusopintojen opintojakso Tutkiva sosiaalityö AY5513108 (5 op). Opintojakso alkaa 2.3.2020. Mikäli opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus aineopintojen kokonaisuuteen, jaksolle ei ole opintomaksua, koska se on korvaava jakso.

AY5513002 Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi, 2 op
   * 
Koulutus alkaa: Kevät 2021
   * Opetustapa: Lähiopetus
   * Opiskelumuoto: Monimuoto-opetus
   * Opetusmateriaali: Opettajan jaksolla jakama materiaali.
   * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.
   * Opetuksen aika ja paikka: Kevät 2021. Lähipetuksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, yht. 20 tuntia. 
   * Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen
   * Lisätietoja: Jakson voi korvata suorittamalla Tilastotieteen johdantokurssin 5 op.
   * Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella, ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.

AY5513003 Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi, 2 op
   * 
Koulutuksen ajankohta: kevät 2021
   * Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
   * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.
   * Opetuksen aika ja paikka Verkko-opintojakso keväällä 2021.  Työskentelytapa jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista.
   * Opettaja: ma. professori, YTT Sanna Laulainen

AY5513315 Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa, kevät 2021, 5 op
   * 
Koulutuksen ajankohta: kevät 2021 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
   * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu
   * Arviointi: 0 - 5.
   * Opetuksen aika ja paikka
   * 
Verkkotyöskentely keväällä 2021. Verkkotentit: kevään 2021 aikana (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).
   * Opettaja: tutkijatohtori, YTT, FM Merja Tarvainen.
                                                              

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 
790 € (hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 320 €)

Ilmoittautuminen 
viimeistään 20.8.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.08.2020
Hinta 790,00 €