Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op TY syksy 2020

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op TY syksy 2020

Alustava tieto
Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Aika ja paikka:
Monimuoto-opinnot (luennot ja pienryhmätyöskentely) 14.9.-13.11.2020 Lappeenranta kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Tavoitteet: 
Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.                                     

Sisältö:

  • Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset
  • Ikääntyneiden suunterveys- ja hammashoito
  • Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat
  • Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat                                        

Luennot:

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet (5 op)

Viikko 38       Luento: 15.9.20 klo 16.15-17.45 Ravitsemus ikääntyneiden toimintakyvyn edistäjänä (reaaliaikainen etäluento), dosentti Hanna        Lagström      

Viikko 39       1. opintoryhmä Erityisruokavaliot                      

Viikko 40      Luento: 29.9.20 klo 16.15-17.45 Ikääntyneen ravitsemustilan arviointi (reaaliaikainen etäluento),  dosentti Hanna Lagström

Viikko 40      Luento: Ikääntyvien suunterveys- ja hammashoito (luentotallenne alk. 28.9),  professori Timo Närhi

Viikko 41      2. opintoryhmä Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito / Suunterveys ja hammashoito      

Viikko 42      Luento: Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja mielenterveys (reaaliaikainen etäluento), psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten

           Aika ilmoitetaan myöhemmin.

Viikko 43      3. opintoryhmä Päihteidenkäytön riskit ja arviointi               

VIikko 44      Luento: Ikääntyminen ja päihdeongelman hoitovaihtoehdot (luentotallenne alk. 26.10), yliopisto-opettaja Kaisa Mishina

Viikko 45      4. opintoryhmä ikääntyvien päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja hoitovaihtoehdot                                                               

Suoritustapa: Luennot 10 t ja niihin liittyvät tehtävät, pienryhmäopetus 12 t (pakollinen osallistuminen 3 x 3 t) ja kirjallinen tentti.             

Opintoryhmä: vk 39, 41, 43 ja 46 syksyllä 2020, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Tentit: marraskuu 2020, 1. uusinta tammikuu 2021 ja 2. uusinta maaliskuu 2021

Kouluttaja: opintoryhmän tuutorina toimii TtM Kaarina Soininen                              

Kirjallisuus:

  1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. pdf https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/ikaantyneet.suositus-3.pdf
  2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18 - 22.
  3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9.
  4. Päihteisiin liittyvä oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                    

Koulutuksen hinta: 225 € (hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 75 €)

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2020 osoitteessa 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 31.08.2020
Hinta 225,00 €