Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Musiikkiterapian perusopinnot 25 op JYU 2021-22

Koulutukset > Musiikkiterapian perusopinnot 25 op JYU 2021-22
Musiikkiterapian perusopinnot 25 op JYU 2021-22

Musiikkiterapian perusopinnot 25 op, JYU 2021-22

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on psykoterapian eritysisovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa hyödynnetään muun muassa psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa, päihdehuollossa ja kivun hoidossa.
Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville. Siitä voi myös tehdä sivuaineen vaikkapa musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon. Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot ovat myös osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta.

Kuvaus: Musiikkiterapian perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:
• Musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
• Musiikin ja tunteiden väliset yhteydet sekä musiikin vaikutukset havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
• Tiedonhaku taustatiedon löytämiseen musiikin terapeuttisesta käytöstä ja musiikkiterapiasta
• Teoriatiedon ja käytännön toiminnan yhteydet
• Oppimisen raportointi suullisesti ja kirjallisesti ja pienimuotoinen tutkielma

Osaamistavoitteet: Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
* Luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
* kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiönä
* käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
* tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
* raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman

Suoritustapa: osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetuspäiviin. Osallistuminen lähi-/etäopetukseen sekä oppimistehtävät.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

MTEPO11 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op) Suoritustapa: Luennot 8 t, oppimistehtävät
MTEPO16 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op) Suoritustapa: Luennot 16 t, oppimistehtävät
MTEPO17 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op) Suoritustapa: Luennot 24 t, oppimistehtävät
MTEP1020 Musiikkipsykologia (5 op) Suoritustapa: Luennot 16 t, oppimistehtävät
MTEPO33 Kirjallinen työ (5 op) Suoritustapa: Lähiopetus 12 t, kirjallinen työ

Toteutus ja työtavat: Luennot, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely

Kouluttaja: Jaakko Erkkilä, Tiinapriitta Savela, Markku Kaikkonen, Jouni Kettunen, Kirsi Tuomi

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 750  €, sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston perimän rekisteröintimaksun

Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opintojaksokuvaukset:

MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan 5 op

Kuvaus: Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikki terapian välineenä. Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä. Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä.

Aika ja paikka: 11.9.2021, kellonaika varmistuu myöhemmin
Kouluttaja: Jaakko Erkkilä

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
- ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
- tuntee musiikkiterapian pääkohderyhmät, -mallit ja -menetelmät.

Suoritustapa: Lähiopetus + oppimistehtävät
Oppimateriaalit:
• Ala-Ruona, E., Saukko, P. & Tarkki, A. (2007). Musiikkiterapiapalvelut.
• Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136.
• Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61.
• Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1).
• Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
• Erkkilä, J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263.
• Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Arviointi: 0-5
Esitiedot: Kyseessä on opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi, josta opinnot on aloitettava.


MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op)

Kuvaus: Musiikkiterapian yleistä perustelua sekä sen perusmenetelmien lähtökohtien ja soveltamisen perusteita teorian ja käytännön näkökulmista. Teorian ja kliinisen käytännön vuoropuhelua.

Aika ja paikka: pe 8.10.2021 ja pe - la 15.-16.10.2021 (kellonaika varmistuu myöhemmin) Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
Kouluttaja: Tiinapriitta Savela

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa musiikkiterapian teoreettisen perustan olennaisia sisältöjä
- hahmottaa musiikkiterapian perusmenetelmien soveltamisen periaatteita erilaisissa kohderyhmissä ja toimintaympäristöissä
- ymmärtää musiikkiterapian perusmenetelmien muuntuvuuden erilaisten taustateoreettisten oletusten ja kliinisten lähtökohtien vaikutuksesta.

Suoritustapa: Luennoille ja demonstraatioihin osallistuminen ja oppimispäiväkirjan laatiminen. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Oppimateriaalit:
* Honka, R. (2009). Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Musiikkiterapia, 24(1)
* Lehtonen, K. (2008). Johdatus musiikkipsykoterapiaan. Psykoterapia, 27(2)
* Punkanen, M. (2004). Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1)
* Raine, H. (199 9). Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, s.131-142
* Romppanen, M. (2001). ”Satumaa on ihmisen sielussa”. Musiikkiterapia, 16(2)
* Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2)
* Salo, J. (2000). Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1)
* Särkämö, T.; Laitinen, S.; Numminen, A.; Tervaniemi, M.; Kurki, M & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään      Säätiö A:10
* Tervo, J. (2007). Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 22(2)
* Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Arviointi: 0-5
Esitiedot: Johdatus musiikkiterapiaan suositellaan edeltäväksi opintojaksoksiMTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op)

Kuvaus: Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Aika ja paikka:  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
* la 6.11.2021 klo 10.00 -17.00 (8 tuntia) Tiinapriitta Savela / Vibroakustinen hoito
* la 13.11.2021 klo 10.00 - 17.00 (8 tuntia) Markku Kaikkonen / Kuvionuotit
* la 27.11.2021 klo 10.00 - 17.00 (8 tuntia) Jouni Kettunen / Toiminnallinen musiikkiterapia

Kouluttajat: Tiinapriitta Savela, Markku Kaikkonen, Jouni Kettunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät
- tuntee musiikkiterapian erityismenetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia  (TMT), Vibroakustinen hoito, Kuvionuotit, Tarinasäveltäminen) tyypilliset kohderyhmät ja menetelmien erityispiirteet kohderyhmiin liittyen
- ymmärtää musiikkiterapian erityismenetelmien perusolemuksen teorian ja käytännön muodostamana kokonaisuutena.

Sisältö: Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Suoritustapa: Kontaktiopetus: luennot, demonstraatiot, oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Oppimateriaalit:
* Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa E. Ala-Ruona, J. Erkkilä, R. Jukkola &      K. Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192.
* Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1) .
* Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1) .
* Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen  musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.),  *  * Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
* Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21.
* Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
* Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50
* Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja
* Musiikin vaikutukset I

Arviointi: 0-5
Esitiedot: Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.


MTEP1020 Musiikkipsykologia I (5 op)

Kuvaus: Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa. Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan. Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä. Musiikin ja tunteiden välinen yhteys. Musiikin vaikutukset.

Aika ja paikka: kontaktiopetusta 16 tuntia
* Musiikin kehityspsykologia (8 h) la 2.10. klo 10.00 - 17.00, opettajana Kirsi Tuomi
* Musiikkipsykologia (8 h) ajankohta ja opettaja varmistuu myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä
- kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen
- hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).
- hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä
- kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä
- kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Suoritustapa: Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävät

Oppimateriaalit:
* Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.
* Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus.
* Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6).
* Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.
* Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43.
* Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

Arviointi: 0-5
Esitiedot: Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.


MTEP033 Kirjallinen työ (5 op)

Kuvaus:  Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:
1. Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen
2. Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta
3. Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Aika ja paikka:  
  * Kirjallisen työn aloitustapaaminen (3 h) pe 1.10.2021, kellonaika varmistuu myöhemmin
  * Kirjallisen työn ohjaustapaaminen pe 21.1.2021 klo 14 - 20 (etäohjaus),
  * Kirjallinen työ  (12 tuntia), pe - la 25.-26.3.2021, kellonaika varmistuu myöhemmin

Kouluttaja: Kirsi Tuomi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
- kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
- laatia perustason tapauskertomuksen

Sisältö: Kirjallisessa työssä hyödynnetään kokemuksellisen osuuden (MTEPO032) aineistoa. Aineiston runko muodostuu kokemuksellisen osuuden suunnitelmista, muistikuvista, istuntopäiväkirjasta ja mahdollisesta lisäaineistosta (esim. audio-/videotallenteet). Opiskelija voi käyttää vapaasti valitsemaansa kirjallisuutta keskeisten havaintojen ja ilmiöiden selittämisessä.

Suoritustapa: Lähiopetus + itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit:
* Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]
* Musiikkiterapiaprosesseja kuvaavia tapausselosteita ja -tutkimuksia

Arviointi: 0-5
Esitietojen kuvaus: Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.


Ilmoittautuminen päättyy 28.08.2021
Hinta 750,00 €