Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Avoin yliopisto-opetus

Koulutukset > Avoin yliopisto-opetus

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op JY 2019 - 2020

Kasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun ja hankit valmiuksia hakeutua yliopistoon kasvatusalan opintoihin. Ryhmänohjausmallin mukainen opiskelu on mielekästä ja opinnot etenevät hyvällä tahdilla.

Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi?
•    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi."
•    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..." 
•    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." 

Aika ja paikka: Aloitusinfo ja orientaatio opintoihin Lappeenrannassa ke 18.9.2019 klo 16.30 – 19.45 paikalla koulutuspäällikkö Leena Salonen ja tuutori/ryhmänohjaaja Minna Miikki 

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Sisältö ja suoritustavat:

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus 5 op

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op
Lapsen kehityksen tukeminen TAI Oivaltava oppiminen
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävä yksilövastauksena
ajankohta: lähiryhmätyöskentely to 17.10.2019 klo 16.30 - 19.45 ja la 9.11.2019 klo 9.00 - 10.30

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op
Oppimiskäsitykset ja oppimisen ohjaus
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely to 19.9.2019 klo 16.30 - 18.15 ja ryhmäsuoritus la 12.10.2019 klo 9.00 - 12.15

KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op
Koulutus, opettajan työ ja koulutusidentiteetti
suoritustapa: verkkokurssi ja lähiryhmätyöskentelyä
ajankohta: lähiryhmätyöskentely 15.1.2020 klo 16.30 - 19.45,
verkkokurssi 27.1.2020 - 7.2.2020, lähiryhmätyöskentely 12.2. 2020 klo 16.30 - 19.45

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op
Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä TAI Yhteiskunnallinen ilmiö (annetuista vaihtoehdoista)
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävä yksilövastauksena
ajankohta: la 9.11.2019 klo 10.30 - 13.00

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja tentti
ajankohta: lähiryhmätyöskentely ke 11.12.2019 klo 16.30 - 19.45,
perinteinen tentti tai etätentti Kopassa tammi-, maalis- tai toukokuussa

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely 19.2.2020 klo 16.30 - 19.45,  pe 20.3.2020 klo 16.30 - 19.45,  la 21.3.2020 klo 9.00 - 15.00 ja ryhmäsuoritus vko 14 (pvm selviää syksyllä) klo 16.30 - 19.45

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely la 5.5.2020 klo 16.30 - 19.45 ja ryhmäsuoritus ke 3.6.2020 klo 16.30 - 19.45

Tuutori/ryhmänohjaaja: KM Minna Miikki

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

 

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2019
Hinta 480,00 €

Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:

- Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
- Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
- Erilaiset oppimis- ja kasvuympäristöt
- Yksilölliset erot oppimisessa, oppijatuntemus ja opetuksen eriyttäminen
- Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Osaamistavoitteet:
- tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
- eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
- nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
- tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
- jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
- käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä

Opetuksen aika: lähiryhmätyöskentely ma 9.9.2019 klo 16.00 - 18.15 ja ryhmäsuoritus ma 30.9.2019 klo 16.00 - 20.15
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452Koulutuksen hinta: 150 €
Tuutor: Minna Miikki
Koulutuksen hinta: 150 €

Ilmoittautuminen viimeistään 26.8.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Kirjallisuus:     

Rauste-von Wright, L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut: Language Development, Language Diversity and Immigrant Education, Culture and Diversity, Behavioral Views of Learning, Cognitive Views of Learning ja The Learning Sciences and Constructivism.) (Woolfolk saatavilla e-kirjana)

JA

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana)

TAI

Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana)

Ilmoittautuminen päättyy 26.8.2019
Hinta 150,00 €

Kauppatieteet

KESÄYLIOPISTON LUT KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄOPINNOT 60 op

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2019.  Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2019 – toukokuu 2021 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä max 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2021 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa. 

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Aika ja paikka
Opintojen aloitustilaisuus on
18.9.2019 klo 16.15 – 19.15 Lappeenrannassa
19.9.2019 klo 16.30 – 19.30 Lahdessa
Lappeenrannan koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolanlatu 23.
Opintojen tarkemmat aikataulut vahvistuvat kesäkuun aikana.

Opintojaksot
Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op

 • Johdantoluento (2 h) 18.9.2019 klo 16.15–19.15, Hanna Salojärvi, LUT 
 • Opiskelutaidot & ajanhallinta (4 h) 27.9.2019 klo 16.30–19.45, Mari Trinidad ja Johanna Naukkarinen, LUT
 • Akateeminen kirjoittaminen & lähdeviitteet (2 h) 12.10.2019 klo 9.15 – 10.45, Sirpa Multaharju, LUT
 • Urasuunnittelu (2 h) 12.10.2019 klo 11.00 – 12.30, Elina Hannikainen-Himanen, LUT

Hankintatoimen perusteet, 6 op

 • Luennot 12 h, La 19.10. klo 9.15–14.00, Ke 30.10 klo 16.30–20.00 ja To 31.10. klo 16.30–19.00, Professori, TkT Jukka Hallikas
 • Harjoitustyön palautuspvm ilm. luennolla
 • Tentti ajankohta ilm. myöhemmin

Rahoituksen perusteet, 6 op

 • Luennot pe-la 8.-9.11. ja 22.-23.11.2019 klo 9.30-16.30 KTT, tutkijatohtori Timo Leivo 
 • Tentti ma 9.12. klo 16.30-20.30
 • uusinta ma 25.1.2020 klo 16.30-20.30
 • uusinta ma 8.3.2020 klo 16.30-20.30

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 6 op

 • Luennot pe-la 15.-16.11.2019, Yrittäjyys-osio, tutkijaopettaja Markku Ikävalko
 • pe 15.11.2019 klo 16.00-19.30, la 16.11.2019 klo 9.00-13.30
 • Luennot to-pe-la 28.-30.11.2019 Johtaminen-osio, tutkijatohtori Heidi Tuominen ja projektitutkija Noora Heino
 • to 28.11. klo 16.00-19.00
 • pe 29.11. klo 9.00-16.00
 • la 30.11. klo 9.00-16.00
 • Moodletentti 

Yritysjuridiikan perusteet, 6 op
Taloustieteiden matematiikka, 6 op
Kansantaloustieteen perusteet, 3 op
Mikroteoria, 6 op
Laadulliset tutkimusmenetelmät, 6 op
Kirjanpidon peruskurssi, 6 op
Markkinoinnin perusteet, 6 op

Opintojen järjestäminen
Opinnot järjestetään Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyönä LUT kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti. Lähiopetusta järjestetään vuorotellen molemmissa kaupungeissa, jolloin vuorotellen toisen kaupungin opintoryhmä seuraa opetusta verkon kautta välitettynä.

Hakuaika
Hakuaika kesäyliopistojen LUT kauppakorkeakoulun väyläopintoihin on 4.7. – 28.8.
Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lappeenrannan ryhmään otetaan korkeintaan 30 henkilöä ja Lahden ryhmään korkeintaan 30 henkilöä.

Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli jaksolla on vapaita opiskelupaikkoja. Opiskelupaikoista voi tiedustella myöhemmin syksyllä 2019.

Lisätietoja
Kesäloman aikana tiedustelut seuraavasti:

3.-5.7.2019 aikana
Rehtori Mari Smolander, p. 010 322 9451 
mari.smolander@kesyli.net

8.-10.7.2019 aikana
Koulutuspäällikkö Leena Salonen, p. 010 322 9461
leena.salonen@kesyli.net

22.7. lähtien kesäyliopiston Lappeenrannan toimisto
p. 010 3229460, lappeenranta@kesyli.net

Hinta
1600 euroa

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsukirje koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.


TUTKINTO-OPINNOT LUT KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa.

Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).

Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti:
- Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.
- Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida
- mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
- 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

ILMOITTAUTUMINEN AVAUTUU 4.7.2019

 

Kokonaisuuteen kuuluvat jaksot opintovaatimuksineen

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op (LUT väyläopinnot)

Aika
- Johdantoluento Hanna Salojärvi, 18.9. (2 tuntia)
- Opiskelutaidot ja ajanhallinta Mari Trinidad ja Johanna Naukkarinen, 27.9. (4 tuntia)
- Akateeminen kirjoittaminen ja lähdeviitteet Sirpa Multaharju, 12.10. (2 tuntia)
- Urasuunnittelu Elina Hannikainen-Himanen, alustavasti 12.10. (2 tuntia)
Lisäksi korkeakoulukirjastoon tutustuminen 1 tunti (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Paikka Lähiopetus Pohjolankatu 23, Lappeenranta, Verkko-opiskelu Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija: 
- osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa 
- osaa akateemisen raportoinnin perusteet
- osaa kehittää omia opiskelutaitojaan 
- osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään 
- osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan 
- osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Opintopisteet 3 op

Sisältö

Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Kouluttajat Hanna Salojärvi, Mari Trinidad, Johanna Naukkarinen, Sirpa Multaharju, Elina Hannikainen-Himanen

Suoritustapa Luennot 10 tuntia, Lisäksi paikalliseen korkeakoulukirjastoon tutustuminen 1 tunti

Arviointi Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 110 euroa

 

Hankintatoimen perusteet, 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika La 19.10. klo 9.15–14.00, Ke 30.10 klo 16.30–20.00 ja To 31.10. klo 16.30–19.00

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hankintatoimen ympäristön ja osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet, ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua ja pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.

Kouluttajat Professori, TkT Jukka Hallikas

Suoritustapa
- Luentoja 12 tuntia
- Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen
- Tentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: tentti. Harjoitustyö hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

1. Iloranta, K., Pajunen-Muhonen H., Hankintojen johtaminen, ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008, Tietosanoma, 498 s. 
2. Weele, A.J. van: Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practise, 3. painos, 2002, Thomson, 363 s. tai 4. painos, 2005 (soveltuvin osin). 
3. Luentomateriaali ja mahdollinen lisämateriaali.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

 

Rahoituksen perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika
Luennot pe-la 8.-9.11. ja 22.-23.11.2019 klo 9.30-16.30
Tentti ma 9.12. klo 16.30-20.30
1. uusinta ma 25.1.2020 klo 16.30-20.30
2. uusinta ma 8.3.2020 klo 16.30-20.30

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys

Kouluttajat Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori

Suoritustapa Luennot 32 tuntia ja tentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kirjallisuus
Niskanen, Jyrki - Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli - Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

 

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika 18.09.2019 - 31.05.2021

 • Luennot pe-la 15.-16.11.2019, Yrittäjyys-osio, tutkijaopettaja Markku Ikävalko
 • pe 15.11.2019 klo 16.00-19.30, la 16.11.2019 klo 9.00-13.30
 • Luennot to-pe-la 28.-30.11.2019 Johtaminen-osio, tutkijatohtori Heidi Tuominen ja projektitutkija Noora Heino
 • to 28.11. klo 16.00-19.00
 • pe 29.11. klo 9.00-16.00
 • la 30.11. klo 9.00-16.00 

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Strategisen johtamisen peruskäsitteet ja – työkalut. Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot. Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.

Kouluttajat
Tutkijatohtori Heidi Tuominen
Projektitutkija Noora Heino
Tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Suoritustapa
- Luennot 26 tuntia
- Moodletentti

Arviointi Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti 100%

Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

 

Taloustieteiden matematiikka, 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika 18.09.2019 - 31.05.2021

Kevät 2020
Ajankohta tarkentuu

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.

Kouluttajat Olli-Pekka Hämäläinen

Suoritustapa
- luennot x tuntia
- laskuharjoitukset x tuntia
- itsenäinen opiskelu
Välikokeet ja/tai tentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

Kirjallisuus
Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t):
• Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company.
• Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

 

Kansantaloustieteen perusteet 3 op (LUT väyläopinnot)

Aika 18.09.2019 - 31.05.2021
Toukokuu / kesäkuu 2020
Ajankohta tarkentuu

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla nykyaikaisen markkinatalouden toiminnan perusperiaatteet. Hän osaa selittää mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan kuluttajan, yrityksen, markkinoiden ja koko kansantalouden malleja yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida raha- ja finanssipolitiikan roolia ja seurauksia.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Mikro- ja makrotaloustieteen perusteet. Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, tuotanto ja tuotannontekijämarkkinat, julkisen sektorin rooli. Talouskasvu, työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut, suhdannepolitiikka.

Kouluttajat Tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen

Suoritustapa
- Luennot 4 tuntia
- Moodletentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, Moodle-tentti 100%

Kirjallisuus
Pohjola Matti: Taloustieteen Oppikirja, 7. uudistettu painos tai uudempi, luvut 1-13

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 110 euroa

 

Mikroteoria 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika 18.09.2019 - 31.05.2021

Kesäkuu 2020
Ajankohta tarkentuu

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Esitiedot A130A0600 Taloustieteiden matematiikka ja A130A0140 Kansantaloustieteen perusteet.

Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kuluttajan ja tuottajan optimointikäyttäytymisen perusteet ja näiden yhteydet markkinakysyntään ja -tarjontaan. Opiskelija osaa käyttää kuluttajan ja yrityksen teoriaa ja niihin perustuvia malleja yksinkertaistettujen päätöksenteko-ongelmien analysoimiseen ja ratkaisemiseen. Hän osaa luokitella markkinoiden kilpailun eri muotoja ja vertailla niiden tuottamia tuloksia toisiinsa. Hän osaa myös selittää kuinka strateginen toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Hän pystyy ratkaisemaan näitä asioita kuvaavia yksinkertaistettuja matemaattisia tehtäviä. Lisäksi hän pystyy arvioimaan markkinoiden toiminnan tehokkuutta yleisen tasapainoteorian näkökulmasta, ja ymmärtää milloin ja miten julkisen vallan toimet voivat parantaa tehokkuutta.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Opintojakso antaa perustiedot kuluttajan ja yrityksen optimointikäyttäytymisestä, markkinoiden hintamekanismin toiminnasta markkinataloudessa erilaisissa kilpailuolosuhteissa sekä markkinoiden toiminnan hyvinvointikysymyksistä. Optimointiongelmien ratkaiseminen. Tuotantopanosten markkinoiden erityispiirteet. Taloustieteen soveltaminen liiketalouden päätöksentekoon.

Kouluttajat Tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen

Suoritustapa Tieto tarkentuu

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

Kirjallisuus
1.Luentomoniste
2. Pindyck Robert S. & Rubinfeld Daniel L.: Microeconomics, joko 5th, 6th, 7th, 8th tai 9th ed., luvut: 1-4, 6-14, 16 ja 18, luentomonisteesta tarkemmin selviävin rajauksin.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

 

Yritysjuridiikan perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika 18.09.2019 - 31.05.2021

Alkusyksy 2020
Ajankohta tarkentuu

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, instituutiot ja käsitteistön sekä yritystoiminnan oikeudelliset lähtökohdat, systematiikan ja sovellettavat lait. Opiskelija saavuttaa myös perusvalmiudet tärkeimpien oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa ja yritystoiminnan oikeudellisten rakenteiden, toiminnan ja vastuusuhteiden ymmärtämisessä.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Yksityisoikeuden ja yritystoiminnan peruskäsitteet. Yksityisoikeuden systematiikka, varallisuusoikeuden perusteet, sopimusten ja muiden oikeustointen tekeminen. Edustaminen, vahinkojen korvaaminen, yritysmuodot sekä vero- ja rahoitusoikeuden perusteet.

Kouluttajat Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

Suoritustapa
- Luennot 16 tuntia
- Tentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

Kirjallisuus
1. Luentomoniste.
2. Kaisto, Janne - Lohi, Tapani: Johdatus varallisuusoikeuteen, 2008. Sivut 1-163 ja 219-285.
3. Villa, Seppo - Ossa, Jaakko - Saarnilehto, Ari: Yritysmuodot, 2007.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

 

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika 18.09.2019 - 31.05.2021

Syksy 2020
Ajankohta tarkentuu

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteenfilosofian keskeiset peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, osaa erotella laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan keskeiset strategiat ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston hankinnan metodit ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston analyysimetodit ja soveltaa niitä aineiston analyysissä. Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida tutkimuksessa käytettävät laadulliset menetelmät, sekä ymmärtää ja osaa arvioida laadullisen tutkimuksen hyvyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, tieteenfilosofian peruskäsitteet, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiat ja menetelmät, laadullisen aineiston analyysi, laadullisen tutkimuksen raportointi, tutkimuksen hyvyyden arviointi. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen.

Kouluttajat Tutkijaopettaja Heidi Olander

Suoritustapa
- Luennot x tuntia
- Itsenäinen oppimistehtävä
- Pienryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma
- Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö
Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Arviointi
Arvosana 0-5, arviointi 0-100 pistettä. Itsenäinen oppimistehtävä 10 %. Pienryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma 40%. Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö 50 %. Huom. Osatehtävistä tulee saada vähintään 50% tehtävän maksimipistemäärästä. Osasuoritukset ovat voimassa vain ko. suorituskerralla.

Kirjallisuus
1. Metsämuuronen, J. a) Metsämuuronen, J. (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Luku 3: Laadullisen tutkimuksen perusteet, sivut 212-278. E-kirja. Tai vastaava paperiversio b tai c: b) Metsämuuronen, J. (2008) Laadullisen tutkimuksen perusteet. c) Metsämuuronen, J. (2006) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Luku 2, Laadullisen tutkimuksen perusteet, sivut 79-147. 2. Eskola, J. ja Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen, Vastapaino. 3. Koskinen, I., Alasuutari, P. ja Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, Vastapaino.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

 

Markkinoinnin perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)

Kuvaus Tiedot tarkentuvat

Aika 18.09.2019 - 31.05.2021

Lukuvuosi 2020-2021
Ajankohta tarkentuu

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Opintopisteet 6 op

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

 

Kirjanpidon peruskurssi 6 op (LUT väyläopinnot)

Kuvaus Tiedot tarkentuvat

Aika 19.09.2019 - 31.05.2021

Lukuvuosi 2020-2021
Ajankohta tarkentuu

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kirjanpidon peruskäsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijat:
- ymmärtävät laskentatoimen roolin osana yrityksen toiminnan suunnittelua
- osaavat laskentatoimen määritelmät ja tehtävät
- osaavat juoksevan kirjanpidon keskeiset kirjaussäännöt
- osaavat tilinpäätöksen keskeisen sisällön ja ymmärtävät tilinpäätöksen tarkoituksen sekä tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
- tunnistavat välillisen verotuksen keskeisimmät periaatteet
- tunnistavat välittömän verotuksen periaatteet eri yritysmuodoissa Opintojakson yleisenä tavoitteena on harjoittaa opiskelijoiden:
- ryhmätyötaitoja - ongelmanratkaisutaitoja

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Opiskelija tuntee kirjanpidon peruskäsitteistön ja hyväksikäyttöalueet Opiskelija tietää, miten yrityksen liikekirjanpito toteutetaan nykyaikaisilla välineillä ja mitä periaatteita sekä säädöksiä liikekirjanpitoa tuotettaessa tulee huomioida. Opiskelija tietää miten välilliset ja välittömät verot vaikuttavat yrityksen liikekirjanpitoon.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 1600,00 €

Kulttuuri, avoin korkeakouluopetus

AASIA-LUKUTAITO: JOHDATUS ITÄ-AASIAN KIELIIN JA KULTTUUREIHIN 3 OP/

ASIA LITERACY: INTRODUCTION TO EAST-ASIAN LANGUAGES AND CULTURES 3 ECTS (KIAA0001)

Kurssi käsittelee Itä-Aasian maiden (Kiina, Korea ja Japani) kielten ja kulttuurien erityispiirteitä. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat erilaisiin kirjoitusjärjestelmiin ja nykykulttuurin taustalla oleviin perinteisiin. Kurssilla tarkastellaan myös uskontojen merkitystä itäaasialaisten elämässä sekä nyky-yhteiskunnan ilmiöitä ja kehityksen suuntaa. Kurssi myös valmistaa opiskelijan valitsemaan jonkun itäaasialaisen kielen jatko-opintoja varten.
Syksyn 2019 toteutuksessa perehdytään erityisesti japanilaiseen kulttuuriin ja nyky-yhteiskuntaan.

Opetusaika ja -paikka
Lähiopetusta kolmena viikonloppuna syksyllä 2019 seuraavasti:
pe 20.9. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 21.9. klo 9.00 – 15.00 (6 t)
pe 27.9. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 28.9. klo 9.00 – 15.00 (6t)
pe 11.10. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 12.10. klo 9.00 – 15.00 (6t)
Koulutuspaikkana Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille Itä-Aasian kulttuureista ja kielistä kiinnostuneille opiskelijoille ja harrastajille.

Edeltävät opinnot: Osallistujilta ei edellytetä alan aiempia opintoja.

Laajuus: 3 op

Vastaavuus: Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteinen Kielikeskus Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella. https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus

Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kuvata ja selittää itäaasialaisen kulttuuripiirin erityispiirteitä sekä ymmärtää näiden historiallisen taustan. Hän tunnistaa kiinan- korean- ja japaninkieliset tekstit sekä erottaa puhutusta kielestä nämä kielet. Opiskelija kykenee näkemään yhteyksiä Itä-Aasian nyky-yhteiskuntien trendien välillä ja osaa tarkastella niitä myös suomalaisesta näkökulmasta.

Sisältö
Kurssilla perehdytään Itä-Aasiaan maantieteellisenä ja kulttuurisena alueena sekä suomalaisten kokemuksiin siellä. Kiinan, korean ja japanin kielen kirjoitusjärjestelmät ja kielen rakenne tulevat tutuiksi, samoin kuin Itä-Aasian uskonnot ja kulttuuritraditiot. Erityisteemoina käsitellään mm. ikääntyvää väestöä, naisen roolia, nykykulttuurin trendejä sekä Suomi-kuvaa.

Oppimiateriaali
Materiaalia itsenäiseen opiskeluun ja palautettavien tehtävien tekemistä varten ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko: kurssi arvioidaan asteikolla 0-5

Toteutus: Luennot 30 t ja niihin liittyvät harjoitukset sekä palautettavat tehtävät. Opiskelumuotona ohjattu ja itsenäinen opiskelu.

Opettaja: KTT Merja Karppinen, Itä-Aasian, erityisesti Japanin, asiantuntija ja Kielikeskuksen johtaja.

Yhteydet muihin Saimaan ammattikorkeakoulun opintojaksoihin
Aasia-lukutaito: johdatus Itä-Aasian kieliin ja kulttuureihin 3 op -opintojakson suoritettuaan opiskelija voi osallistua KIAA0002 Aasia-lukutaito: erikoistumisalue 2 op –opintojaksolle. Tällöin opiskelija valitsee erikoistumisalueeksi jonkun Itä-Aasian maan (esimerkiksi Japanin) ja ammatillisen alueen (esimerkiksi matkailun). Ohjaajan kanssa sovitaan materiaalista (kirjallisuus, tutkimukset, elokuvat jne.), jonka pohjalta opiskelija kirjoittaa esseen tai toteuttaa projektin (esimerkiksi video tai tapahtuma).
Näiden kurssien jälkeen on hyvä jatkaa esimerkiksi Kielikeskuksen kurssilla Chinese 1 (5 op) ja Chinese 2 (5 op).

Hinta: 250 €

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2019.
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutusesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postiteen osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2019
Hinta 250,00 €

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi

 

 

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Aika ja paikka: Aloitus Imatralla 4.10.  klo 16 - 17 luennot klo 17 - 20

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen: 30.9.-10.11.2019
Luennot 4.10 klo 17-20 ja 5.10.2019 klo 9-15

Perusopintokokonaisuuden info klo 16-17

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

 Koulutuksen sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Suoritustapa: Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, aikataulutetut oppimistehtävä ja verkkotentti)

Kirjallisuus:

1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.20-90, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-391, 405-425, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768.

2. Aro T. & Laakso M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti.

3. Pihko H.2014. Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 14; 130(24): 2437-2441.

4. Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.

 Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

 Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 30.9.-10.11.2019.

Verkkovälitteiset luennot Imatralla 4.-5.10.2019 Luennot myös tallennetaan ja ne ovat katsottavissa verkko-oppismisympäristössä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

 Koulutuksen sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Kirjallisuus:

1. Korkiamäki R. 2013. Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?se-quence=1

2. Oppimistehtävien yhteydessä ilmoitettu materiaali

 Opettaja: YTT Mervi Issakainen

 Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 28.10.-31.12.2019.

 

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

 Koulutuksen sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (luentotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee.

Kirjallisuus:

1. Anttila P. Lapseen kohdistuva väkivalta - paraneeko tunnistaminen ja viranomaistyö? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12267

2. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida? Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12270

3. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s. 91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.

4. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.

5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12268

6. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50080

7. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015;131(10) https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12269

8. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim 2015;131(10). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/10/duo12271

9. Muu verkossa ilmoitettava materiaali

 Opettaja: Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

 Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 13.1.-15.3.2020. Verkkovälitteiset luennot 17.-18.1.2020 Imatralla, Luennot myös tallennetaan verkko-oppimisympäristöön.

Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

 Koulutuksen sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suoma-laisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työ-ryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061

2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duode-cim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf

3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypähoito -suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. http://ww.kaypahoito.fi/web/kh/suosi-tukset/suositus?id=hoi50085

4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.

5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.

6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus. 2018. Suomalaisen Lääkäriseu-ran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdis-tyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työ-ryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118

7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempain-liitto http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf

8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyk-siä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempain-liitto.

https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri-2018_raportti.pdf

9. Mikkonen K., Nikander K. & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot op-pimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.

10. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395

11. Nuorten mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

12. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntiky-vyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120

13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja van-hemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.

14.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.

15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

 Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 17.2.-12.4.2020.

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

 Koulutuksen sisältö: Lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

Kirjallisuus:

1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.

2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.

3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.

4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.

5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.

6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet 

7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja 

8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja 

9. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.

 

 Opettaja: Professori emerita Pirjo Pölkki

 Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opinnot 6.4.-24.5.2020.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at) kesyli.net

Hintatiedot 400 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.
Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2019

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2019
Hinta 400,00 €

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Aika ja paikka Aloitus Imatralla 5.10.2018 klo 16 - 18

Kohderyhmä Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoite Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psyko-sosiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Sisältö
Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op)
AY7020902 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op)
AY7020903 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op)  
AY7020904 Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op)

AY7020905 Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op)

Ohjelma

Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
 - Ajankohta

* Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
 - Opetus- ja suoritustavat: ac-luento 2 tuntia
 - Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
* Johdantoluento välitetään Kuopiosta ac-luentona

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op) - AY7020901
- Opetus- ja suoritustavat:
  Verkkovälitteiset luennot 5.-6.10.2018, pe klo 17-20 ja la klo 9-15 (8 t ) ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)
 - Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi
- Ajankohta: 
- Oppimateriaali:
* 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768). Sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus
* 2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
* 3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
* 4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
* Oheiskirjallisuus:
* 5. Kaltiala-Heino, R. ym.:
Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim 2010; 126(17): 2033-9. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
* 6. Pesonen, A-K.: Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen kehityksen edellytys. Duodecim 2010; 126: 115-20.
* 7. Honkanen, M. ym.: Luokanopettaja lapsen mielenterveydenedistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 126(3): 277-82.
* 8. Hermanson, E.: Kotineuvola, terveys syntymästä kouluikään. Duodecim, 2012 tai aiempi painos 2007 (nimellä Lapsiperheen oma kirja – terveys syntymästä kouluikään).
* 9. Kalland, M. & Sinkkonen, J.: Varhaislapsuuden tunnesiteet. Sanoma Pro, 2011.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op) - AY7020902
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Verkko-opintojen ajankohta: 
- Opettajat: YTL Mikko Saastamoinen ja YTM Mervi Issakainen
- Oppimateriaali:
* 1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
* 2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011.
* 3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. 
* 4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
* 5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
* 6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
* 7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
* 8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op) - AY7020903
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkovälitteiset luennot 18.-19.1.2019, pe klo 17-20  ja la klo 9-15.8 t, verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee
- Ajankohta
- Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi  ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Marja Darth

Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op) - AY7020904
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Ajankohta: 
- Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
Oppimateriaali:
 * 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
* 2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
* 3. Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
* 4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
* 5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
Oheiskirjallisuus:
* 6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim, 2010;126(22):2671-7 
* 7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta. Tampere University Press, 2008. 
* 8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
* 9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
* 10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi34040
* 11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.: Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
* 12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-8. 
* 13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
* 14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010 http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/  
* 15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
* 16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103. Tampereen yliopistopaino, 2012.
 * 17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8. 
* 18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
* 19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida. Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
* 20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä. Vastapaino, 2014.
* 21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi

Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op) - AY7020905
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee
- Verkko-opintojen ajankohta:
- Opettaja: Emeritaprof. Pirjo Pölkki
- Oppimateriaali:
1. Lastensuojelulaki 417/2007
2. Terveydenhuoltolaki 1326/2010
3. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
4. Lastensuojelun käsikirja. THL. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
5. Armanto, A. & Koistinen, P. (toim.): Neuvolatyön käsikirja. Tammi, 2009.
6. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2013. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
7. Forsberg, H. ym. (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 2006.
8. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.).: Perhepiirissä. Kela, 2010 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
9. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.
10. Paavilainen, E. & Pösö, T. (toim.).: Lapset, perhe ja väkivaltatyö. WSOY 2003.
Oheiskirjallisuus:
11. Vuori, J. & Nätkin, R. (toim.): Perhetyön tieto. Vastapaino, 2007.
12. Helminen J. (toim.): Elämä koettelee, tuki kannattelee. Sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa. PS-kustannus, 2006.
13. Perälä, M-L. & Halme, N. & Nykänen, S.: Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteen sovittava johtaminen. THL, 2012.
14. Roivainen, I. ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus, 2009.
15. Laakso, R.: Mistä koti huostaan otetulle lapselle? Kunnallisalan kehittämissäätiö 2013.

Opintokokonaisuuden toteutus ja työtavat luennot, verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely ja oppimistehtävät, luentotentti
Kouluttaja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at) kesyli.net

Hintatiedot 395 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.
Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.2018 osoitteessa www.kesyli.ne

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2018
Hinta 395,00 €

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa.
Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Aika ja paikka 19.9.2019 klo 16.30 -  18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kohderyhmä Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi.
  * varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
  * aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
  * sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
  * kolmannen sektorin toimijoille
  * em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi

Tavoite
Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
  * määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  * hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  * eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  * kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

Sisältö
Opinnoissa tarkastellaan,
  * miten tukea osallistuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?
  * millaisissa ympäristöissä erityiskasvatuksessa toimitaan?
  * miten ottaa huomioon oppijan yksilöllisyys?
  * mitä oppimisvaikeudet ovat?
  * miten tunnistaa ja kohdata moninaisuutta?
Opinnoissa opiskelija pääsee uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon äärelle. Suuri osa oppimateriaaleista on tarjolla verkossa. Kirjallisten oppimateraalien rinnalla on videotallenteita, jotka tuovat vaihtelevuutta opiskeluun ja tukevat keskeisten käsitteiden ja sisältöjen omaksumista. Jaksoilla on erilaisia suoritustapoja, joissa vaihtelevat yksin ja yhdessä opiskelu.

Opintojaksot
ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteutus ja työtavat Kokonaisuus suoritetaan ryhmämuotoisesti, tuutorin laatimien aikataulujen mukaan.
Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit ja -tehtävät sekä tentti. 

Kouluttaja ryhmänohjaaja FM Riikka Qvintus

Tiedustelut Koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 3229461

Hintatiedot  500 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 150 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 5.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien, päättyen 31.7.2020

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2019
Hinta 500,00 €

Hoitotiede

Green care –opinnoissa tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja se sisältää kaksi lähiopetuspäivää, oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä ja verkko-ohjausta sekä itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä. Tutustumiskäynnistä laaditaan kirjallinen raportti tai omaan yritykseen kehittämistehtävä.

Opiskelu edellyttää tietoteknisiä perustaitoja, omaa tietokonetta ja internetyhteyttä.

Aika ja paikka
1.9. – 30.12.2019
Lähiopetukset kesäyliopiston Lappeenrannan toimipisteessa, Pohjolankatu 23

Kenelle opinnot on tarkoitettu?

 • Green Care -toiminnosta ja -yrittäjyydestä kiinnostuneet
 • Green Care -toimijat
 • Sosiaali- ja terveysalan-, kasvatus-, matkailu- ja luovien alojen henkilöstö ja opiskelijat

Mitä osaat opintojakson suoritettuasi?

 • Ymmärrät Green Care (GC) -peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön
 • Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot
 • Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta
 • Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat
 • Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät
 • Tunnet GC -palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät
 • Tunnistat toimialaa koskevat lait
 • Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät
 • Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita
 • Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät
 • Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit
 • Opintojakson tavoitteet vastaavat Green Care Finland ry:n laatuvaatimuksia. Lisätietoja www.gcfinland.fi

Miten opintojakso toteutetaan?

 • Opintojakso toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opintoina ajalla 1.9.-31.12.2019:
 • Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 1.9. opiskelijoille.
 • Ensimmäinen lähipäivä: 5.9. klo 9.00-17.00 Lappeenrannassa. Päivän aikana opiskellaan myös ulkona luonnossa. Huomioi sään mukainen vaatetus.
 • Opettajan antama verkko-ohjaus: 19.9. klo 18-19, 10.10. klo 18-19 ja 7.11. klo 18-19. Lisäksi kaksi tuntia sparrausta myöhemmin sovittavina ajankohtina.
 • Itsenäinen tutustumiskäynti Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti tai omaan yritykseen kehittämistehtävä.
 • Toinen lähipäivä: 14.11. klo 9.00-17.00 Lappeenrannassa. Päivän aikana opiskellaan myös ulkona luonnossa. Huomio sään mukainen vaatetus.
 • Tehtävien viimeinen palautuspäivä Moodlessa on 1.12. ja opettaja arvioi tehtävät sekä tekee suoritusmerkinnät viimeistään 31.12.

Opiskelijat
Ryhmässä voi olla maksimissaan 30 osallistujaa.

Opettaja
Katri Palpatzis, Karelia ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2019
Hinta 290,00 €

Sosiaalityö

Sosiaalityön perusopinnot 25 op 2019-20 UEF

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Oppiaine kuuluu yhteiskuntatieteelliseen ja kauppatieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on ma.prof. Riitta Vornanen.
Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.
Opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Aika ja paikka: Johdanto sosiaalityön perusopintoihin
3.9.2019 klo 17.00 - 19.00  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
- Tilaisuus on tarkoitettu opintoja aloittaville ja opinnoista kiinnostuneille (tilaisuuden jälkeen voi vielä ilmoittautua mukaan)
- Opintojen suunnittelu ja käytännön asiat opintoja aloitettaessa, avoimen yliopiston opiskelukäytännöt
- Mitä on sosiaalityön perusopintojen opiskelu?
- Mukana tilaisuudessa Itä-Suomen yliopiston edustaja ja kesäyliopiston henkilökuntaa

Opintojen sisältö:

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op) AY5513107
2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op) AY5513109
3. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op) AY5513106           
4. Sosiaalityön käytäntö (5 op) AY5513105
5. Tutkiva sosiaalityö ( 5op) AY5513108
                    

Perusopintojen jaksot ja suoritustavat:   

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)
   Ajankohta:
9.9. - 15.11.2019 
   Suoritustapa: verkko-opintoina, oppimistehtävät verkossa ja kirjallisuustentti kesäyliopistolla, tutustumiskäynnit (8 h)
    chat-ohjaus 26.9. ja 10.10. klo 18.00 - 20.00
   Tärkeää: Jaksolle tulee ilmoittautua/kirjautua viimeistään 15.9.2019 - sen jälkeen sinne ei enää oteta uusia opiskelijoita..

   Huom.: Sosionomi AMK, geronomi AMK tai yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla voidaan korvata tämä opintojakso osittain: kirjallisuus korvataan, luennot suoritetaan. 

2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)
   
Ajankohta: Ac-välitteiset luennot kesäyliopistolla pe - la 25.-26.10.2019 (rofessori Riitta Vornanen) , pe klo 17.00 - 20.30 ja la klo 9.00 - 15.00) ja pe - la 8.-9.11.2019 (nuorempi tutkija Janissa Miettinen), pe klo 17.00 - 20.30 ja la klo 9.00 - 15.00.
   Suoritustapa: ac-välitteiset luennot (16 tuntia) sekä oppimistehtävät verkossa
   Oppimistehtävän palautus: 5.12.2019

3. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 13.1. - 30.4.2020 
   Suoritustapa: videotallenne- tai nettiluennot kesäyliopistolla (tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin), ryhmätyöskentely lähituutorin kanssa ja tentti

4. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 3.2. - 30.4.2020
   Suoritustapa: Verkkoseminaari ja käytännön harjoittelu ( 30 h)
   Huom.; Sosionomi AMK, geronomi AMK tai yhteispedagogi AMK -tutkinto korvaa tämän opintojakson kokonaan.
   Lisäksi Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet (5 op) -opintojaksosta hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

5. Tutkiva sosiaalityö (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 2.3. -22.5.2020, chat-ohjaus (yksi ilta)
   Suoritustapa: Seminaarit kesäyliopistolla, verkkotehtävät, tieteellinen essee

Opiskelijoiden tukena: Kesäyliopistotuutorin tapaamiset, tuutorina Tuija Nummela
1. tuutortapaaminen: tiistai 10.9. klo 16.30 - 18.45, teemana minä oppijana, tutustuminen muihin opiskelijoihin ja vertaistuki
2. tuutortapaaminen: tiistai 8.10. klo 16.30 - 18.45, teemana oppimisen prosessi ja oppimisen taidot
3. tuutortapaaminen: tiistai 5.11. klo 16.30 - 18.45, teemana kaikki ajallaan ja tuloksen tuottaminen

Toteutus ja työtavat: Luennot, verkkoluennot, verkkotentti, seminaari, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, tieteellinen essee

Kouluttajat: Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat                                

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 490 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2019
Hinta 490,00 €

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit: esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kunnan valtuutetun oikeusasemaa, opintotuen takaisinperinnän edellytyksiä, oikeutta saada tietoa julkisista rekistereistä sekä viranomaisten järjestysmuotoa koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeuden laajuutta osoittaa myös se, että Suomen Laki II -teoksesta hallinto-oikeuden alaan liittyviä säädöksiä löytyy kaikista tämän lakikirjan osastoista. 

Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Itä-Suomen yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon liittyvät aineellisoikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset sekä koulutuksen sekä sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Opiskelu oikeustieteissä on joustavaa; lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - luennot ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa järjestetään luento-opetusta, joiden aikataulut päivittyvät aina ko. opintojakson alle. Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana n.4 -6. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin.

Aika ja paikka: oikeustieteen infotilaisuus 12.9. 2019 klo 16 - 18 Opintojen aloitus Imatralla 19.9.2019 klo 16 - 18

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille hallinto-oikeudesta kiinnostuneille.

Sisältö: Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op 

HUOM! 1.8.2018 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojakson pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi on tullut Oikeustieteen perusteet 1 op, joka suoritetaan tenttimällä yleisenä tenttipäivänä  Tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa.

Tenttimateriaali Oikeudellisen ajattelun perusteita, toim. Tapio Määttä. Voit lukea sen tästä linkistä http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

 

Lisätiedot jaksosta päivitetään kesäkuun aikana.

Opintojakson suorittaminen sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

 
 • 5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
  Luennot Imatralla verkkovälitteisesti, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti (pakollinen edeltävä opintojakso 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op)
   
 • 5311305 Informaatio-oikeus 5 op
  kirjatentti yleisenä tenttipäivänä (pakollinen edeltävä opintojakso 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op)
   
 • 5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op,
  kirjalliset tehtävät, kampuksen luennot taltioidaan
   
 • 5311307 Virkamiesoikeus 5 op
  Luennot Imatralla verkkovälitteisesti, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
   
 • 5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op
  kirjalliset tehtävät

Yleishallinto-oikeus 5 op on pakollinen kaikille HTK- ja ON-tutkintoa ja hallinto-oikeuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Koska yleishallinto-oikeuden opintojakso sisältyy yleisiin oikeusjärjestysopintoihin, tämän opintokokonaisuuden suorittavat eivät voi sisällyttää opintojaksoa enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemillaan aineopintojaksoilla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi (ei kandidaatin tutkielmaa).
ka

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452 

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 520 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus:  (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto UEF

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2019
Hinta 520,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Aika ja paikka: Oikeustieteen infotilaisuus 12.2.2019 klo 16 - 18

Oikeustieteen infotilaisuus 12.9.2019 Imatralla.

Opintojen aloitus Imatralla 19.9.2019 klo 16 - 18, 
Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.
Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.
 

Opintojaksot:
311026 Oikeustieteen perusteet 1 op, sähköinen tentti Itä-Suomen yliopiston kampuksilla (exam) tai kirjatentti yleisenä tenttipäivänä  (Tenttimiseen tulossa muutos)

AY5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op, taltioidut verkkoluennot+oppimistehtävät tai 5311027 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen alkusyksyllä 2019+tehtävät
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op, verkkotentti uefmoodlessa
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä opintojakso Oikeustieteen perusteet 1 op) verkkovälitteiset luennot Imatralla syksy 2019
5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op, kirjalliset tehtävät
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista/raportti 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä ac-luennot Imatralla kevät 2019
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, verkkotentti uefMoodlessa
5311605 Sopimusoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä verkkovälitteiset luennot Imatralla luennot syksy 2019
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op, oppimispäiväkirja, suorittaminen on mahdollista vain keväällä 2020 (etäsuorittamisen suoritustapa kampuksen perusopetuksen yhteydessä täsmentyy syyslukukauden aikana)
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot (voi kuunnella tallenteina) + esseetehtävät

 

Toteutus ja työtavat:
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.
Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo. ritva.oravuo(at)kesyli.net p.010 3229454

Hinta: 940 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 855 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2019
Hinta 940,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Aika ja paikka: syksy 2018 - syksy 2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3.krs

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.
Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.
Opintojaksot:
 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op
  * Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä
  * Opettaja: Jonna Kosonen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
1.10.2018 ma 16.00-20.00
3.12.2018 ma 16.00-20.00
4.3.2019 ma 16.00-20.00
3.6.2019 ma 16.00-20.00

5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
  * Suoritustapa: oppimistehtävä verkossa (tai osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät)
  * Opettaja: Mervi Parviainen

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät
  * Opettaja: Kimmo Malin
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
21.09.2018 pe 8.00-12.00
5.11.2018 ma 16.00-20.00
18.01.2019 pe 8.00-12.00
26.04.2019 pe 8.00-12.00
14.06.2019 pe 8.00-12.00

5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op,
  * Suoritustapa: kirjalliset oppimistehtävät
  * Opettaja: Toomas Kotkas

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op,

  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Anssi Keinänen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
1.10.2018 ma 16.00-20.00
14.12.2018 pe 08.00-12.00
04.02.2019 ma 16.00-20.00
26.04.2019 pe 08.00-12.00
03.06.2019 ma 16.00-20.00

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op,
  * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä
  * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis
  * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 14.11.2018 klo 16-20, 22.2.2019 klo 12-16, 8.4.2019 klo 16-20, 29.5.2019 klo 12-16

5311605 Sopimusoikeus 5 op

* Suoritustapa: Luennot ja tentti.
Ac-luennot pe-la 16.-17.11., pe klo 17-20.15 ja la klo 9.00-14.15
Luennoitsijana perhe- ja jäämistöoikeuden professori, OTT Antti Kolehmainen

  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
03.12.2018 ma 16.00-20.00
15.03.2019 pe 08.00-12.00
06.05.2019  ma 16.00-20.00
14.06.2019 pe 08.00-12.00

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Suoritustapa: Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:

21.09.2018 pe 08.00-12.00
23.11.2018  pe 08.00-12.00
18.01.2019  pe 08.00-12.00
01.04.2019 ma 16.00-20.00
17.05.2019 pe 08.00-12.00

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  * Suoritustapa: oppimistehtävät
  * Opettaja: Pauli Rautiainen
  * Tehtävänpalautus vain syyslukukaudella 2018, viimeistään 22.12.2018 mennessä!

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 
  * Suoritustapa: Luennot + kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Tarmo Miettinen
    * Luennot (24 tuntia)
    * pe - la 28.-29.9.2018, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja
    * pe - la 12.-13.10.2018 pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45
    * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
19.10.2018 pe 08.00-12.00
Verkkotenttimahdollisuus 29.11.2018 Moodlessa
15.02.2019 klo 08.00-12.00

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
5.11.2018 ma 06.00-20.00
18.01.2019 pe 08.00-12.00
4.3.2019 ma 16.00-20.00
06.05.2019 ma 16.00-20.00

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op

  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Katariina Särkänne
  *  Luento pe - la 22.-23.3.2019, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
21.09.2018 pe 08.00-12.00
05.11.2018 ma 16.00-20.00
04.02.2019 ma 16.00-20.00
01.04.2019 ma 16.00-20.00
03.06.2019 ma 16.00-20.00

AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: pakolliset verkkoluennot + oppimispäiväkirja
Aikataulu kevät 2019:

1) Verkkokurssi alkaa ma 14.1.2019, luentotallenteet ja ensimmäiset tehtävät saatavilla
- tehtävien palautuspäivä ti 22.1.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus to 24.1.2019 klo 17.00-20.00

2) pe 25.1.2019, luentotallenteet ja toiset tehtävät saatavilla

- tehtävien palautuspäivä ti 12.2.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus to 14.2.2019 klo 17.00-20.00

3) pe 15.2.2019, luentotallenteet ja kolmannet tehtävät saatavilla

- tehtävien palautuspäivä ma 4.3.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus ke 6.3.2019 klo 17.00-20.00

Oppimispäiväkirjan palautuspäivä 25.3.2019 klo 9.00 mennessä. Oppimispäiväkirja on yksilötyö.

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op

  * Suoritustapa: Luennot ja kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista / raportti
  * Opettaja: Heikki Kallio

Luennot: pe-la 29.-30.3.2019, pe klo 16.30- 20.30, la klo 9.00 - 15.00

  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
01.10.2018 ma 16.00-20.00
14.12.2018 pe 08.00-12.00
15.02.2019 pe 08.00-12.00
26.04.2019 pe 08.00-12.00
14.06.2019 pe 08.00-12.00

Toteutus ja työtavat:
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.
Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hinta: 940 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 855 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 27.10.2018
Hinta 940,00 €

Gerontologia

GERONTOLOGIAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 26 op
RYHMÄNOHJAUSMALLI lv 2019-20

Ikääntyvien määrä lisääntyy ja aktiivisia vanhuksia on aikaisempaa enemmän. Toisaalta yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu yksin. Ikärakenteen muutos näkyy myös työelämässä. Työurat pidentyvät ja eri-ikäisten ihmisten työssä jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Gerontologiassa tarkastellaan vanhenemista terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta sekä työikäisenä että eläkkeellä ollessa.
Toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen mahdollistaa ikääntyvien ihmisten elämisen, asumisen ja harrastamisen omien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvän toiminta- ja liikkumiskyvyn on todettu vaikuttavan ikääntyvien elämänlaatuun myönteisesti. Myös ravitsemuksella on merkitystä elämänlaadun parantamisessa. Gerontologian perusopintokokonaisuudessa tarkastellaan ihmisen vanhenemista monipuolisesti erilaisista näkökulmista.
Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Aika ja paikka:

aloitus 24.9.2019 klo 17.00 - 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila 

Tavoite: 
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  * osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
  * ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
  * osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
  * ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Opintokokonaisuuden sisältö:
TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II  4 op
TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta  3 op
TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op

OHJELMA

TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops (1 op)
  * Lähitapaaminen tiistaina 24.9.2019 klo 17.00 - 20.00
  * opintojen sisältö, hopsin kirjoittaminen
Suoritustapa: HOPSin laatiminen; palautus Koppaan.

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I (4 op)
Sisältö
  * 
Gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
  * Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
  * Iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Opetus- ja työmuodot: itsenäiset johdantoluennot 12 tuntia, luentopäiväkirja, oppimistehtävä, itsereflektio
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävillä, joissa opiskelijan itsereflektio tehtävän aihealueesta ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Luentopäiväkirjan vaihtoehtona: 2-3 hengen ryhmässä kirjoitettu luentopäiväkirja (sama ohje kuin yksin kirjoitetulla tehtävällä, mutta sivumäärä laajempi) sekä itsenäinen oppimistehtävä Gerontologia-teoksesta.
Lähitapaaminen tiistaina 15.10.2019 klo 17.00 - 20.00

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II (4 op)
Osaamistavoitteet         
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää iäkkäiden ihmisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  * osaa kuvata yleisimmät geriatriset sairaudet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät; vanhuuden sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Opetus- ja työmuodot: Oppimistehtävät, itsereflektio (itsenäinen työskentely). Ryhmässä voidaan työstää yhdessä tehtäviä, jotka voidaan tehdä parityöskentelynä tai yksilösuorituksena.
Lähitapaaminen tiistaina 5.11.2019 klo 17.00 - 20.00 

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen (4 op)
Sisältö: Ympäristöteoriat ja -käsitteet, ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö, yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa, ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa, ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn
Opetus- ja työmuodot: Itsenäiset johdantoluennot 8 tuntia, itsenäinen työskentely
Suoritustapa: Luento- ja oppimistehtävä sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta.
Lähitapaaminen tiistaina 10.12.2019 klo 17.00 - 20.30

TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
Sisältö: Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa, teknologia ja ikääntyminen, ikääntynyt ihminen tutkimuksen kohteena                    
Opetus- ja työmuodot: Ryhmätyöskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio
Lähitapaaminen tiistaina 7.4.2020 klo 17.00 - 20.00, seminaarit lauantaina 9.5.2020 klo 10.00 - 17.00

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta 3 op
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten liikunta, terveysliikunta, liikkumiskyky, liikunnan vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn, ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
Lähitapaaminen tiistaina 14.1.2020 klo 17.00 - 20.00, seminaari lauantaina 1.2.2020 klo 10.00 - 17.00

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
Sisältö: Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset, ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys, vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Opetus- ja työmuodot: Itsenäisesti katsottavat johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, käytännön tehtävä (ohjeistus Kopassa)
Suoritustapa: Luento- ja oppimistehtävät sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
Lähitapaaminen tiistaina 11.2.2020 klo 17.00 - 20.00

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi, mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa, tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Suoritustapa: Oppimistehtävät, itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
Lähitapaaminen lauantaina 14.3.2020 klo 10.00 - 17.00

Päätöstapaaminen keväällä 2020 myöhemmin sovittavana ajankohtana
  * palautekeskustelu, opintojen tilanne

Kouluttaja: TTM Kaarina Soininen

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot:
430 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröinti- sekä tehtävänkorjausmaksun 180 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 10.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopisto-opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: 1.8.2019 - 31.7.2020 (kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien).

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2019
Hinta 430,00 €

Ergonomia

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op UEF

Ergonomian ja työhyvinvoinnin opinnoissa perehdytään ergonomian ja työhyvinvoinnin kehittämisen perusteisiin. Opinnot toteutetaan työpaikalla, jossa tehdään henkilöstölle työhyvinvointiselvitys.

Aika ja paikka
Aloitus 20.9.2019 klo 16.00 - 20.15
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä
Opinnot soveltuvat omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneille; mm. työsuojelu- ja työhyvinvointitoimijat, lähiesimiehet ja työterveyshuolloissa toimivat henkilöt. 

Opintojaksot

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op, lähiopetus 20.9.2019 klo 16.00-20.15 ja 13.12.2019 klo 16.00-20.15.

Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op, verkko-opinnot

Työyhteisö ja osaaminen 7 op, verkko-opinnot

Työympäristö 4 op, verkko-opinnot

Yhteenveto 3 op, verkko-opinnot

Luennot
Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op 20.9.2019 klo 16.00 – 20.15 ja 13.12.2019 klo 16.00 – 20.15

Kouluttaja
TtT Merja Mäkitalo, UEF

Tiedustelut
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta  395 €, sis. avoimen yliopiston perimän maksun 220 €.

Ilmoittautuminen
viimeistään 6.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2019
Hinta 395,00 €

Psykologia

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

 

Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin. 

Opinnot sisältävät tuutortapaamisia, tapaamisten ajankohta sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa tutor Mona Aallikon kanssa.

PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op HOPS ja verkkokurssi

PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; ryhmätapaamiset 

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Tentti

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op Tentti tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op ryhmätapaamiset 

Aloitus: 
Imatralla 11.9.2019 klo 16 - 18, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, tuutorina erityisopettaja Mona Aallikko

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Hintatiedot: 
490 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. Hintaan sisältyy tuutorpalvelut.

Opinto-oikeus:
kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 490,00 €

Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa.Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.

Opintojakso on psykologian perusopintojen aloitusjakso, johon sisältyy opintosuunnitelman laatiminen, työskentely Moodlessa ja opiskelukirjoittamista ohjaava palaute.
Opiskelutapa: Tehtävät Moodlessa (sisältää myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen ja tieteellisen kirjoittamisen harjoituksen).

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, esitelmä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op

 • NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (16. painos tai 15.painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. Luvut 3, 9 ja 12. (E-kirja)
 • NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)
 • Mediapsykologinen artikkelikokoelma, joka ilmoitetaan vuosittain.
 • Luentotallenteet
 
Aika ja paikka: Imatralla 11.9.2019 klo 16 - 18
Kouluttaja: tuutor Mona Aallikko
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
Koulutuksen hinta: 150 €
Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 
Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 150,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2019 - 20 UEF

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Pakolliset opintojaksot                                       15 op
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan:
työn teorioita ja käytäntöjä                                      3 op
Organisaatioiden johtaminen                                  3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi   3 op
Työelämän sosiaalipsykologia                                 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus                                        3 op

Valinnaiset opintojaksot                                       10 op
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot                      2 op
Digiajan työelämä                                                     3 op
Elinvoimainen organisaatio                                       3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä                                           2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa               2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä                3 op
Oman osaamisen tunnistaminen                              3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta                      2 op
Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:
Tieteellinen tutkimus tutuksi                                      2 op

Aika ja paikka:
aloitustilaisuus tiistaina 17.9.2019 klo 16.30 - 18.45
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu) 

Sisältö
Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu:

OPINTOJEN ALOITUSINFO JA ORIENTAATIO
 * tiistaina 17.9.2019 klo 16.30 - 18.45, mukana tuutori Minna Miikki  

AY7025101 JOHDATUS TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIAAN: työn teorioita ja käytäntöjä, 3 op

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.
Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * 1. kokoontuminen to 26.9.2019 klo 17.15 - 19.45
  * 2. kokoontuminen to 10.10.2019 klo 16.30 - 19.00
Oppimateriaali: 
1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet.
3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
6) Peeters, M., de Jonge, J., & Taris, T. ym. (2014). An Introduction to contemporary work psychology.
7) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
8) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsT Matti Kuittinen

AY7025102 ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN, 3 OP

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ke 8.1.2020 klo 17.00 - 19.30 ja ti 21.1.2020 klo 17.00 - 19.30
Oppimateriaali: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.
Opetus ja suoritustavat: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti tai verkkokurssi.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025103 TYÖ JA PSYYKKINEN HYVINVOINTI, 3 OP 

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin. 
Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 5.11.2019 klo 17.00 - 19.30 ja ke 20.11.2019 klo 17.00 - 19.30

Oppimateriaali: Erikseen määritelty oppimistehtäväkohtainen materiaali.
Opetus ja suoritustavat Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsM Marianne Oksanen

AY7025104 TYÖELÄMÄN SOSIAALIPSYKOLOGIA, 3 OP

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä. 

Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * Orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen tiistai 11.2.2020 klo 17.00 - 19.30 

Oppimateriaali: 1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. 2) Helkama ym. (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu painos.
Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsM Tiina Immonen

AY7025105 VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS, 3 OP 

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen. 

Lähiopetus (11 tuntia) pe - la 13.-14.3.2020, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.30 - 15.30 
Opettaja: YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen

 

VALINNAISET OPINTOJAKSOT
Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen to 28.11.2019 klo 17.00 - 19.30

AY7025106 ALAISEN JA ESIMIEHEN TYÖYHTEISÖTAIDOT, 2 OP
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä. 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025107 DIGIAJAN TYÖELÄMÄ, 3 OP
Sisältö: Opintojaksolla pohditaan sitä, miten digitalisaatio muuttaa työelämää sekä millaista osaamista ja työelämätaitoja silloin tarvitaan. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työnmuutosta. Jaksolla harjoitellaan yhdessä digitalisoituvan työelämän taitoja ja välineitä tuottamalla monimediaisia sisältöjä. Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan.
Opettaja: FM Anne Karhapää

AY7025108 ELINVOIMAINEN ORGANISAATIO, 3 OP
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.
Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

AY7025109 ERI-IKÄISET TYÖYHTEISÖSSÄ, 2 OP
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?
Opettaja: HTM, KM Krista Sutinen

AY7025110 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ORGANISAATIOSSA, 2 OP
Sisältö: Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista.
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025111 KOKOUS JA NEUVOTTELU YHTEISTYÖN VÄLINEINÄ, 3 OP

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.
Opettaja: FT Juha Leskinen

AY7025112 OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN, 3 OP
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja pohtii omaa osaamistaan ja myös ammatillista identiteettiään. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa hahmottamaan markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa myös hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia. 
Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

AY7025113 RATKAISUKESKEINEN AJATTELU JA TOIMINTA, 2 OP 
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.  
Opettaja: YTM Arttu Puhakka

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I

AY7025114 TIETEELLINEN TUTKIMUS TUTUKSI, 2 OP
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.
Opettaja: YTT Leila Peiponen

Toteutus ja työtavat : verkkoluennot, oppimistehtävät, verkkotentti, lähiopetus               

Kouluttajat: KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki, YTM Arja Hämäläinen sekä avoimen yliopiston opettajat                                   

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)keysli.net, p. 010 322 9462                                 

Koulutuksen hinta 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2019
Hinta 470,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2018-19 UEF

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustuttuaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa. 
Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.  

Aika ja paikka Aloitustilaisuus 17.9.2018 klo 16.30 - 18.45 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Pakolliset opintojaksot 15 op:

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
AY7025107 Digiajan työelämä 3 op
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu
Opintojen aloitusinfo ja orientaatio 
maanantaina 17.9.2018 klo 16.30 - 19.45, mukana tutor Minna Miikki

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.    
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * 1. kokoontuminen to 27.9.2018 klo 17.15 - 19.45
  * 2. kokoontuminen to 11.10.2018 klo 16.30 - 19.00
Opettaja: PsT Matti Kuittinen
Suoritustapa: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Kirjallisuus (perusteoksiksi valitaan kolme seuraavista):
1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
2) Juuti,P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet.
3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
6) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
7) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
Lisäksi muuta opettajan määrittelemää lähdemateriaalia

AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
Tavoite: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 8.1.2019 klo 17.00 - 19.30 ja ti 15.1.2019 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti.
Kirjallisuus: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Tavoite: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekäymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * kokoontumiset ma 5.11.2018 klo 17.00 - 19.30 ja ma 19.11.2018 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Opettaja: PsM Saara Halme
Kirjallisuus:
1. Ahola, K. & Hakanen, J. (2010). Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä. Duodecim, 126, 2139–2146.
2. Einarsen, S. & Nilsen, M.B. (2015). Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study. Inter-national Archives of Occupational and Environmental Health, 88, 131–142.
3. Hakanen, J. (2002). Työn imu ja työuupumus - laajennetun hyvinvointimallin kehittäminen ja testaaminen. Psykologia, 4, 291–301.
4. Hansen, Å.M., Hogh, A., Garde, A.H. & Persson, R. (2014). Workplace bullying and sleeping difficulties: a 2-year follow-up study. International Archives of Occu-pational and Environmental Health, 87, 285-294.
5. Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Soveltuvin osin.
6. Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Työyhteisön ja työkavereiden merkitys työhyvin-voinnille. Teoksessa P. Juuti & P. Salmi (toim.) Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Sivut 93–113.
7. Luukkala, J. (2011). Jaksaa, jaksaa, jaksaa... -työhyvinvointitaitojen kirja. So-veltuvin osin.
8. Manka, M.-L. (2016). Työhyvinvointi.
9. Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia, 2, 88–101.
10. Reknes, I., Einarsen, S., Knardahl, S. & Lau, B. (2014). The prospective rela-tionship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 5, 45–52.
11. Salin, D. (2015). Risk factors of workplace bullying for men and women: The role of the psychosocial and physical work environment. Scandinavian Journal of Psychology, 6, 69–77.
12. Tirkkonen, M. & Kinnunen, U. (2013). Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia. Psykologia, 3, 196–208.
13. Virtanen, P. & Sinokki, M. (2014). Hyvinvointia

AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Tavoite: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen ke 10.4.2019 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Opettaja: PsM Tiina Immonen

Oppimistehtävän kirjallisuus: 
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia.
Lisäksi vähintään yksi seuraavista tai jokin muu valitsemaasi aihepiiriin sopiva sosiaalipsykologian alaan kytkeytyvä teos:
1) Ahokas, M., Ferchen, M., Hankonen, N., Lautso, A. & Pyysiäinen, J. (2016). Sosiaalipsykologia. 3.–8. painos.
2) Burr, V. (2004). Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä.
3) Brown, R. (2003). Group processes: Dynamics within and between groups.
4) Erwin, P. (2005). Asenteet ja niihin vaikuttaminen.
5) Gjerstad, E. (2015) Näin vaikutat – Vaikuttamisen psykologia arjessa ja työssä. Ei opsissa?
6) Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (2013). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 3.–9. painos.
7) Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (eds.) (2015). Introduction to social psychology.
8) Hogg, M-A. & Tindale, S. (eds.) (2007). Blackwell handbook of social psychology. Group processes.
9) Kuusela, P. (toim.) (2007). Sosiaalipsykologia: yksilöstä yhteiskuntaan.
10) Kuusela, P. & Saastamoinen, M. (2014) Hyvän elämän sosiaalipsykologia: toimijuus, tunteet ja hyvinvointi.
11) Lahikainen, A.R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2009). Sosiaalipsykologian perusteet.
12) Lahikainen, A.R. ym. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet.
13) Levine, J. M. (ed.) (2013). Group processes.
14) Liebkind, K. (toim.) (2006). Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa.
15) Pennington D. (2010). Pienryhmän sosiaalipsykologia.
16) Pirttilä-Baman ym. (toim.) (2005). Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen.
17) Pohjanheimo, E. (2015) Työyhteisön vuosi: sosiaalipsykologinen selviytymisopas.
18) Pohjanheimo, E. (2012). Johda ihmistä: sosiaalipsykologiaa johtajille.
19) Solares, E. & Liebkind, K. (2012). Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 05–06/2012, 357–368.
20) Stangor, C. (2016) Social groups in action and interaction.

Tentittävä kirjallisuus:
1. Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2011). Arjen sosiaalipsykologia. 
2. Ahokas, M. ym. (2013). Sosiaalipsykologia. Tai Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2000). Sosiaalipsykologian perusteet.

AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.
 Lähitapaamiset, opettajana YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen:
 * lähiopetus 11 tuntia
  * ajankohta: lähiopetus pe - la 15.-16.3.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 14.00
Suoritustapa: Osallistuminen kontaktiopetukseen (11 t). Kontaktiopetus koostuu luennoista ja harjoituksista. Lisäksi laaditaan oppimistehtävä lähdekirjallisuutta apuna käyttäen. Oppimistehtävä (reflektio) on mahdollista tehdä myös parityönä.
Kirjallisuus (2–3 seuraavista):
1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemiaa.
2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia.
3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä.
4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset.
5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory.
6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan.
7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain.
8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liikkeessä.
9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus.
10) Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot.
11) Kopakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi.
12) Kuusela, S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot.
13) Miller, K. (2014). Organizational communication. Approaches  and processes.
14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot.
15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö.
16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus.
17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making.
18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä.
19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille.
20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla. 

Toteutus ja työtavat Oppimistehtävät, verkko-opiskelu, lähiopetus, kirjatentit

Kouluttaja KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki sekä Itä-Suomen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2018
Hinta 470,00 €

Suomi toisena ja vieraana kielenä

SUOMEN OPETTAMINEN TOISENA / VIERAANA KIELENÄ 30 op  2019-2020

Aika ja paikka
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)                                                     

Tavoitteet
Opinnot suoritettuaan opiskelija
• tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
• osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
• tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
• on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
 
Kohderyhmä:
Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.
 
Opintojaksot:
AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
AY2121112 Lauseoppi I 5 op
AY2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
AY2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
AY2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
AY2121509 Harjoittelu 5 op
 
Tenttiminen Avoimen yliopiston yleisiä tenttipäiviä järjestetään lukuvuoden (1.8.2019 – 31.7.2020) aikana 11 kertaa.                        

Luennot:
Äänne- ja muoto-oppi 5 op sekä Lauseoppi 5 op -jaksojen lähiopetus järjestetään seuraavasti:
  * pe - la 27.-28.9.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
  * pe - la 25.-26.10.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
  * pe la 8.-9.11.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
                               

Opintojaksojen sisällöt ja suoritustavat:

AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee
• fonetiikan perusteet ja suomen kielen fonologisen ja morfologisen rakenteen
• osaa kuvata suomen äänteiden luokituksen ääntymäpaikan ja ääntymätavan suhteen
• tietää miten tunnistetaan nominien ja verbien erilaiset vartalot
• osaa analysoida sanojen taivutuksessa ilmeneviä morfofonologisia vaihteluita
• osaa jakaa suomen kielen taivutusmuodot morfeemeiksi ja muodostaa erilaisia taivutus-muotoja
• hallitsee sujuvasti suomen taivutusmorfologiaan liittyvän terminologian
Opintojakso kehittää oppiainekohtaisia työelämätaitoja: Ymmärrys suomen äänne- ja muotorakenteen erityispiirteistä. Äänne- ja muotorakenteen kuvauksen peruskäsitteiden hallinta ja soveltaminen kielenainesten analyysissa.
Sisältö: Artikulatorisen fonetiikan perusteet, suomen kielen äännerakenteen erikoispiirteet ja kuvaus, sanaluokat, nominien ja verbien vartalot, morfofonologiset vaihtelut, paradigmatyypit, nominien ja verbien taivutuskategoriat.
Suoritustavat: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.
Arvosteluperusteet: Luentotentti 0–5
Opettaja: Yliopistonlehtori Juha Leskinen
 
AY2121112 Lauseoppi I 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee syntaksin peruskäsitteet
• osaa analysoida suomen kielen keskeisiä rakenteita
• osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
• ymmärtää rakenteiden hierarkkisen luonteen tunnistaa lausekkeiden ja lauseenjäsenten alalajit
• ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena, että erilaisina tapoina kuvata kie-len rakennetta.
Opintojakso kehittää seuraavia työelämätaitoja: analyyttisyys, ymmärrys ilmaisujen rakenteellisten vaihtoehtojen vaikutuksista teksteihin, ymmärrys kielen tilannesidonnaisuudesta, käsitys suomen erityispiirteistä monikielisessä yhteisössä.
Sisältö: Sanaluokat syntaksin näkökulmasta, verbin valenssi, lauseiden ja lauseenjäsenten prototyypit, sijamuotojen syntaktinen käyttö, lauseenjäsenten rakenteellinen kirjo, moniosaiset predikaatit, lausekkeet. Suoritustavat: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.
Arvosteluperusteet: Luentotentti 0–5.
Opettaja: Yliopistonlehtori Juha Leskinen
 
AY2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmän sekä niiden opettamiseksi luodut pe-dagogiset sovellukset
• tietää, mitä kielen muotoja ja rakenteita S2-oppijan tulee omaksua sekä mitä haasteita ja vaikeuksia oppimisprosessiin liittyy
• osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin
• (lähiopetuskurssilla) osaa kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi ja kykenee arvioimaan valmista opetusmateriaalia
Sisältö: Kirjoitus- ja äännejärjestelmän haasteet opetuksessa; nominien kategoriat, taivutus ja käyttö; verbien kategoriat, taivutus ja käyttö; sanaston kartuttaminen ja sananmuodostus; kielioppiasioiden opettamisen järjestys; esimerkkien ja harjoitusten arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; suomen kielen variaatio.
Suoritustavat: 1) Lähiopetuskurssi (luentoja ja harjoituksia yhteensä 24 t, kirjallinen työ, oppimistehtäviä ja muuta itsenäistä työskentelyä 111 t) TAI
2)Verkkokurssi (itsenäistä työskentelyä 135 t) Oppimateriaalit:1) Luennoilla jaettava materiaali 2) Verkkokurssilla mainittu kirjallisuus Arvosteluperusteet: Lähiopetuskurssi: aktiivinen läsnäolo hyl-hyv, välitestit hyl-hyv, oppimistehtävät hyl-hyv, kirjallinen työ 0–5
Verkkokurssi: oppimistehtävät hylätty - hyväksytty, kirjallinen työ 0–5
Opettajat: Maria Kok
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat halutessaan osallistua yliopiston lähiopetukseen
 
AY2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä
• osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet
• osaa kuvata oppimistulosten arvioinnin periaatteet
• tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset
Sisältö: Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset, opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.
Suoritustavat: Oppimistehtävät
Oppimateriaalit: Oppimistehtävissä mainittu kirjallisuus.
Arvosteluperusteet: Oppimistehtävien vastaukset 0–5
Opettajat: Maria Kok
 
AY2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen kou-lun erityislaadun osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua
• osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuu-riseen sopeutumiseen
• osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta
• pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkaile-maan suomalaista kulttuuria kriittisesti
Sisältö: Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin
Suoritustavat: Sähköinen tentti TAI kirjallisuustentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä TAI oppimistehtävät verkossa
Oppimateriaalit:
KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31 (http://www.oph.fi/download/46518_maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf)
LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170
VARIS, MARKKU (toim.) 2011: Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus (jultika.oulu.fi/files/isbn9789514294693.pdf)
TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111 Lisäksi artikkelipaketti (Moodle-ympäristö)
Arvosteluperusteet: 1. Kirjallisuustentin vastaukset 0–5 2. Oppimistehtävien vastaukset 0–5
Opettajat: Irja Alho
 
AY2121509 Harjoittelu (suomi toisena tai vieraana kielenä) 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa eritellä seuraamiaan oppitunteja
• osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin sekä kuvata ja arvioida omaa opetustyötään
Sisältö: S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu, pitäminen ja arvioiminen
Suoritustavat: S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista harjoittelupaikoissa, jotka opiskelija itse järjestää. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös muista suoritustavoista. Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.
Toteutustavat: Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan.
Oppimateriaalit: Ohjeet ja suorituslomake
Arvosteluperusteet: Suorituslomake ja raportti.
Opettajat: Irja Alho

Toteutus ja työtavat: 
Lähiopetus, tentit, oppimistehtävät, opetuksen seuraaminen ja toteuttaminen harjoittelupaikassa             

Kouluttaja: 
yliopistonlehtori Juha Leskinen, avoimen yliopiston opettajat                                    

Tiedustelut: 
koulutustuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                        

Koulutuksen hinta: 
670 €  (hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €)

Ilmoittautuminen 
viimeistään 13.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2019
Hinta 670,00 €

Opetushallinto

Opetushallinto 25 op UEF

Opetushallinnon 25 op monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Opetushallinnon perusopintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Opintojaksojen keskinäinen suo-ritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.

HUOM! 1.8.2018 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojakson pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi on tullut Oikeustieteen perusteet 1 op, joka suoritetaan tenttimällä yleisenä tenttipäivänä  Tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa.

Tenttimateriaali Oikeudellisen ajattelun perusteita, toim. Tapio Määttä. Voit lukea sen tästä linkistä http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

Lisätiedot jaksosta päivitetään kesäkuun aikana.

Opintojakson suorittaminen sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika ja paikka:  Oikeustieteen infotilaisuus 12.2.2019

Opintojen aloitusinfo Imatralla 19.9.2019

Kohderyhmä: Opinnot sopivat henkilöille, jotka työskentelevät koulujen tai oppilaitosten johtotehtävissä tai ovat hakeutumassa vastaaviin tehtäviin.

Pakolliset opintojaksot: luentojen ja tenttien aikataulut varmistumat myöhemmin

Oikeustieteen perusteet 1 op
Yleishallinto-oikeus 5 op;   Luennot Imatralla ; Tentti  ja niihin liittyvät harjoitukset. Neljä kuulusteluista järjestetään oikeustieteiden laitoksen yleisissä tenteissä. 
Koulutusoikeus 5 op
Virkamiesoikeus 5 op; luennot Imatralla;  

Valinnaiset opintojaksot:
Informaatio-oikeus 5 op
Finanssihallinto-oikeus 5 op
Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aikaisemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op tai AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
Organisaatiopsykologia 3 op
Johtamisen perusteet 6 op

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 495 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus:  (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoin yliopisto

Ilmoittautuminen viimeistään: 16.9.2019

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2019
Hinta 495,00 €

Opetushallinto 25 op UEF

Opetushallinnon 25 op monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Opetushallinnon perusopintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Opintojaksojen keskinäinen suo-ritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.

HUOM! 1.8.2018 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojakson pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi on tullut Oikeustieteen perusteet 1 op, joka suoritetaan tenttimällä yleisenä tenttipäivänä ma 1.10. klo 16-20, ma 3.12. klo 16-20, ma 4.3. klo 16-20 tai ma 3.6. klo 16-20. Tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa.

Tenttimateriaali Oikeudellisen ajattelun perusteita, toim. Tapio Määttä. Voit lukea sen tästä linkistä http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

Lisätiedot jaksosta päivitetään kesäkuun aikana.

Opintojakson suorittaminen sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika ja paikka: Aloitusluennot 28.9.2018 klo 16 - 18 Imatralla

Kohderyhmä: Opinnot sopivat henkilöille, jotka työskentelevät koulujen tai oppilaitosten johtotehtävissä tai ovat hakeutumassa vastaaviin tehtäviin.

Pakolliset opintojaksot:

Oikeustieteen perusteet 1 op
Yleishallinto-oikeus 5 op;   Luennot Imatralla ; 28. - 29.9. ja 12. -13.10. 2018  pe klo 16 - 20.30 ja la  9 - 14.15 Tarmo Miettinen. Tentti 19.10 Oikeustieteen perusteet 1.10. tentti  ja niihin liittyvät harjoitukset. Neljä kuulusteluista järjestetään oikeustieteiden laitoksen yleisissä tenteissä. 
Koulutusoikeus 5 op
Virkamiesoikeus 5 op; luennot Imatralla;  8. - 9.2. 2019 ja 15. - 16.2.2019, Tarmo Miettinen, tentti 4.3

Valinnaiset opintojaksot:
Informaatio-oikeus 5 op
Finanssihallinto-oikeus 5 op
Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aikaisemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op tai AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
Organisaatiopsykologia 3 op
Johtamisen perusteet 6 op

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 495 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus:  (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoin yliopisto

Ilmoittautuminen viimeistään: 21.9.2018

Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2018
Hinta 495,00 €

Oikeustiede

    

 

Opintojakso antaa opiskeluvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun. Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet. Kurssi on suunnattu erityisesti lukiolaisille.
 

 • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
 • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.  
 • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Aika ja paikka: aloitusinfo 19.9.2019 klo 16 - 18

Suoritustavat      
Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen.

Tenttimisvaihtoehtoja on kaksi 

a) sähköisenä tenttinä suoritettava tentti (https://exam.uef.fi/). Opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin tentti on suljettu Joensuun ja Kuopion kampuksen exam-tiloissa. Tenttiä ei voi uusia ennen edellisen tentin tulosten julkaisua. Exam-tenttiin ei tarvitse ilmoittautua weboodin kautta, ainoastaan varata tentti tenttijärjestelmästä. 

b) oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Yleisessä tentissä opintojakso on tentittävissä kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä.
 
Oppimateriaalit
Päivitetty teos: Oikeudellisen ajattelun perusteita. Oikeustieteiden pääsykoekirja 2018. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2018. Oppikirja on luettavissa Internetissä: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2853-5/urn_isbn_978-952-61-2853-5.pdf

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta 80 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2019
Hinta 80,00 €

Ravitsemustiede

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.                            

Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Aika ja paikka
Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun keskiviikkona 25.9.2019 klo 16.30 – 18.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite: 
Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.
                            
Opintojaksot ja suoritusajat

Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun 
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op, luennot 25.9. - 12.10.2019, tentti syksyllä 2019
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op, verkko-opoinnot  (21.10.-16.12.2019)
AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op, verkko-opinnot (28.10.-31.12.2019 TAI 17.2.-20.4.2020)
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op, verkko-opinnot (6.4.-8.6.2020)
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op, verkko-opinnot (9.9.-4.11.2019 TAI 2.1.-2.3.2020)
AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op, verkko-opinnot  (12.8.-23.9.2019 TAI 24.2.-6.4.2020)

Toteutus ja työtavat: 
Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät, verkko-opinnot, vertaistyöskentely      

Kouluttaja:
ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 
590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjelma ja opintojaksojen suoritustavat: 

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Johdantoluento ke 25.9.2019 klo 16.30 – 18.00
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiin

  * AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä
Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:

  * ke 25.9.2019 klo 18.00 - 19.45
  * pe 27.9.2019 klo 16.30 - 19.45
  * la 28.9.2019 klo 9.00 - 15.00
  * ke 2.10.2019 klo 16.30 - 19.45
  * to 3.10.2019 klo 16.30 - 19.45
  * pe 11.10.2019 klo 16.30 - 19.45
   * la 12.10.2019 klo 9.00 - 15.00
Oppimateriaali:
* Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede, Duodecim, uusin painos.
* Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
* Luentomateriaalit
Lisätiedot: Tässä jaksossa ei ole Moodlea käytössä.


  * AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.
Ajankohta: 22.10. - 14.12.2018
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

  * AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.
Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Kemppainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 28.10.-31.12.2019 TAI 17.2.-20.4.2020

  * AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim 2012.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. 
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Ajankohta: 6.4.-8.6.2020

  * AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014
Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksosta ei myönnetä korvaavuuksia yli 5 vuotta vanhalla aiemmalla suorituksella.
Ajankohta: 9.9.2019 - 4.11.2019 TAI 2.1.-2.3.2020

  * AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 12.8. - 23.9.2019 TAI 24.2 - 6.4.2020

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019
Hinta 590,00 €

Ilmoittautumisaikaa jatkettu!

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.                            

Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun torstaina 13.9.2018 klo 16.30 – 18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä:   Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite: Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.
                            
Opintojaksot 

Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät, verkko-opinnot, vertaistyöskentely      

Kouluttaja: ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjelma ja opintojaksojen suoritustavat: 

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Johdantoluento to 13.9.2018 klo 16.30 – 18.30
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiin

  * AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä
Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:

  * pe 14.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * la 15.9.2018 klo 9.00 – 15.00
  * ti 18.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * ke 19.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * pe 21.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * ke 26.9.2018 klo 16.30 – 19.45
   * pe 28.9.2018 klo 16.30 – 19.45
Oppimateriaali:
* Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede, Duodecim, uusin painos.
* Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
* Luentomateriaalit


  * AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.
Ajankohta: 22.10. - 14.12.2018
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

  * AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Kemppainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 29.10. - 31.12.2018 TAI 18.2. - 22.4.2019

  * AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim 2012.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. 
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Ajankohta: 8.4. - 3.6.2019

  * AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014
Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksosta ei myönnetä korvaavuuksia yli 5 vuotta vanhalla aiemmalla suorituksella.
Ajankohta: 17.9.-12.11.2018 TAI 3.1. - 4.3.2019

  * AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2018
Hinta 590,00 €

Kieliopinnot

Aika ja paikka: 
ke-la 13.-16.11.2019 päivittäin klo 9.00 - 15.00. Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu). 

Kohderyhmä:
Tutkintoon tähtäävät opiskelijat. Työelämässä englannin kieltä tarvitsevat.
Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Opiskelijan suuntautuminen (pääaine) tulee ilmoittaa jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.                         

Tavoite: 
Opiskelija käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen, työskentelee yksin ja yhdessä, arvioi omaa oppimista, osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita, käyttää akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää sanastoa ja oman alansa erityissanastoa, esittää tiivistäen lukemiaan tekstejä.                                         

Sisältö:
Tarkoituksenmukaisen lukustrategian valinta, yleistieteellinen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet.     

Edeltävät opinnot:
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).                                     

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.                                                                          

Toteutus ja työtavat:
Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %. Kurssia varten tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetusta on 24 tuntia. Kurssilla on esim. kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluja.
Oppimateriaalina ovat opettajan jakamat monisteet, kurssikirja ja verkkoaineisto tai jokin näistä.             

Kouluttaja: 
yliopistonlehtori, FT Satu Tuomainen 

Tiedustelut:
Rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 3229451,
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:                 
240  € (hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 €)

Ilmoittautuminen                     
viimeistään 30.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopisto-opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.10.2019
Hinta 240,00 €

Yksittäiset opintojaksot

Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution rajapintaan tutustutaan tarkastelemalla yksiöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa.
 
Opintojakson käytyään opiskelija: 
- osaa määritellä ekologian peruskäsitteet 
- hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit 
- osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita 
- osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla 
- osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa
 
Aika ja paikka : Imatralla 18.9. klo 16 – 18 
Kouluttaja: tuutor, allergia ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
Koulutuksen hinta: 180  €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution rajapintaan tutustutaan tarkastelemalla yksiöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa.

 

 

 

Oppimateriaali

- Cain ML, Bowman WD & Hacker SD: Ecology (1, 2 tai 3.painos). Sinauer Associates, Inc.

TAI

- Singer FD: Ecology in Action. Cambridge Univ Press
 

Ja opintomoniste, joka on saatavilla kopasta.

Suoritustapa: oppimistehtävä tai tentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019
Hinta 0,00 €

Graafinen suunnittelu

Opintojaksolla käydään läpi Adoben Photoshop‐ohjelman toimintoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Perehdytään ohjelman perustoimintoihin, kuvankäsittelyyn liittyviin käsitteisiin sekä valokuvalle tehtäviin perusmuokkauksiin. Harjoitellaan kuvanlaadun parantamista eriluonteisiin kuviin, jotka voivat olla esimerkiksi maisemakuvia, tuotekuvia tai kuvia ihmisistä. Tutustutaan ohjelman tärkeimpiin työkaluihin ja lisäksi harjoitellaan graafista suunnittelua ohjelman tekstityökalun ja piirto‐ominaisuuksien avulla sekä Photoshopin tasojen hyödyntämistä.
Koulutus on avointa ammattikorkeakouluopetusta Karelia-ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaan.


Aika ja paikka
pe 20.9.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 21.9.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
pe 4.10.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 5.10.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros

Vastaavuus
Karelia-ammattikorkeakoulu, avoin ammattikorkeakouluopetus

Kohderyhmä
Työssään kuvankäsittelytaitoa tarvitsevat sekä graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet. Pienyrittäjät kuten esimerkiksi verkkokauppiaat.

Tavoite
‐hallitsee Photoshop‐ohjelman perustoiminnot ja tuntee eri kuvatiedostomuotojen ominaisuuksia
‐osaa tehdä valokuviin tarvittavat peruskäsittelyt kuvanlaadun parantamiseksi
‐osaa muokata kuvaa ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien avulla
‐osaa käyttää piirtotyökaluja ja tekstityökalua

Toteutustapa
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta 20 h kahden viikonlopun aikana. Lisäksi kotiharjoitustehtäviä.

Kouluttaja 
tuntiopettaja Juha Leppänen, Karelia AMK.

Edellyttää
Opiskelija tarvitsee oma kannettavan tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot. Ohjelmasta voi ladata ja asentaa maksuttoman kokeiluversion, joka toimii 30 päivän ajan sen asentamisen jälkeen.
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2019
Hinta 95,00 €
Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät InDesign‐taitto‐ohjelman käyttöön graafisessa suunnittelussa ja julkaisun taitossa. Suunnittelun kohde voi olla pienpainotuote (kuten tuote‐ tai yritysesite, juliste) tai laajempi julkaisu (tuotekatalogi, vuosikertomus, kirja, ebook). Osasisältöjä ovat esimerkiksi taittotyön työprosessi, tärkeimmät työkalut, monisivuisen julkaisun hallinta ja taittotypografia sekä julkaisun tallentaminen PDF‐ sekä epub‐tiedostomuotoihin.
Koulutus on avointa ammattikorkeakouluopetusta Karelia-ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaan.
 
Aika ja paikka 
pe 1.11.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 2.11.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
pe 15.11.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 16.11.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros
 
Vastaavuus
Karelia-ammattikorkeakoulu, avoin ammattikorkeakouluopetus
 
Kohderyhmä
Työssään taittotyötä tekevät sekä graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet. Pienyrittäjät, jotka haluavat itse suunnitella markkinointimateriaalejaan.
 
Tavoite
‐osaa Adobe InDesign‐ohjelman tärkeimmät toiminnot pystyäkseen suunnittelemaan sillä erilaisia painojulkaisuja.
‐ymmärtää taittotyön työprosessin ja osaa hyödyntää taittotöihin liittyvää typografiaa.
‐pystyy analysoimaan painojulkaisujen visuaalista rakennetta sekä typografiaa.
 
Toteutustapa
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta 20 h kahden viikonlopun aikana. Lisäksi kotiharjoitustehtäviä.
 
Kouluttaja 
Tuntiopettaja Juha Leppänen, Karelia AMK.
 
Edellyttää
Opiskelija tarvitsee oma kannettavan tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot. Ohjelmasta voi ladata ja asentaa maksuttoman kokeiluversion, joka toimii 30 päivän ajan sen asentamisen jälkeen
Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2019
Hinta 95,00 €

Oppimistaidot

Jos sinulla on pitkä aika edellisistä opinnoistasi tai olet ensimmäistä kertaa aloittamassa avoimen yliopiston opintoja (yliopisto-opintoja) ja pohdit, miten niitä opiskellaan - tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan opintoihin liittyvistä aiheista. Kesäyliopistotuutorilta saat tukea avoimen yliopiston opintoihin. Tutor on tukena kaikille opiskelijoille iästä, taustasta ja opiskelukokemuksesta riippumatta. Opiskelutaitoillat ovat maksuttomia opiskelijoillemme.

Aika ja paikka: kesäyliopiston koulutustilassa Imatralla ja Lappeenrannassa

Tavoitteet: Pyritään saavuttamaan parempia opintosuorituksia ja arvosanoja. On mahdollista parantaa esim. esseevastauksia tenteissä ja oppimistehtävissä, kun tuntee oikean vastaustekniikan.

Kesäyliopistotuutorilta saat tukea ja neuvoja

Opiskelutekniikkaan

 • Kuinka avoimen yliopiston opintoja opiskellaan? 
 • Kirjastot ja tiedonhaku? 
 • Miten luetaan tieteellistä tekstiä? 
 • Miten kirjoitetaan essee? 
 • Miten luetaan tenttiin ja miten tenttikysymyksiin vastataan?

Omien opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittämiseen

 • Miten minä opin?
 • Minkälainen oppija olen?
 • Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämisen kohteeni oppijana?
 • Miten voin kehittyä oppijana?

Opiskelun haasteista selviytymiseen

 • Mitä jos kaikki ei sujukaan niin kuin suunnittelin?
 • Muuttunut elämäntilanne?
 • Mitä jos en sittenkään pysty opiskelemaan? 
 • Opinnot eivät vaan enää etene?
 • Motivaatio hukassa?

Jatko-opiskelu

 • Miten ja missä voin jatkaa opiskelua?
 • Mitä vaatimuksia opinnoissa etenemiseen on?

Vinkkejä ja neuvoja edellä mainittuihin

Eri teemoihin keskittyvät illat ryhmissä tai pienryhmissä kesäyliopistolla, mahdollisuus keskustella muiden opiskelijoiden ja kesäyliopistotuutorin kanssa sinua askarruttavista asioista opiskeluun liittyen, UUTUUTENA paikasta riippumaton verkko-ohjaus!

Ilmoittautumistiedot: ilmoittaudu jokaiseen tapahtumaan erikseen viimeistään 4 päivää aikaisemmin sähköpostilla kesyli.tutor@gmail.com
Kouluttaja: Kesäyliopistotutor, oppimisen ohjaaja, KM Minna Miikki

Hinta: maksuton

Aikataulu syksy 2019

Päivämäärä  Kellonaika Paikka Aihe
ke 2.10.2019 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto  Imatra Opintojen aloitusHOPS, opiskelussa tarvittavat järjestelmät – Miten minä opin parhaiten?
       
to 3.10.2019 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta Opintojen aloitus – HOPS, opiskelussa tarvittavat järjestelmät – Miten minä opin parhaiten?
       
ke 30.10.2019 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra Kirjoittaminen - oppimistehtävät ja tekstinkäsittelyn kommervenkit
       
to 31.10.2019 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta Kirjoittaminen - oppimistehtävät ja tekstinkäsittelyn kommervenkit
       
ke 13.11.2019 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Imatra Lukeminen ja tenttiminen
       
to 14.11.2019 17.00 - 20.00 Kesäyliopisto Lappeenranta Lukeminen ja tenttiminen
       
la 16.11.2019 10.00 - 16.00 Kesäyliopisto Imatra Oppimistaitojen kurssi tiivispakettina yhden päivän aikana – opintojen aloitus, kirjoittaminen, lukeminen ja tenttiminen
       
la 23.11.2019 10.00 - 16.00 Kesäyliopisto Lappeenranta Oppimistaitojen kurssi tiivispakettina yhden päivän aikana – opintojen aloitus, kirjoittaminen, lukeminen ja tenttiminen
     
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €

Yleiset tenttipäivät kesäyliopistossa

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tenttittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Syksy 2019 (UEF)
Ma 26.8.2019 klo 16-20
Ma 30.9.2019 klo 16-20
Ma 21.10.2019 klo 16-20
Ma 11.11.2019 klo 16-20
Ma 2.12.2019 klo 16-20


Kevät 2020 (UEF)
Ma 13.1.2020 klo 16-20
Ma 3.2.2020 klo 16-20
Ma 2.3.2020 klo 16-20
Ma 6.4.2020 klo 16-20
Ma 4.5.2020 klo 16-20
Ma 1.6.2020 klo 16-20

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa (UEF).
HUOM! Tarkistathan, että opinto-oikeutesi on voimassa ennen tenttiin ilmoittautumista. Tenttiin ei voi osallistua, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

ETÄTENTTI (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto, kesäyliopisto tai muu oppilaitos. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa  mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

TENTTIIN OSALLISTUMINEN (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.
Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.
Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.
Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.
Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

 •     Tenttipäivä 
 •     Sukunimi ja etunimi 
 •     opiskelijanumero tai henkilötunnus
 •     Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista,ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös.
Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.
Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.
Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

Ilmoittautumistiedot
Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi ja tenttipäivä!

Imatralla: Hanna-Leena Ollanketo, hanna-leena.ollanketo (at) kesyli.net, puh. 010 322 9453
Lappeenrannassa: Leena Salonen, leena.salonen (at) kesyli.net, puh. 010 322 9461

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 60,00 €

Etsitkö mieluista opiskelualaa? Tarvitsetko uutta suuntaa urallesi? Haluaisitko päivittää oman alan osaamistasi? Vai tarvitsetko vain jotain uutta syksyysi? Avoimen yliopiston opinnot ovat juuri sinua varten.

Mitä? Kenelle?

- avointa kaikille
- ei ikärajaa
- uranvaihtoa suunnitteleville
- lisäkoulutukseen
- välivuotta viettäville
- kiinnostus uusinta tutkimustietoa kohtaan

Miksi kesäyliopistossa?
- pääset opiskelemaan porukassa
- opinnot omalla paikkakunnallasi
- tenttiminen sisältyy opintojen hintaan
- tuutor eli opintojen ohjaaja apunasi
- akateemisten opintojen tueksi opintotaitoillat

Oppimistaitojen kurssi
Kurssi on tulossa syksyyn Lappeenrantaan ja Imatralle. Kurssi on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille, jotka tarvitsevat tietoa ja vinkkejä opintojen sujumiseen. Voit osallistua iltoihin kiinnostuksesi mukaan.
KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki


Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto

 

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULUOPETUS

Saimaan AMK

Karelia AMK

 

Ota yhteyttä! Kysy lisää!

Ritva Oravuo p. 010 322 9452 tai imatra @ kesyli.net
Sari Kavala p. 010 322 9462, Leena Salonen p. 010 322 9461 tai lappeenranta @ kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €