Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Vahvistava seksuaali- ja turvataitokasvatus opetustyön osana
- Kuinka tukea lasten myönteistä kasvua ja suojella heitä seksuaalirikoksilta?

Lapsuuden seksuaalinen kehitysvaihe on hyvin erilainen kuin nuorilla tai aikuisilla, mutta perusta luodaan silloin. 
Pienten lasten vanhemmat sekä ammattikasvattajat ovat avainasemassa lasten terveyden edistämisessä. Onnistuneella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea merkittävästi lapsen myönteistä kasvua, minäkuvaa ja turvataitoja. Lapset eivät voi esimerkiksi tietää, että heillä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, jos sitä ei heille opeteta. Ikätasoisen seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tulisi kulkea luontevana jatkumona ja arjen osana elämänkaaren eri vaiheissa varhaisvuosista alkaen.

Aika ja paikka: 28.10.2020 klo 10.00 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: Peruskouluikäisten lasten kanssa työskentelevät; opetus- ja terveysala

Tavoite: Kasvattajan osaamisen, varmuuden ja myönteisen asenteen lisääminen. Konkreettisten työkalujen, materiaalien ja vinkkien tarjoaminen työn tueksi.

Sisältö
  * Kuinka arjen luontevaa seksuaalikasvatusta toteutetaan opetustyön ohessa?
  * Mitä tietoja ja taitoja lapset tarvitsevat?
  * Kuinka antaa lapsille ajoissa tietoa oikeuksista ja turvataidoista?
  * Kuinka ohjata ja suhtautua erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa?

Kouluttaja: erityisopettaja, kouluttaja, seksuaalikasvattaja Saara Sahlsten

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.10.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan noin viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2020
Hinta 190,00 €

Varhaiskasvatuksen arviointiin kohdentuu varhaiskasvatuslain, valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä Karvin laatimien varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin suositusten kautta selkeitä kehittämishaasteita. Varhaiskasvatushenkilöstöä velvoitetaan suunnitelmalliseen, systemaattiseen, tavoitteelliseen ja jatkuvaan itsearviointiin, jonka tarkoituksena on varmistaa varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten jatkuva parantaminen.  Lasten ja huoltajien osallisuus arviointiin on keskeinen osa varhaiskasvatuksen arviointia ja kehittämistä. Arvioinnin ja siihen liittyvän dokumentoinnin kautta edistetään varhaiskasvatuksen lapsilähtöisyyttä ja lasten ja huoltajien oman äänen kuulemista varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Arvioinnin sisäistäminen on uudenlainen tapa suuntautua varhaiskasvatustyöhön.

Aika ja paikka
6.3.2020 klo 8.00 – 15.00, Holiday Club Saimaa

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen opettajat                                                       

Tavoite
Varhaiskasvatuksen arviointi -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien roolia ja osaamista systemaattisen ja suunnitelmallisen arvioinnin toteuttajana sekä tukea arvioinnin sisäistämistä keskeisenä osana varhaiskasvatuksen arvioinnin, dokumentoinnin, suunnittelun ja kehittämisen prosessia. Koulutuksessa esitellään myös konkreettisia työvälineitä ja menetelmiä arvioinnin toteuttamiseen.

Ohjelma 6.3.2020

8.00                     Tervetulokahvi 
8.30                     Koulutuspäivän avaus
8.45                     Arvioinnin velvoitteet ja tarkoitus varhaiskasvatuksessa
9.15                     Arvioinnin rakenteet ja menettelytavat pedagogisen toiminnan tasolla
                                    - arviointi osana pedagogisen suunnittelun ja kehittämisen prosessia
                                    - opettajan rooli systemaattisen ja suunnitelmallisen arvioinnin toteuttajana
                                    - opettajan oma itsereflektio
                                    - lasten ja vanhempien osallisuus arvioinnissa
11.15                  Lounas
12.15                  Mistä tavoitteet arvioinnille – kuntavasu arvioinnin asiakirjana
                                   - tavoitteista kriteereiksi ja arviointimenetelmäksi
13.45                  Kahvi
14.15                  Pedagoginen havainnointi ja dokumentointi osana arviointia
15.00                  Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja                                     
KT kehitysjohtaja Sanna Parrila                                                     

Tiedustelut                                 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451      

Koulutuksen hinta                   
145 €

Ilmoittautuminen                   
viimeistään 21.2.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.2.2020
Hinta 145,00 €

Ruokakasvatus ja aistilähtöinen Makukoulu -koulutuksessa perehdytään aistilähtöiseen sapere- eli Makukoulu-menetelmään. Koulutuksessa käsitellään aistien merkitystä syömisessä sekä lasten ruokailua ja ravitsemusta eri ikäkausina. Koulutus sisältää runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia, jotka voit ottaa suoraan käyttöön ryhmän tai luokan kanssa.
Makukoulu-koulutuksissa pääsee itse kokemaan, aistimaan ja oivaltamaan.

Aika ja paikka
19.3.2020 klo 10.15 - 16.30 Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen hoitajat ja johtajat, perhepäivähoitajat, ruokapalveluhenkilöstö

Sisältö
Makukoulu perustuu ranskalaiseen Sapere-ruokakasvatusmenetelmään. Makukoulu tutustuttaa lapset ruokamaailmaan omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta, kaikilla aisteilla. Makukoulu vahvistaa myönteistä ja luonnollista suhtautumista ruokaan. Makukoulu-menetelmän avulla on mm. havaittu lasten maistelevan rohkeammin vieraita ruokia, syövän enemmän erilaisia kasviksia ja luonnehtivan ruokaa sanallisesti enemmän. Makukoulua ja sapere-menetelmää voidaan hyödyntää oppitunneilla, kasvatustilanteissa ja ruokailuissa. Makukoulu tukee vasun ja opetussuunnitelman tavoitteita, ja sitä voi toteuttaa eri oppiaineissa ja yhdistää mm. kestävyyskasvatukseen.

Ohjelma
10.15                  Tervetuloa
                           Mitä ruokakasvatus on? Ruokakasvatus koulussa ja varhaiskasvatuksessa.
                           Miten lapsi oppii ruuasta ja ruualla? Miten makumieltymykset kehittyvät?
                           Aistilähtöisen ruokakasvatuksen perusteet.
12.00                  Lounastauko
13.00                  Makukoulu käytännössä
                           Makukoulu-menetelmään ja aistiharjoituksiin tutustumista pienryhmissä
                           Vinkkejä Makukoulun toteuttamiseen opettajan tai kasvattajan arjessa
                           Makukoulu osana ruokailua
14.45                  Kahvitauko
15.00                  Ryhmätyöskentelyä: miten menetelmää voisi hyödyntää omassa työssä, oma rooli ruokakasvattajana                             
                           Ryhmätöiden purku ja loppukeskustelu
16.30                  Lopetus

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Ruukku ry:n toiminnanjohtaja Silja Varjonen, ETM (ravitsemustiede). Hän on perehtynyt ruokakasvatukseen erityisesti alakouluissa ja varhaiskasvatuksessa. 

Koulutuksesta sanottua
 ”tällaiseen koulutukseen pitäisi jokaisen osallistua”
”ihanaa, kun saimme yhdessä ideoida ja keskustella.”

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 175 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 5.3.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 5.3.2020
Hinta 175,00 €

AVEKKI 1
opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille.

Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.

AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynnin ohjaajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.

Aika ja paikka 
18.-19.3.2020 klo 9.00 - 15.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kohderyhmä 
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.

Sisältö            
Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia molempina päivinä. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!

Kouluttaja      
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto

Tiedustelut    
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta   225 €

Ilmoittautuminen  viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.3.2020
Hinta 225,00 €
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. 
 
Aika ja paikka 
23.-24.3.2020 klo 9.00 – 16.00
Kesäyliopiston koulutustila, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Maanantai 23.3.2020
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Tiistai  24.3.2020
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
FM, aineenopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Elina Paatsila
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
390 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 9.3.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2020
Hinta 390,00 €

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kissalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? 
Tiesitkö, että köröttelyjä on lukuisia erilaisia? Oletko huomannut, että niitä käyttää miellyttävänä työkaluna lasten rauhoittamiseen? Tiesitkö, että se toimii myös näppäränä työkaluna lasten kasvatuksessa ja että sitä voi käyttää mieluisena ja terveellisenä palkintona / kannustimena kasvatuksessa?
Eikö olisi mahtavaa siirtää tätä kansanperinnettä tuleville jälkipolville?

Aika ja paikka 27.4.2020 klo 12.00 - 15.00 Lappeenranta

Kohderyhmä: Varhaiskasvatusalan työntekijät, sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat                      

Kouluttaja: laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 13.4.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2020
Hinta 40,00 €

Tervetuloa hakemaan käytännön välineitä lapsen kukoistamiseen ryhmässä!
Ilo olla ryhmässä! - positiivisella kasvatuksella kohti kukoistustavaa ryhmää

Myönteiset tunteet ja hyvä mieli auttavat lasta oppimaan ja voimaan paremmin. Kiinnittämällä huomiomme lasten vahvuuksiin, ryhmän myönteisiin tunteisiin ja onnistumisiin, lisäämme koko ryhmän hyvinvointia sekä lasten minäpystyvyyttä, optimismia ja resilienssiä.
Lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen voimme puuttua positiivisen kasvatuksen viiden askeleen mallin avulla ja löytää tilanteeseen ratkaisu esimerkiksi käyttämällä lapsen omia vahvuuksia, ajattelunpysäkkiä tai muita positiivisen kasvatuksen ratkaisumalleja, joilla lisäämme lapsen taitoja, omaa ajattelua sekä ongelman ratkaisutaitoja. Tämän lisäksi käymme päivän aikana läpi niitä keinoja, joilla tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä. Miten käyttää ennakoivia menetelmiä tilanteiden rauhoittamiseen, auttaa lasta tunnekuohussa ja ohjata tunteiden säätelyyn?

Koulutukseen osallistujat saavat Ilo olla ryhmässä! -tehtävävihon sekä koulutuksen jälkeen pääsyn positiivisen kasvatuksen nettisivujen laajempaan sähköiseen materiaalipankkiin, josta voi ladata itselleen tarvittavia lisämateriaaleja.

Aika ja paikka: 6.5.2020 klo 9.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville (päiväkodit, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaajat jne.) sekä kouluikäisten kanssa toimiville (opettajat, iltapäivä-/aamupäiväkerhojen ohjaajat, harrastusohjaajat jne.) tai muille henkilöille, jotka kaipaavat välineitä positiivisten kasvatuskenojen käyttämiseen lapsiryhmissä sekä ratkaisumalleja lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumiseen.

Sisältö: Ilo olla yhdessä - positiivinen kasvatus on metodi, jossa yhdistyvät positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja positiivisen vanhemmuuden taidot. Keskeisinä asioina ovat lapsen vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyminen, lapsen optimistisuuden ja resilienssin vahvistaminen, positiiviset rajat, lapsen ja kasvattajan vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä aikuisen positiivinen kasvu.

Ohjelma:
klo 9.00 - 9.30 Ilmoittautuminen
klo 9.30 - 11.00 luento I
klo 11.00 - 11.45 lounastauko
klo 11.45 - 13.30 luento II
klo 13.30 - 13.45 kahvi
klo 13.45 - 16.00 luento III

Kouluttaja: Tio, TM, perhetyöntekijä Tiia Trogen
Tiia Trogen on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja, teologian maisteri, perhetyöntekijä sekä Ilo olla yhdessä ! -positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä. Lisää Tiiasta http://www.positiivinenkasvatus.fi

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 22.4.2020 osoitteessa www.kesyli.net 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.4.2020
Hinta 190,00 €

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kirssalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? 
Tiesitkö, että köröttelyjä on lukuisia erilaisia? Oletko huomannut, että niitä käyttää miellyttävänä työkaluna lasten rauhoittamiseen? Tiesitkö, että se toimii myös näppäränä työkaluna lasten kasvatuksessa ja että sitä voi käyttää mieluisena ja terveellisenä palkintona / kannustimena kasvatuksessa?
Eikö olisi mahtavaa siirtää tätä kansanperinnettä tuleville jälkipolville?

Aika ja paikka 28.4.2020 klo 17.00 - 19.00 Lappeenranta

Kohderyhmä: Pienten lasten vanhemmat                  

Kouluttaja: laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                        

Koulutuksen hinta: 25 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.4.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2020
Hinta 25,00 €

Aika
21.8.2019 - 11.3.2020, kahden päivän jaksoissa, molemmat koulutuspäivät klo 9.00 - 16.00

1. lähijakso 21.8. - 22.8.2019
2. lähijakso 24. - 25.9.2019
3. lähijakso 30. - 31.10.2019
4. lähijakso 3. - 4.12.2019
5. lähijakso 22. - 23.1.2020
6. lähijakso 10. - 11.3.2020

Paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta.

Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 20 opiskelijaa.

Koulutuksen johtaja        
Koulutusten johtaja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola.

Pääkouluttaja   
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki 

Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian linjajohtaja, erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
• Sosionomi YAMK, ammatillisten aineiden opettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, varhaiskasvatuksen kuraattori Kirsi Ollikainen (varhaiskasvatuksen erityisosaaja), (asiantuntijavierailija ryhmässä 1)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia), (asiantuntijavierailija ryhmässä 2)
• ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja

Koulutus sisältää
Koulutus sisältää opetuksen lähiopiskelupäivinä ja itsenäisen opiskelun ohjauksen etäjaksoilla.
Saukkola & Laane: Näe sydämellä – luo arvostava yhteys lapseen -kirjan.
Koulutusmateriaalit jaetaan sähköisesti ja ne ovat opiskelijoiden käytössä koko opintojen ajan.
Koulutus ei sisällä ruokailuja eikä kahvitusta.

Ilmoittautuminen
viimeistään 7.8.2019

Ilmoittautuminen päättyy 7.8.2019
Hinta 0,00 €