Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

KOULUTUS ON TILAUSKOULUTUS! 
 
Aika
Koulutusaika päivittäin klo 9.00 - 16.00
1. lähijakso 6.–7.11.2017
2. lähijakso 11.–12.12.2017
3. lähijakso 30. - 31.1.2018
4. lähijakso 20.–21.3.2018
5. lähijakso 14.–15.5.2018
6. lähijakso 14. – 15.6.2018
 
Paikka
Kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, talon 3 krs, Lappeenranta
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta
erityislasten ja -nuorten parissa. Koulutus on räätälöity ja suunnattu varhaiskasvatuksen
työntekijöille, erityisesti lastentarhanopettajille.
 
Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 21 opiskelijaa.
 
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja
pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen
tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden
avulla autetaan lasta ja hänen läheisiään käyttämään voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa
hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia
myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä
tukea tarvitseva lapsi myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja voi
käyttää oppimiaan ratkaisukeskeisiä taitoja myös lapsen vanhempien sekä muun verkoston kanssa
toimiessa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina tai käyttää
valmennuksen menetelmiä omassa työtehtävässään sekä toimia alan asiantuntijoina ja tukena
työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen
valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
 
Kuvaus
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on
toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai
Aspergerin oireyhtymä. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri
elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten
toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin.
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön
työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.
Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan
ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen
toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään
asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen
käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät
auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.
Koulutuksen rakenne ja toteutus
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää, n. 1 – 2 kuukauden
välein kaksi päivää.
 
Lähiopiskelu sisältää:
• Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista
tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• vierailevien asiantuntijoiden luennot
• valmennusharjoittelu
• workshop-tyyppinen työskentely
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla
 
Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen
omaan työhön
• perehtyminen alan kirjallisuuteen, 7 kpl pakollisia kirjoja, muutamien kirjojen
ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen
välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• kirjareflektio
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut
valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudesta valmennuskerrasta
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja
palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden
palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa
tiedottamisessa. Lisäksi koulutusmateriaali on opiskelijan käytettavissä KirsiConsulting Oy:n
nettisivuilla salasanan takana koko opiskelujen ajan.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista
sairauksista
• Syventävä Asperger-tietous
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys lapsuudessa, koulu- ja työelämässä, perheessä sekä
yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Positiivisen psykologian perusteet ja käytännön harjoituksia
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana ja asiantuntijana toimiminen työyhteisössä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja,
työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa yhteistyöstä tilaajan kanssa sekä
koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutusmateriaalista.

Kouluttajat
Pääkouluttajana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja,
neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta,
tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.
Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja ja
neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia)
• Varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja Kirsi Ollikainen
• Autismi- ja aspergerliiton suunnittelija, ratkaisukeskeinen coach Elina Havukainen (Aspergerasiantuntija)
• ADHD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja Jori Pitkänen
Ilmoittautuminen päättyy 3.11.2017
Hinta 0,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo yhdennentoista perhepäivähoitoseminaarin Imatralla 6. - 7.2.2018. Seminaarin läpikulkevina teemoina ovat tämä vuonna vuorovaikutus sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöt perhepäivähoidossa. Seminaarissa saat kuulla perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset, osallistua työnkuvasi mukaiseen osaseminaariin sekä olla mukana learning cafe-keskusteluissa pohtimassa varhaiskasvatussuunitelman perusteiden konkreettista toteuttamista perhepäivähoidossa. Saat mukaasi paljon ideoita omaan työhösi perhepäivähoidossa. Tule mukaan uusimman tiedon äärelle kohtaamaan samaa työtä tekeviä kollegoja!

Aika
6.-7.2.2018  

Paikka
Imatran Kylpylän Ukonniemi -sali

Kohderyhmä
Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit, varhaiskasvatuspäälliköt ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa

 

OHJELMA

Tiistai 6.2.2018

Puheenjohtajana perhepäivähoitoalueen johtajat Helena Forsell ja Eija Valtonen Kouvola

PERHEPÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET  KUULUMISET

09.30 - 10.00
llmoittautuminen ja tulokahvi

10.00 - 10.15
Seminaarin avaus

10.15 - 10.45
Perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH

10.45 – 11.15
Yksityisen perhepäivähoidon ohjaus ja valvonta
Omavalvontasuunnitelma vs. varhaiskasvatussuunnitelma
Ylitarkastaja Merja Kivistö, Etelä-Suomen aluehallintavirasto

11.15  - 12.00
Pienten lasten kielen ja kommunikaatiotaitojen kehittyminen ja  kehittymisen tukeminen
Psykologi Sira Määttä, Jyväskylä

12.00 - 13.00
Lounas


AMMATILLISIA KYSYMYKSIÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Seminaari jakautuu iltapäiväksi kahteen osaseminaariin.
Kerro ilmoittautuessasi kumpaan osaseminaariin osallistut.

OSASEMINAARI 1: PERHEPÄIVÄHOITAJAT
13.00 – 16.00

Kuka kiusaa ja miksi?
PIKI - Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy
- Mitä on kiusaaminen?
- Kiusaaminen vertaisryhmässä
- Ohjaajan rooli kiusaamisen ehkäisyssä
- Yhteistyö vanhempien kanssa
Varhaiskasvatuskouluttaja, Tiina Haapsalo
14.30 – 14.50 Kahvitauko

OSASEMINAARI 2: PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJAT JA MUUT ESIMIEHET
13.00 – 16.00
VASU – toimintakulttuuurin muutos
VASU – haasteita vai uusia mahdollisuuksia perhepäivähoidossa?
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH
14.30 – 14.50 Kahvitauko

16.00 -17.00
Monikulttuurisen perheen kohtaaminen perhepäivähoidossa
toiminnanjohtaja Rita Wallenius, Monikulttuurinen toimintakeskus Kipinä

Seminaarin 1. päivä päättyy

 

Keskiviikko 7.2.2018

Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Anu Malinen Imatra

LEARNING CAFE – VARHAISKASVATUSSUNNITELMAN PERUSTEIDEN SISÄLLÖT PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

09.00 - 11.30
Keskustelua pienryhmissä Learning cafessa. Valitse 3-4 aihetta seuraavista

1. Millä konkreettisilla toimenpiteillä kiusaamista ehkäistään perhepäivähoidossa
2. Miten varmistan kehittävän, oppimista edistävän, terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön perhepäivähoidossa?
3. Kulttuurinen moninaisuus voimavarana perhepäivähoidossa
4. Ideoita tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämiseksi perhepäivähoidossa?
5. Mitä monilukutaidolla tarkoitetaan perhepäivähoidossa? Miten tätä edistetään perhepäivähoidossa?
6. Millainen on leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö perhepäivähoidossa
7. ”Huonoja käytäntöjä”, joista perhepäivähoidossa tulisi päästä eroon – vaihtoehtoisia tapoja toimia.
8. Ideoita lapsen kielen rikastuttamiseksi perhepäivähoidossa
9. Varhaiskasvatuksen omat ruokasuositukset
10. Kasvatusyhteistyö perhepäivähoidossa – päivittäinen yhteistyö vanhempien kanssa ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Kahvitauko työskentelyn lomassa

11.30 - 12.30
Lounas

POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA JA TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

12.30 - 14.00
Huomaa hyvä lapsessa ja auta häntä voimaan hyvin, mm. opettamalla tunteiden tunnistamista, säätelyä ja omien vahvuuksien tunnistamista
- Mitä on positiivinen kasvatus?
- Mitä ovat lapsen vahvuudet ja miten niitä voi tunnistaa?
- Miksi tunnetaitoja ja miten niitä voi harjoitella perhepäivähoidossa?
Kaisa Vuorinen KM, erityisopettaja, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

14.00 – 14.30
Kahvitauko

14.30 – 16.00
Huomaa hyvä lapsessa -teema jatkuu

16.00
Seminaarin yhteenveto ja päätös


ILOA LIIKUNNASTA  – PERHEPÄIVÄHOIDON LIIKUNTA- JA LEIKKI-IDEAT ESILLE NÄYTTELYYN

Seminaarin yhteydessä järjestetään näyttely, jonka teemana on ILOA LIIKUNNASTA. Tuo seminaariin kuvia tai kirjallisia esittelyjä toiminnasta, joissa näkyy liikunnan ilo. Tuo esille hyväksi havaittuja leikki- tai liikuntaideoita tai muuta materiaalia vinkiksi kollegoille!

Älä laita osallistumiskynnystä liian korkealle, pikkuideakin voi olla kollegalle suuri ilo!
Kaikkien kuvia/materiaalia näyttelyyn tuoneiden kesken arvotaan pieni palkinto.

 

Kohderyhmä                  
Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit, varhaiskasvatuspäälliköt ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa.

Seminaarimaksu
240 € sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.1.2018 kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net. Erikoisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätietoja kohdassa. Seminaarivahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 96 € ja kahden hengen huone 132 €. HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 6.1.2018 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi perhepäivähoitoseminaariin.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2018
Hinta 240,00 €

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika ja paikka: 12.2. - 11.10.2018, Lappeen Ruustinna, Kaukaankatu 2, Lappeenranta

Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Koulutukseen voi hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Sisältö 
Koulutuksen keskeiset sisältöalueet 

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Hyvekasvatus osana valmentajan työkalupakkia
 • Syventävä Asperger-tietous
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Luennot

 1. lähijakso 12.-13.2.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 2. lähijakso 19.-20.3.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 3. lähijakso 23.-24.4.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 4. lähijakso 4.-5.6.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 5. lähijakso 3.-4.9.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 6. lähijakso 10.-11.10.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00

Koulutuksen rakenne ja toteutus 
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää.  

Lähiopiskelu sisältää: 

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset;  neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita 
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot 
 • valmennusharjoittelu 
 • workshop-tyyppinen työskentely 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS) 
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudestavalmennuskerrasta 
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat 
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.
Pääkouluttajana toimii KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta. 

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lasten psykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
 • Vastaava ohjaaja, sh AMK sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija Niko Wass sekä yksikön johataja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija Samuli Juutilainen (Lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat)
 • Autismi- ja asperegerliiton suunnittelija, ratkaisukeskeinen coach Elina Havukainen (Asperger-asiantuntija)
 • Erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Laura Moilanen (hyvekasvatus)
 • KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki (positiivinen psykologia)
 • ADHD-aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja Jori Pitkänen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 3100 €, sisältää laajan kurssimateriaalin, Näe sydämellä - Luo arvostava yhtyes lapseen  -käsikirjan sekä kahvit ja lounaat kaikkina kurssipäivinä.

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu viimeistään 29.1.2018

Ilmoittautuminen päättyy 29.1.2018
Hinta 3100,00 €

Laadun kehittäminen auditoinnin avulla - varhaiskasvatus ja perusopetus

Laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta rakentamassa

PDCA, laatukriteerit, itsearviointi, ulkoinen arviointi, CAF, auditointi, laatuvastaavat, jatkuva parantaminen ja mitä kaikkea muuta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatutyö pitääkään sisällään. Otetaan termistöä ja käytänteitä haltuun. Tutustutaan Lahden laatutyön malliin ja rakennetaan samalla toimivaa mallia muihinkin kuntiin. 

Aika ja paikka: 20.2.2018 klo 10 - 15.30 Imatra
Kohderyhmä: perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö
Kouluttaja: perusopetuksen laatuvastaava, rehtori Tuula Herkepeus ja varhaiskasvatuksen laatuvastaava, päiväkodinjohtaja Maarit Raitala, Lahden kaupunki
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 190 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 6.2. osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 6.2.2018
Hinta 190,00 €

AVEKKI 1 koulunkäyntiavustajille

Uhka- ja väkivaltatilanteet ja niiden ennaltaehkäisy
AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille. Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin. AVEKKI 1 koulunkäynninavustajille -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynninavustajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.

Teoriaa 4t ja käytäntöä 2t / päivä.

Teoria:
AVEKKI –toimintatapamallin periaatteet
Ennaltaehkäisy/tilanteessa ennakointi
Luokitus suunnitelmallisen toiminnan pohjana
Työntekijän vireystila
Vuorovaikutus
Jälkiselvittely/yhteisöllinen oppiminen

Käytäntö:
Keskusteluasento, turvallinen sijoittuminen
Refleksit
Irroittautumisen periaatteet
Saattaminen, ohjaaminen
Lyhytkestoinen turvallinen hallinta

Aika ja paikka: 
6. - 7.3.2018 klo 13.00 - 18.00
Kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, Imatra

Kohderyhmä: 
Koulunkäynninavustajat, opettajat sekä muu opetus- ja kasvatushenkilöstö. Max. 20 osallistujaa.

Kouluttaja: 
TKI asiantuntija, AVEKKI-asiantuntija Jani Kirjavainen

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 195 €

Ilmoittautuminen:
viimeistään 20.2.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

 

Ilmoittautuminen päättyy 20.2.2018
Hinta 195,00 €

Mikä on Office 365? Mitä hyötyä siitä on minulle opetustyössäni? Tule tutustumaan käytännönläheisesti mm. OneNote ja Class notebook -perusteisiin, OneDrive - tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen

1. päivä - 365 perusteet
- OneDrive-pilvi: tiedostot talteen ja jakoon
- O365-työkalut pilvessä
- OneNote- ja Class notebook -perusteet

2. päivä - 365 jatko
-  9 - 11.30: Class notebook käyttöön omalle kurssille TAI
- 12.30 - 15.00 : Class notebook käyttöön omalle kurssille

Aika ja paikka: 12.1.2018 klo 9 - 15 ja 13.2.2018 klo 9 - 11.30 tai klo 12.20 - 15 Imatralla
Kohderyhmä: lukion opettajat
Kouluttaja: Tvt-pedagogi Timo Kainulainen
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 220 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 8.1.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 8.1.2018
Hinta 220,00 €

Aika ja paikka: 21.2.2017 klo 9.00 - 15.30 Holiday Club Saimaa

Kohderyhmä: Lukion opettajat

Tavoite: Esitellä monipuolisia lukio-opetukseen soveltuvia arviointimenetelmiä

Sisältö: Tarkempi ohjelma ilmoitetaan tammikuussa 2018

Kouluttaja: Marja Tamm, Koulutuksen arviointikeskus Helsingin yliopisto, rehtori Samuli Laitinen,  englannin opettaja Jaana Kivipato, matematiikan opettaja Nina Savolainen, historian opettaja Suvi Tirkkonen, filosofian, yhteiskuntaopin, psykologian ja historian opettaja Kari Hoffren Kuopion lyeon lukiosta.

Marja Tamm: 
monipuoliset arviointimenetelmät lukiossa; arviointi ohjaa oppimista ja asetettujen tavoitteiden toteutumista lukiossa. Koulutuksessa arvioinnin teoriaa ja erilaisia käytänteitä tarkastellaan arvioinnin kehittämisen työvälineinä.

Itse- ja vertaisarviointi; oppimisen tukeminen itsearviointitaitoja kehittämällä auttaa opiskelijaa asettamaan itselleen tavoitteita ja kehittämään osaamistaan eteenpäin. Itse- ja vertaisarvioinnin ohjaaminen ja tukeminen vaatii toimivia käytänteitä ja harjoittelua. Käydään läpi teoriaa ja käytännön esimerkkejä itse- ja vertaisarvioinnin käytöstä.

Suvi Tirkkonen
Formatiivista arviointia ja taitojen oppimisen arviointia historian opetuksessa kursseilla HI01 ja HI05

Nina Savolainen
Esitellään MAA08-kurssin toteutus Teams-oppimisympäristössä, jonka sisällä toimii myös Class Notebook. Oppimisympäristöön on rakennettu itsenäiset opintopolut opintokortteineen. Lisäksi kurssilla on pienimuotoisesti hyödynnetty Wilman formatiivista arviointia.

Jaana Kivipato
Yksilölliset oppimispolut ja käänteinen oppiminen englannin opetuksessa sekä sähköisten opintokorttien ja opiskelijan itsearvioinnin hyödyntäminen.

Kari Hoffren
Palaute, vertaisarviointi ja itsearviointi humanististen reaaliaineiden opetuksessa – käytännön kokeiluja ja kokemuksia filosofian, psykologian ja yhteiskuntaopin kursseilta.

Samuli Laitinen
Luodaan yleiskatsaus Kuopion lukioissa tehtyihin ja tulossa oleviin kokeiluihin oppimista tukevan arvioinnin kehittämiseksi.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 170 euroa sisältää lounaan ja kahvin

Ilmoittautuminen: viimeistään 7.2.2018

Ilmoittautuminen päättyy 7.2.2018
Hinta 170,00 €

Tabletti-työpajassa syvennetään tablet-pedagogiikkaa. Pajassa suunnitellaan ja toteutetaan omalle oppilasryhmälle oppimistehtäväkokonaisuus, jossa hyödynnetään tablet-laitteita läpäisevästi koko oppikokonaisuuden ajan. Tieto- ja viestintätekniikka integroidaan vahvasti kaikkeen tekemiseen. Kokonaisuus koostuu kolmesta lähitapaamisesta ja niiden pohjalta toteutettavasta omasta projektista.

Aika ja paikka: 22.2.2018, 14.3.2018 ja 26.3.2018 klo 13.00 – 16.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. kerros

Tavoite: Miten tabletteja hyödyntäen voidaan suunnitella ja toteuttaa oppimisprojekti? Miten projektin eri vaiheisiin integroidaan teknologiaa? Miten sovelluksia, verkkoympäristöjä ja pilvipalveluja käytetään työkuluissa?

Sisällöt: Oman projektin suunnittelu (1. päivä)
- projektin tavoitteiden määrittely ja projektin työvälineiden kartoitus

Oman projektin toteutus (2. päivä)
- työvälineet ja työnkulut

Projektin viimeistely ja arviointi (3. päivä)
-suunnitelmien ja menetelmien tarkistus ja arviointi

Projektin käytännön toteutus (etäpäivä)
- projektin toteuttaminen oman oppilasryhmän kanssa
- projektin työnkulun kirjaaminen
- kouluttajan lähituki

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Kouluttaja:  Timo Kainulainen, tvt-pedagogi

Ilmoittautuminen:  Viimeistään 8.2.2018

Ilmoittautuminen päättyy 8.2.2018
Hinta 220,00 €

Aika ja paikka: 7.3.2018 klo 8.30 - 15.30 kesäyliopiston koulutustila, Imatra

Kohderyhmä: Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät

Tavoite:
- ymmärrät, mitä on positiivinen pedagogiikka ja mitä tekijät vaikuttavat lasten hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa
- osaat aiempaa monipuolisemmin ja laaja-alaisemmin tunnistaa lasten vahvuuksia ja osaamista
- sekä hyödyntää vahvuusajattelua pedagogisessa suunnittelussa, työssäsi lapsiryhmässä ja vasun laadinnassa
- Löydät keinoja aktivoida lapsia tunnistamaan omia vahvuuksiaan
- Saat ideoita, miten lapset oppivat huomaamaan hyvää toisissaan ja miten se vaikuttaa ryhmän vuorovaikutussuhteisiin ja ilmapiiriin
- Ymmärrät, mitkä tekijät vaikuttavat koko työyhteisön ja sitä kautta lapsen hyvinvointiin
- Löydät ajatuksia, miten tukea jokaisen lapsen kasvua ja oppimista yksilöllisesti vahvuusnäkökulmalla
- Kuulet arvostavasta kohtaamisesta ja myötätunnon & -innon voimasta
- Saat paljon käytännön työkaluja ja ideoita vahvuuskasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa
- Löydät omia vahvuuksiasi varhaiskasvattajana

Sisältö:
Klo 8.30-10.00 Positiivisen kasvatuksen kivijalka; taustaa, teoriaa ja tutkittua tietoa.
Kahvitauko
10.15-12.00 Kohti hyvän huomaamista; mm. luonteenvahvuuksia tunnistamalla (mitä, miten ja miksi)
Lounastauko
13-15.30 Askelmerkit varhaiskasvatukseen; vinkkejä, ideoita ja oma visio tulevaisuuteen. Mitä viet omaan arkeesi ja miten se tulee näkymään.

Kouluttaja: KM, erityisopettaja, Helsingin yliopiston tohtorikouluttettava Kaisa Vuorinen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 220 euroa

Ilmoittautuminen: viimeistään 21.1.2018

Ilmoittautuminen päättyy 21.2.2018
Hinta 220,00 €

Aika ja paikka: 8.3.2018 klo 8.30 - 15.30 kesäyliopiston koulutustila, Imatra

Kohderyhmä: Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät

Tavoite:
- ymmärrät, mitä on positiivinen pedagogiikka ja mitä tekijät vaikuttavat lasten hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa
- osaat aiempaa monipuolisemmin ja laaja-alaisemmin tunnistaa lasten vahvuuksia ja osaamista
- sekä hyödyntää vahvuusajattelua pedagogisessa suunnittelussa, työssäsi lapsiryhmässä ja vasun laadinnassa
- Löydät keinoja aktivoida lapsia tunnistamaan omia vahvuuksiaan
- Saat ideoita, miten lapset oppivat huomaamaan hyvää toisissaan ja miten se vaikuttaa ryhmän vuorovaikutussuhteisiin ja ilmapiiriin
- Ymmärrät, mitkä tekijät vaikuttavat koko työyhteisön ja sitä kautta lapsen hyvinvointiin
- Löydät ajatuksia, miten tukea jokaisen lapsen kasvua ja oppimista yksilöllisesti vahvuusnäkökulmalla
- Kuulet arvostavasta kohtaamisesta ja myötätunnon & -innon voimasta
- Saat paljon käytännön työkaluja ja ideoita vahvuuskasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa
- Löydät omia vahvuuksiasi varhaiskasvattajana

Sisältö:
Klo 8.30-10.00 Positiivisen kasvatuksen kivijalka; taustaa, teoriaa ja tutkittua tietoa.
Kahvitauko
10.15-12.00 Kohti hyvän huomaamista; mm. luonteenvahvuuksia tunnistamalla (mitä, miten ja miksi)
Lounastauko
13-15.30 Askelmerkit varhaiskasvatukseen; vinkkejä, ideoita ja oma visio tulevaisuuteen. Mitä viet omaan arkeesi ja miten se tulee näkymään.

Kouluttaja: KM, erityisopettaja, Helsingin yliopiston tohtorikouluttettava Kaisa Vuorinen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 220 euroa

Ilmoittautuminen: viimeistään 21.1.2018

Ilmoittautuminen päättyy 21.2.2018
Hinta 220,00 €

Monipuoliset arviointimenetelmät perusopetuksessa -koulutuspäivässä perehdytään erityisesti sanalliseen arviointiin sekä oppimisen aikaisen arvioinnin toteuttamiseen. Päivä koostuu luento-osuudesta, työpajoista ala- ja yläkouluille sekä case-esimerkeistä ala- ja yläkouluilta. 

Aika ja paikka: 14.3.2018 klo 9-15 Holiday Club Saimaa

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö koko kouluasteilta. Koulutuspäivässä on omat erilliset osiot ala- ja yläkouluille.

Tavoite: Tavoitteena on kirkastaa opettajan arviointityötä kokonaisuutena ja  perehdyttää osallistujat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaiseen arviointiin. Koulutuspäivä koostuu luento-osuudesta ja ala- ja yläkouluille eriytetyistä työpajoista ja case-esimerkeistä.

Sisältö:
Luennossa käsiteltäviä teemoja ovat:
- oppimiskäsityksen ja arvioinnin yhteys,
- tavoitteiden merkitykseen arvioinnissa,
- arvioinnin erilaiset tehtävät: oppimisen ja osaamisen arviointi,
- monipuolinen arviointi, sen suunnittelu ja toteuttaminen ja
- koulun arviointikulttuurin kehittäminen.

Työpajatyöskentelyn tavoitteet ja sisällöt:
Opetushenkilöstölle suunnattu työpaja toteutetaan päivän aikana kaksi kertaa. Toinen paja on suunnattu vuosiluokkien 1-6 opettajille ja toinen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opettajille.
Työpajassa paneudutaan käytännön työskentelyn avulla:
- mitä on sanallinen arviointi, ja miten sitä toteutetaan käytännön koulutyössä,
- miten toteuttaa itse- ja vertaisarviointia käytännön opetustyössä,
- mitä ja miksi  oppilaan tulee ymmärtää saamastaan sanallisesta palautteesta sekä itse- ja vertaisarviointipalautteesta.
HUOM! Työpajaan osallistuvilla tulee olla mukanaan paikalliset POPS-perusteet. Osallistujat voivat halutessaan ottaa itse- tai vertaisarvioinnissa käyttämiään malleja tai kaavakkeita. 

Case-esimerkkejä erityisesti sanallisesta arvioinnista ja jatkuvasta arvioinnista ja sen toteuttamisesta.

Kouluttajat: Kouluttajana toimii KT, FL Najat Ouakrim-Soivio sekä case-esittelijät eri kouluilta (vielä avoin).

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 220 euroa sisältää lounaan ja kahvin.

Ilmoittautuminen: viimeistään 28.2.2018

Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2018
Hinta 220,00 €


Kokeilukulttuuri ja yrittäjyyskasvatuksen polku


Opettajat ovat hyviä kokeilijoita, mutta onko oppilaitos hyvä alusta kokeiluille? Pitääkö heti onnistua? Tule tutustumaan millaisia työkaluja yrittäjyyskasvatuksen polku ja kokeilukulttuuri tarjoavat sinulle oman työsi tueksi. Koulutusiltapäivä on maksuton ja avoin kaikille Imatran opettajille. Koulutuspäivän järjestää YES Imatra 

 

Aika ja paikkaImatralla 15.3.2018 klo 13 – 15 Saimaan amk, Tietäjänkatu 5

Ohjelma
12.30 – 13.00 Tulokahvi ja ilmoittautuminen
Avaussanat, Imatran kaupungin opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio ja YES aluepäällikkö Ritva Oravuo
13.00 – 13.45 Yrityskasvatuksen polku: Eeva Korhonen NY
13.45 – 14.00 Korumies Arvi virtuaalisesti
14.00 – 15.00 Kokeilut opettajan työssä: yrittäjä, valmentaja, Tapu Holttinen

Ilmoittautuminen viimeistään 1.3.2018 www.kesyli.net

 

Ilmoittautuminen päättyy 1.3.2018
Hinta 0,00 €

Verkosta löytyy runsaasti hyviä ja maksuttomia sovelluksia, joita voi käyttää opetuksessa. Tässä koulutuksessa harjoitellaan laajasti tällaisia, pääosin helppoja ja ilman oppijan kirjautumista toimivia sovelluksia. Kuulet myös miten niitä on opetuksessa hyödynnetty ja ideoidaan yhdessä lisää erilaisia käyttötapoja. Koulutuksesta saat myös ideoita sähköisen arvioinnin toteuttamiseen.

Aika ja paikka
Tiistai 5.4.2018 klo 9-16, Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä
Perus- ja toisen asteen opetushenkilöstö

Tavoite
Koulutuspäivän tavoitteena on tutustua laajaan valikoimaan verkossa olevia maksuttomia työkaluja, joista suuri osa toimii sekä pc-koneella että mobiililaitteella. Saa kokeilla niitä ensin opiskelijan roolissa, jotta näet miten ne toimivat. Sen jälkeen pääset itse luomaan verkkoympäristöjä, sähköisiä kyselyitä tai muita sisältöjä niillä sovelluksilla, jotka innostavat ja tuntuvat omaan opetus- tai ohjaustyöhösi sopivilta.

Koulutuksen tavoitteena on löytää ja oppia käyttämään useita hyviä verkon työkaluja omassa opetuksessa. Aamupäivällä tutustumme erilaisiin vuorovaikutuksen ja sisällön tuottamisen sovelluksiin (esim. Todaymeet, Padlet, sanapilvet, animaatiot, qr-koodit) ja iltapäivällä keskitytään sähköisen arvioinnin työkaluihin, joista moni sopii hyvin myös opettamiseen ja oppituntien aktivointiin (esim. Kahoot, Quizizz, Quizlet, X-breikki).

Jos mahdollista, ota mukaasi läppäri ja tabletti tai älypuhelin. 

Suurin osa sovelluksista toimii näistä kaikilla, mutta sähköisiä kokeita ja kyselyitä voi usein tehdä vain läppärillä, vaikka niihin vastaaminen onnistuukin mobiililaitteella. Saat koulutusvahvistuksen mukana listauksen sovelluksista, jotka olisi hyvä ladata etukäteen.

Kouluttaja
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija Matleena Laakso

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Koulutuksen hinta
190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään  22.3.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.3.2018
Hinta 190,00 €