Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Aika ja paikka: 
Aloitus 1.2.2019 klo 10 - 16 muut päivämäärät varmistuvat myöhemmin
Ensimmäisenä päivänä 10 - 16 ja seuraavana klo 9 - 15 Imatra

Kohderyhmä:
kaikki ammatissaan taideterapeuttisia menetelmiä tarvitsevat, ohjaajat, kouluttajat


Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art® -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art®.

Koulutus alkaa ohjaustason peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art®.

Koulusohjelmassamme opiskelee mm. sairaanhoitajia, sosionomeja, kuvataiteilijoita, lääkäreitä, psykologeja ja psykoterapeutteja. Jotkut opiskelijoista ovat jo suorittaneet jonkin taideterapeuttisen peruskoulutuksen esim. ekspressiivisen, psykodynaamisen tai antroposofisen taideterapian alueelta, mutta kokevat tarvitsevansa uusia työkaluja ratkaisukeskeisistä menetelmistä työhönsä taideterapeuttina.

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua. Opiskelija perehtyy ratkaisukeskeiseen viitekehykseen ja työtapoihin, hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Ratkaisukeskeisen taideterapian peruslinja (menetelmäkoulutus):

Ratkaisukeskeisen taideterapianperuslinja antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen , oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen,  yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä  jomassa työssä. Koulutus on menetelmäkoulutus. Koulutuslinjan hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen: ”Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja-Solution Focused Art®”

Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista

1. Lähiopetuskertojen opetuksesta ja taideterapiaharjoituksista

2. Ryhmän kanssa työskentelystä

3. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä ja kuvataiteesta

4. Verkko-opiskelusta

5. Kirjallisuudesta

6. Ammatillisen portfolion suunnittelusta


Koulutuksen kesto: 
Lähiopetusta 10 seminaarikertaa ja kaksi vertairyhmäpäivää, 20 op.

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta:
2590 € sisältää ,taideterapian materiaalin lähiopetuspäivillä, opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti lähiopetuspäivinä. Peruslinjalle ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Ilmoittautuminen:
viimeistään 18.1.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 18.1.2019
Hinta 2590,00 €

Dialogi-Coach

Etelä-Karjalan kesäyliopistolla on kunnia olla pilotoimassa uutta valmentavaa koulutusta - Dialogi-Coach. Koulutus sopii kaikille meille, joilla ei ole terapeuttikoulutukseen vaadittavaa peruskoulutusta. Voimme oppia niitä taitoja, joita valmentamisessa ja ohjaamisessa tarvitsemme.

Jatkuvat työelämämuutokset vaativat meiltä joustavaa itsensä kehittämistä ja rohkeutta uskoa omiin kykyihimme. Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa ympäristössä tarvitsemme yhä enemmän oman mielen johtamisen taitoja, ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitoja. Tiedon ja taitojen menestyksekäs soveltaminen ja asiantuntijaosaamisen tehokas hyödyntäminen edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta. Hyvinvoiva työyhteisö ja yksilön hyvinvointi syntyy tarkoituksenmukaisesta tunne-energian kanavoimisesta. Kannustava ilmapiiri ja omien vahvuuksien käyttö lisää luovuutta ja mahdollistaa myönteisen muutoksen.

Koulutus pyrkii vastaamaan juuri näihin työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Koulutuksen fokuksena on työn/ työyhteisön kehittäminen, henkilökohtainen kasvu, itsetuntemuksen lisääntyminen sekä vuorovaikutustaidot. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti.  Kouluttajat ovat kaikki psykoterapeutteja, työnohjaajia ja sertifioituja coacheja ja koulutuksessa hyödynnetään näiden alojen tieto/taitoja myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi. Koulutuksen antia voi hyödyntää työelämässä, itsensä johtamisessa ja kaikissa ihmissuhteissa.

Koulutus lisää ymmärrystä omista ajattelumalleista, tunteista, reagointitavoista ja vahvistaa oman mielen tietoista johtamista. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin. Koulutuksen antia voi soveltaa myös muutosprosessien johtamiseen.

Koulutuksen teemat ja sisältöä:

Työn kehittäminen ja muutosprosessit

 • Ratkaisukeskeinen työote ja valmentava johtamiskäsitys
 • Ongelmanratkaisutaidot ja vahvuuksien potentiaalinen hyödyntäminen
 • Ratkaisukeskeiset mentalisaatiotaidot työelämässä
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin

Henkilökohtainen kasvu

 • Itsensä johtaminen ja itsetuntemuksen kasvattaminen
 • ratkaisukeskeinen arvopohjan tutkiminen
 • Omien tunteiden johtaminen
 • Voimaannuttavia tapoja tutustua itseensä myötätuntoisella tavalla
 • Brief Mindfulness resilienssin edistäjänä

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

 • Ratkaisukeskeisen ja motivoivan kohtaamisen taidot
 • Puheeksiottaminen haastavissa tilanteissa
 • Palautteenanto ja palautteen vastaanottaminen oppimisen välineenä
 • Empatia voimavarana

Valmennuksessa käytetään osallistavia ja dialogipohjaisia työmenetelmiä. Siihen kuuluu kokemuksellisia harjoituksia käytännön ratkaisukeskeisistä sovelluksista, kirjallisuuteen perehtymistä, itsenäistä työskentelyä, vertaistyöskentelyä seminaaripäivien välillä ja oma työn/työyhteisön kehittämishanke.

Aika ja paikka: aloitus 11.12.2018 klo 10 - 15.30 Imatra, Tietäjäntalo
Muut lähiopetuspäivät; 10.1, 13.2, 27.3, 15.4, 9.5, 12.8, 11-12.9. 2019. 

Kouluttajat: PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, Coach MCC Sirkku Ruutu ja psykoterapeutti työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin. 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 2400 €
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 27.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 27.11.2018
Hinta 2400,00 €

Apteekeissa on tarjolla laaja valikoima erilaisia tuotteita haavojen hoitoon. Asiakkaiden haavanhoitoon liittyvässä neuvonnassa ja ohjauksessa on havaittu tarve toimia EKSOTE:n käytäntöjen kanssa yhtenevästi. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi haavoihin ja palovammoihin liittyvä hoito ja erikoistuotteiden käyttö.

 
 
Aika ja paikka 4.12.2018 klo 17.00 - 20.00 
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs
 
Kohderyhmä Apteekkihenkilöstö
 
Tavoite Selventää apteekkihenkilöstölle EKSOTE:ssa käytössä olevia haavanhoitokäytäntöjä ja luoda yhteneviä käytäntöjä apteekkien kanssa 
 
Sisältö Haavan puhdistaminen, eri haavatyypit, palovammat
Hoitotuotteet, niiden ominaisuudet ja erikoistuotteet
 
Kouluttajat Haavahoitaja, kirurgian pkl, EKSOTE
Aluepäällikkö Pia Kosonen, Mölnlycke Health Care Oy
 
Tiedustelut Koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta 80 €, sisältää tarjoilua väliajalla
 
Ilmoittautuminen viimeistään 30.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2018
Hinta 80,00 €

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot –koulutus on tarkoitettu perheasioiden sovittelijoina toimiville ja sovittelijoiksi hakeutuville. Koulutus tarjoaa käytännön valmiuksia sovitteluprosessin ohjaamiseen ja sovittelutilanteessa toimimiseen sekä teoreettista ymmärrystä sovittelusta ja vanhempien erokonflikteista. Koulutus sisältää neljä kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa, ennakko- ja välitehtäviä sekä harjoittelun toisen sovittelijan työparina.
Perheasioiden sovittelu on lakisääteinen palvelu (Avioliittolaki 1987), jonka käyttö kuntien varhaisen vaiheen palveluna on voimakkaasti lisääntymässä. Sen on kustannuksiltaan edullinen ennakoivan lastensuojelutyön palvelu, josta eroperheet voivat hyötyä suuresti ja jolla voidaan estää erotilanteessa ilmenevien ongelmien kärjistymistä.

Suomen sovittelufoorumi ry:n Fasper-hankkeessa kehitettiin RAY:n tuella vuosina 2009-2014 uusia käytäntöjä ja työvälineitä perheasioiden sovitteluun. Työskentely tapahtui tiiviissä yhteydessä Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen. Hankkeessa tuotettiin prosessimalli sovittelun etenemisestä sekä konkreettisia toimintatapoja ja työvälineitä siihen, miten sovittelija työskentelee vanhempien kanssa ja ohjaa heitä keskittymään riitelyn sijasta lapsen tarpeisiin. Hankkeessa mallinnettiin myös erilaisia tapoja sovittelupalvelun järjestämiseen kunnissa.
Koulutuksella edistetään perheasioiden sovittelun käyttöönottoa kunnissa ja koulutetaan kuntien sosiaalitoimen tarpeisiin osaajia, jotka kykenevät toimimaan perheasioiden sovittelijoina laissa määritetyssä tarkoituksessa. Sovittelutoiminnan käynnistämiseksi tai vakiinnuttamiseksi kunnassa on hyödyksi, jos kunta voi lähettää koulutukseen useamman kuin yhden osallistujan.
Perheasioiden sovittelijan perusopinnot on kahdeksan lähiopetuspäivän mittainen kokonaisuus, joka tähtää teoreettisen ymmärryksen ja käytännön valmiuksien tarjoamiseen perheasioiden sovittelijoina toimiville ja sovittelijoiksi ryhtyville. Koulutukseen sisältyy neljä kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa, ennakko- ja välitehtäviä sekä harjoittelu toisen sovittelijan työparina.

Aika ja paikka Koulutus toteutetaan keväällä 2019. Koulutukseen osallistujien edellytetään osallistuvan kaikkiin koulutusjaksoihin.

Jaksot Koulutuspäivät ovat aina torstai ja perjantai klo 9.00 – 16.00. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila.
  * 1. jakso 24.–25.1.2019             
  *  2. jakso 14.–15.2.2019                                                       
  * 3. jakso 21.–22.3.2019                               
  * 4. jakso 8.-10.5.2019

Kohderyhmä  
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka jo työskentelevät tai alkavat työskennellä perheasioiden sovittelijoina kunnissa tai aluehallintoviraston luvan saaneissa organisaatioissa ja jotka siten täyttävät perheasioiden sovittelijoille asetetut vaatimukset (Avioliittolaki 411/1987 23§).
Koulutukseen valittavalla on myös oltava soveltuva koulutus sekä vähintään kahden vuoden kokemus työskentelystä sosiaalialalla perheiden parissa.
Aiemmat opinnot perheasioiden sovitteluun liittyen eivät ole este koulutukseen osallistumiselle.

Sisältö                                                         
* Korostetaan sovittelun prosessiluonnetta ja edetään sovittelun vaiheiden mukaisesti valmistelusta päätökseen siten, että kullakin lähiopetusjaksolla on sisältönä yksi tai kaksi sovittelun vaihetta.
* Vaiheistuksen lisäksi kullakin opetusjaksolla on käsittelyssä jokin perheiden konfliktien kannata merkityksellinen teema, esimerkiksi lapsen kokemukset erotilanteessa, tunteiden käsittely ja vastaanotto sovittelussa, vanhemmuuden päivittäminen eron yhteydessä tai lapsiin liittyvien huolten käsittely.
* Keskeinen opetusmenetelmä ovat valmistellut roolipelit. Roolipeleihin kuuluu noin 40 minuutin mittainen sovittelutilanne sekä sen purku ensin pienryhmässä ja sitten yhteisesti. Roolipeleissä harjoitellaan aina tiettyä sovitteluprosessin vaihetta ja tiettyä erityisteemaa. Roolipelien lisäksi koulutus koostuu lyhyistä alustuksista, pidemmistä luennoista sekä yhteisistä keskusteluista ja ryhmissä tehtävistä käytännön harjoituksista, joissa opetellaan sovittelussa hyödyllisiä tekniikoita.
* Opetuksen yhteydessä koulutettaville jaetaan materiaalia, joka muodostaa jatkossa perheasioiden sovittelijan työkalupakin: työvälineen muotoon saatettuja malleja ja jäsennyksiä, jotka toimivat joko sovittelijan omina ymmärrysvälineinä tai joita sovittelijat voivat käyttää yhdessä vanhempien kanssa työskennellessään.                         
* Koulutus lisää osallistujien teoreettista ymmärrystä erokonflikteista ja niiden hallinnasta sekä antaa käytännön valmiuksia ja taitoja toimia perheasioiden sovittelijana ja ohjata vanhempien keskinäisiä neuvotteluja sovittelutilanteessa.

Kouluttajat                                  
Jari Kekäle, teologian tohtori, perheterapeutti VET, perheasioiden sovittelija ja sovittelukouluttaja, työnohjaaja
Vaula Haavisto, filosofian tohtori, tutkija, sovittelukouluttaja
Marina Bergman-Pyykkönen, valtiotieteen maisteri, sovittelukouluttaja, väitöskirjatutkija

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Lisätietoja koulutuksesta Vaula Haavisto, vaula.haavisto@sovittelu.com                                                         

Koulutuksen hinta 1400 € sis. koulutusmateriaalin. Kurssimaksun lisäksi tulevat ruokailu- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoa hakeutumisesta   
Kun olet ilmoittautunut koulutukseen ilmoittautumislinkin kautta, sinulle lähetetään sähköpostilla koulutuksen ennakkokysymykset. Vastaa kysymyksiin ja lähetä vastaukset  Etelä-Karjalan kesäyliopistoon sähköpostin liitetiedostona, lappeenranta@kesyli.net. Koulutuspaikat täytetään soveltuvuuden perusteella. Jos koulutukseen on päteviä hakijoita enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa (24 hlöä), valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautuminen on sitova. Tarkentavien vastausten jättämättä lähettäminen ei ole peruutusilmoitus. Mahdollisesta ilmoittautumisen peruuttamisesta on ilmoitettava aina erikseen Etelä-Karjalan kesäyliopistoon, ks. peruutusehdot.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.12.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.12.2018
Hinta 1400,00 €

Tuntuuko sinusta että haluaisit tietää miten ohjata ihmistä seksuaalisuuden polulla? Haluaisitko oppia
puhumaan seksistä luontevasti? Tiedätkö mihin ohjata seksuaalisuutensa kanssa hukassa olevaa
ihmistä?

Koulutuksen keskeinen sisältö on antaa valmiuksia kohdata
ihminen oman seksuaalisuutensa kanssa eri ikävaiheissa ja
tilanteissa. Koulutuksessa saat tietoa ja taitoa ohjata,
tiedottaa ja neuvoa.Opetusmenetelmämme ovat osallistavia ja
yhteistoiminnallisia.

Seksuaaliohjaaja koulutus 10 lähipäivää
Keskeiset sisällöt (kaikille yhteiset):
6 lähipäivää
• seksologian peruskäsitteistö
• seksuaalisuuden kasvun vaiheet elämänkaaressa
• seksuaalisuuden asenteet, tietoisuus ja tasavertaisuus
• oma seksuaalisuuden ohjauskäsitys
• oma ammatti-identiteetin kasvu ja kehittyminen
• ryhmätyönohjaus opintojen aikana

Suuntautumisvaihtoehdot:
• lasten ja nuorten ohjaamiseen
4 lähipäivää TAI
• aikuisten ohjaamiseen
4 lähipäivää
Halutessasi voit osallistua myös molempiin suuntautumisiin,
jolloin saat kattavan paketin ihmisen koko elinkaaren
seksuaalisuudesta ja sen ohjaamisesta.
Koulutuksen tavoitteena on lisätä tasavertaista kohtelua ja
työntekijöiden tietoisuutta, käytännön taitoja, eettistä
vastuullisuutta, kriittistä ajattelutaitoa ja itsetuntemusta.
Koulutus antaa valmiudet ohjata asiakkaita eri ikävaiheissa.

Aika ja paikka: 4. - 5.2., 18. - 19.3., 15. -16.4., 13. - 14.5. ja yksi koulutuskerta toukokuussa 2019 ensimmäisenä päivänä 10 - 16.30 ja toisena päivänä 9 - 15 (aikataulu varmistuu myöhemmin) kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5
 
Kohderyhmä: koulukuraattorit, terveydenhoitajat, lasten ja nuorten ohjaajat, opettajat, opinto-ohjaajat, päiväkodin työntekijät, nuorisotyöntekijät, henkilökohtaiset avustajat, hoitohenkilöstö, aloihin liittyvät opiskelijat, liikuntapalveluiden tuottajat, valmentajat ja ohjaajat

Kouluttaja: Parisuhde- ja seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti Katariina Pohjoiskangas, Parisuhde- ja seksuaalineuvoja Jaana Mäntylä
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 1990 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 22.1.2019 Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 21.1.2019
Hinta 1990,00 €

Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Koulutus rakentuu Sanna Aavaluoman kehittämään työtapaan, jossa psykoterapian perusteita sovelletaan muistisairaiden ja heidän läheistensä kohtaamiseen ja hoitoon koko sairauden kulun ajan diagnoosin saamisesta saattohoitoon. Kuuden koulutuspäivän muodostamassa prosessissa paneudutaan muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.

Aika ja paikka  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila
Koulutuspäivät:
 
To 7.2.2019 klo 9.00 - 16.00
To 7.3.2019 klo 9.00 - 16.00
Ke 27.3.2019 klo 9.00 - 16.00
Ti 9.4.2019 klo 9.00 - 16.00
To 2.5.2019 klo 9.00 - 16.00
To 30.5.2019 klo 9.00 - 16.00

Kohderyhmä: 
Koulutus on tarkoitettu muistihoitajille, muistikoordinaattoreille sekä kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään.                       

Tavoite       
Koulutuksen tavoitteena on:
• Ymmärtää muistisairaan ihmisen elämäntarinan ja perhesuhteiden merkitys hänen hyvinvointinsa tukemisessa
• Rohkaistua muistisairaiden ja heidän läheistensä kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa
• Kehittää omaa työtä muistisairaiden kuntoutuksessa, hoidossa ja hoivassa.                                                            

KOULUTUSOHJELMA:
1. ELÄMÄNTARINAN TUNTEMINEN HYVÄN HOIDON PERUSTANA
Psyykkisen kasvun portaat eri ikävaiheissa
Elämän kestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
Yksilöllinen kokemus- ja merkitysmaailma
Elämänkaaritietojen tallentaminen
Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu

2. PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE
Perheen kehitysvaiheet ja haasteet
Parisuhde
Vanhemmuus
Varhainen hoiva mielen rakentajana
Sisarussuhteet elämäntaitojen opettajana
Isovanhemmuus
Ylisukupolviset siirtymät

3. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO I
Rakkaan kanssa Kuutamolla, parisuhde muistisairauden kajossa, työskentely pariskuntien kanssa
Tähdenlentoja, Perhekeskustelut, työskentely perheiden kanssa
Ryhmät sairastuneille, puolisoille ja pariskunnille

4. MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO II
Psykoterapeuttisen hoidon elementit: turvallisuuden luominen, kannattelu, läsnäolo, toivon ylläpitäminen, kuoleman hyväksyminen, tunteiden vahvistaminen, osallistaminen, sanoittaminen, rauhoittaminen, elämyksellisyys, hoidollinen kosketus, seksuaalisuuden vahvistaminen

5. MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO
Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa
Saattohoito kuoleman läheisyydessä
Perhe mukana saattohoidossa

6. LESKEN TUKEMINEN
Parisuhteen merkitys parin yhteiselle luopumisprosessille
Komplisoidun surun riskien tunnistaminen
Surun ja masennuksen erottamin                                                

Kouluttaja: Sanna Aavaluoma
Sanna Aavaluoma on koulutukseltaan psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykodraamaohjaaja, työnohjaaja, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, erityistason integratiivinen paripsykoterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, muistiasiantuntija ja saattohoitokouluttaja. Sanna on kehittänyt pariperhe ja ryhmäterapian työtapoja muistisairaille ja heidän läheisilleen vuodesta 2000. Hän on kirjoittanut useita kirjoja muistisairaiden psykoterapeuttisesta hoidosta, kouluttanut ja luennoinut aiheesta Suomessa ja kansainvälisissä konferensseissa.                             

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Koulutuksen hinta 780 €
Hinta sisältää
6 koulutuspäivää
muistiinpanovälineet
muistitikun runsaalla oheismateriaalilla
Sanna Aavaluoman kirjan ”Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva”
Todistuksen
Osallistujat voivat halutessaan ostaa 50€ yhteishintaan kirjapaketin
Sanna Aavaluoma & Tarja Tammelin: Muistisairaan LÄHEISEN kirja
Sanna Aavaluoma & Tarja Tammelin; Jotta minua ei unohdettaisi, tarinoita elämästäni niille, jotka minua tulevat hoitamaan
Sanna Aavaluoma: Kunnes kuolema meidät eriyttää. Muistisairaan puolison suruprosessi ja toipuminen puolison kuoleman jälkeen.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.1.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 24.1.2019
Hinta 780,00 €

POTILAAN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA HOITOHENKILÖKUNNAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Potilaan oikeudet Suomen perustuslain mukaan

- yksityisyyden suoja
- henkilökohtainen koskemattomuus
- omaisuuden suoja
- liikkumisvapaus

Potilaslaki

Euroopan yhteisön ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut
Suomen tuomioistuinlaitoksen ratkaisut
Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut
Valviran ratkaisut
Käytännön tilanteet
- muistisairaiden hoitoyksiköissä; esim. hygieniahaalari
- päivystysyksiköissä; esim. sekava, väkivaltainen asiakas
- mielenterveysyksiköissä; esim. hoito vastoin tahtoa
- vartijoiden asema

Aika ja paikka: 7.3.2019 klo 9 - 15 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä: sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
 
Kouluttaja: OTM, varatuomari Kaija Kess

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 250 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 21.2.2019
Hinta 250,00 €

Terveyden ja hyvinvoinnin alalla työskenteleville suunnattu täydennyskoulutus, jossa perehdytään kroonisen liikahengittämisen sekä muiden hengityshäiriöiden terveyttä heikentäviin vaikutuksiin. Pohjana koulutukselle on maailmalla tunnettu, kliinisesti tutkittu Buteyko-menetelmä.
Koulutus antaa uudenlaisia työkaluja hierojille, fysioterapeuteille, puheterapeuteille sekä muille hengitysongelmaisten asiakkaiden parissa työskenteleville. Liikahengitys ilmiönä tunnetaan, mutta ongelman hoitamisen keinot ovat olleet puutteelliset. Hoitava hengitys HB paikkaa tätä puutetta.
Koulutuspäivään sisältyy teoriaopetuksen lisäksi hengitysharjoituksia, joiden avulle kukin osallistuja voi merkittävästi kohentaa myös omaa terveyttään. 

Aika ja paikka                               6.4.2019 klo 9.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila                    

Kohderyhmä: Terveyden ja hyvinvoinnin aloilla työskentelevät, hierojat, fysioterapeutit, puheterapeutit sekä muut hengitysongelmaisten asiakkaiden kanssa työtä tekevät.                               

Sisältö:
  * Hoitavan Hengityksen tavoitteet
  * Buteyko-menetelmän periaatteet
  * Ylihengittäminen / liikahengittäminen; ilmiön synty, ulkoiset merkit sekä sen aiheuttamat oireet
  * Lapsen hengitystavan pitkälle aikuisuuteen ulottuvat terveysvaikutukset
  * Hoitava Hengitys hoitomuotona. Häiriintyneen hengityksen normalisoiminen työ helpotusta astman, kroonisen tukkoisuuden, unihäiriöiden, kuorsauksen, uniapnean sekä stressin ja paniikkihäiriön oireisiin.
  * Mielen ja hengityksen kaksisuuntainen yhteys
  * Hyvän hengityksen merkitys jaksamiseen ja kestävyyteen liikkuessa                                            

Kouluttaja: Marketta Manninen, MBPI, Buteyko-ohjaaja, Hoitava Hengitys -ohjaaja                                   

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460                                                       

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen                      viimeistään 23.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.3.2019
Hinta 190,00 €

Kaltoinkohtelun ja traumojen vaikutus lapseen
 

Aika ja paikka: 10.4.2019 klo 9.00 - 16.0
                          Lappeenranta kesäyliopiston koulutustila

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille, jotka kohtaavat työssään traumalapsia, mm. päiväkodin ja koulun henkilökunta, lastensuojelun henkilöstö, sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon työntekijät.                                                                  

Sisältö: Teemoja

• Mitä on kaltoinkohtelu?
• Mitä ovat kiintymystraumat?
• Mitä tarkoittaa traumatisoituminen?
• Kiintymyssuhteen tyypit
• Kaltoinkohdellunlapsen tunnistaminen
• Kiintymystrauman vaikutukset lapsen ja nuoren kehitykseen
• Miten kohdata traumalapsi?
• Minkälainen on hyvä ja turvallinen arki traumaattisia kokemuksia kohdanneelle lapselle?
• PLACE-asenteenmerkitys
• Epäluottamuksen dynamiikka
• Häpeän vähentäminen                   

Kouluttaja      PsM Satu Kallio, psykologi, Theraplay- ja DDP-terapeutti (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, työnohjaaja ja kouluttaja                     

Tiedustelut       koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460                           

Koulutuksen hinta  210  €

Ilmoittautuminen viimeistään 27.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.3.2019
Hinta 210,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 6.-7.9.2018,  27.-28.9.2018, 6.-7.11.2018 ja 3.-4.12.2018. Vuoden 2019 lähiopetuspäivät: 8. - 9.1.2019, 19. - 20.3.2019, 2. - 3.5.2019, 15. - 16.8.2019, 12. - 13.9.2019, 1. - 2.10.2019, 31.10. - 1.11.2019, 3. - 4.12.2019

Järjestäjät:

Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 31.7.2018
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään perjantaina 10.8.2018

Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2018
Hinta 6900,00 €